Pracownia Bibliografii Bieżącej

Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca
Sekretarz: dr hab. Stefan Gąsiorowski

Pozostali pracownicy:
dr Paweł Gołdyn
mgr Stanisław Jędryka
mgr Jacek Andrzej Kabata

Kontakt
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
tel.: 012 422 62 61
fax: 012 421 37 87

Pracownia Bibliografii Bieżącej wywodzi się od utworzonego w 1953 r. w Instytucie Historii PAN Zakładu Dokumentacji. Funkcjonowała w przeszłości pod różnymi nazwami. Zadaniem Pracowni jest opracowywanie bieżącej „Bibliografii historii polskiej”. W latach 2003–2014 Pracownia współpracowała z Instytutem Herdera w Marburgu przy tworzeniu bibliograficznej bazy danych „Literaturdokumentation für Geschichte Osteuropas”. Był to międzynarodowy projekt, w który zaangażowani byli także bibliografowie z Litwy i Czech. Obecnie Pracowania współpracuje z Biblioteką Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich oraz z redakcją Bibliografii Historii Śląska, wymieniając się opisami bibliograficznymi.

Bieżąca bibliografia historyczna w Polsce liczy już ponad 100 lat. Po raz pierwszy ukazała się w 1902 r. na łamach publikowanego we Lwowie „Kwartalnika Historycznego”, organu Towarzystwa Historycznego i zarejestrowała piśmiennictwo za rok 1901. Na łamach tego pisma ukazywała się przez cały okres międzywojenny. Po drugiej wojnie światowej prace nad bieżącą bibliografią historyczną zostały wznowione przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Jako pierwszy ukazał się rocznik za rok 1948 (opublikowany w 1954 r.). Polskie Towarzystwo Historyczne wydało jeszcze jeden tom bibliografii – za rok 1949 (opublikowany w 1954 r.). Od 1953 r. prace nad przygotowaniem bibliografii przejął utworzony w tymże roku Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Ukazywała się ona w postaci rocznika do 2016 r. (ostatni papierowy tom objął piśmiennictwo za rok 2014). W związku z zaprzestaniem publikowania wersji papierowej, zdecydowano, że bibliografia będzie przygotowywana dodatkowo w formacie pdf. Obecnie do takiej formy udostępniania przygotowywany jest tom za rok 2015, który będzie dostępny za pośrednictwem Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN.

Kolejne tomy bibliografii opracowali:
• za lata 1944–1947 – Jan Baumgart, Stanisław Głuszek
• za lata 1948–1955 – Jan Baumgart
• za lata 1956–1967 – Jan Baumgart, Anna Malcówna
• za lata 1958–1982 – Stanisław Głuszek, Anna Malcówna, Irena Perzanowska
• za rok 1983 – Stanisław Głuszek, Anna Malcówna, Irena Perzanowska, Waldemar Bukowski
• za rok 1984 – Waldemar Bukowski, Stanisław Głuszek, Anna Malcówna
• za lata 1985–1990 – Waldemar Bukowski, Stanisław Głuszek, Zbigniew Solak
• za rok 1991 – Wojciech Frazik, Stefan Gąsiorowski, Stanisław Głuszek, Zbigniew Solak
• za lata 1992–1998 – Wojciech Frazik, Stefan Gąsiorowski, Anna Gruca, Zbigniew Solak
• za lata 1999–2002 – Stefan Gąsiorowski, Anna Gruca, Stanisław Jędryka, Jacek Andrzej Kabata, Zbigniew Solak.
Od tomu za rok 2003 zespół autorski stanowią: Stefan Gąsiorowski, Paweł Gołdyn, Anna Gruca, Stanisław Jędryka, Jacek Andrzej Kabata.

Redaktorem naukowym tomów za lata 1948–1967 był Jan Baumgart, 1968–1997 – Wiesław Bieńkowski, od tomu za rok 1998 redaktorem naukowym Bibliografii jest Anna Gruca.

Bibliografia historii polskiej funkcjonuje również w postaci bazy danych, tworzonej we współpracy z IPN, dostępnej on-line (www.bibliografia.ipn.gov.pl), która obejmuje dane od roku 1980 i jest na bieżąco uzupełniana. W latach 2012–2016 „Bibliografia historii polskiej” była opracowywana w ramach grantu NPRH.

„Bibliografia Historii Polskiej” rejestruje książki, artykułu z czasopism, polskich i zagranicznych, dotyczących polskiej historii. Opisy bibliograficzne prac zbiorowych uzupełniane są wykazem artykułów składających się na ich treść. W razie potrzeby opisy uzupełniane są adnotacjami, obowiązkowymi w przypadku pamiętników i wspomnień.

Oprócz „Bibliografii historii polskiej” w Pracowni przygotowano szereg innych bibliografii (zob. wykaz).

 
Od 1988 roku ukazały się następujące tomy Bibliografii historii polskiej:
1985. W. Bukowski, S. Głuszek, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1985. Red. nauk. Wiesław Bieńkowski. Wrocław 1988 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. XI, 477. Polska Akademia Nauk Instytut Historii – Zakład Informacji Naukowej.
1986. W. Bukowski, S. Głuszek, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1986. Red. nauk. W. Bieńkowski. Wrocław 1989 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. VIII, 397, nlb. 1. Polska Akademia Nauk Instytut Historii – Zakład Informacji Naukowej.
1987. W. Bukowski, S. Głuszek, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1987. Red. nauk. W. Bieńkowski. Wrocław 1991 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. VIII, 441. Polska Akademia Nauk Instytut Historii – Zakład Informacji Naukowej.
1988. W. Bukowski, S. Głuszek, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1988. Red. nauk. W. Bieńkowski. Wrocław 1991 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. VIII, 366. Polska Akademia Nauk Instytut Historii – Zakład Informacji Naukowej.
1989. W. Bukowski, S. Głuszek, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1989. Red. nauk. W. Bieńkowski. Wrocław 1992 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. VIII, 336. Polska Akademia Nauk Instytut Historii – Zakład Informacji Naukowej.
1990. W. Bukowski, S. Głuszek, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1990. Red. nauk. W. Bieńkowski. Wrocław 1994 Zakład Narodowy im. Ossolińskich 8° ss. VIII, 350, nlb. 1. Polska Akademia Nauk Instytut Historii – Zakład Bibliografii Bieżącej.
1991. W. Fraziki, S. Gąsiorowski, S. Głuszkiem, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1991. Wrocław–Warszawa 1994 Zakł. Nar. im. Ossolińskich 8° ss. 397. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1992. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1992. Kraków 1994 Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 8° ss. 400. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1993. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1993. Kraków 1995 Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 8° ss. 487. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1994. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1994. Kraków 1996 Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 8° ss. 485. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1995. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1995. Kraków 1997 Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 8° ss. VIII, 574. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1996. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1996. Kraków 1998 Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 8° ss. IX, 603. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1997. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1997. Kraków 1999 Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 8° ss. VIII, 592. PAN. Inst. Historii – Zakł. Bibliografii Bieżącej.
1998. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1998. Kraków [2000] Wyd. AKADE 8° ss. XI, 627. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
1999. S. Gąsiorowski, A. Gruca, S. Jędryka, J. Kabata i Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 1999. Kraków 2001 Wyd. AKADE 8° ss. X, 582. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2000. S. Gąsiorowski, A. Gruca, S. Jędryka, J. Kabata i Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 2000. Kraków 2002 Wyd. AKADE 8° ss. X, 636. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2001. S. Gąsiorowski, A. Gruca, S. Jędryka, J. Kabata i Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 2001. Kraków 2003 Wyd. AKADE 8° ss. X, 619. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2002. S. Gąsiorowski, A. Gruca, S. Jędryka, J. A. Kabata i Z. Solak: Bibliografia historii polskiej za rok 2002. Kraków 2004 Wyd. AKADE 8° ss. XIII, nlb. 1, 636. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2003. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2003. Kraków 2005 Wyd. AKADE 8° ss. XV, nlb. 1, 652. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2004. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2004. Kraków 2006 Wyd. AKADE 8° ss. XIV, 697. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2005. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2005. Kraków 2007 Wydaw. AKADE 8° ss. XIV, 659. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2006. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2006. Kraków 2008 Wydaw. AKADE 8° ss. XIV, 688. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2007. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2007. Kraków 2009 Wydaw. AKADE 8° ss. XIV, 739. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2008. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2008. Kraków 2010 Wydaw. AKADE 8° ss. XIV, 757. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2009. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2009. Kraków 2011 Dante MEDIA 8° ss. XVI, 808. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2010. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2010. Warszawa 2012 IH PAN 8° ss. XIV, 814. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2011. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2011. Warszawa 2013 IH PAN 8° ss. XIV, 836. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2012. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2012. Warszawa 2014 IH PAN 8° ss. XIV, 851. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2013. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2013. Warszawa 2015 IH PAN 8° ss. XIV, 897. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2014. S. Gąsiorowski, P. Gołdyn, A. Gruca, S. Jędryka i J. A. Kabata: Bibliografia historii polskiej za rok 2014. Warszawa 2016 IH PAN 8° ss. XIV, 974. PAN. Inst. Historii – Pracownia Bibliografii Bieżącej.
2015. (w przygotowaniu).

 

Inne publikacje Pracowni w ramach prac statutowych IH PAN (wybór)

1. Z. Solak, Bibliografia selektywna stosunków polsko-niemieckich. Piśmiennictwo polskie za rok 1993. Ausgewählte Bibliographie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Polnisches Schrifttum 1993, „Inter Finitimos” 6, 1994, s. 33–52.
2. S. Gąsiorowski, Bibliographie sélective des travaux des historiens polonais, parus en langues étrang‚ res dans les années 1988–1993, „Acta Poloniae Historica” 71, 1995, s. 233–486.
3. Z. Solak, Bibliografia selektywna stosunków polsko-niemieckich. Piśmiennictwo polskie za 1994. Ausgewählte Bibliographie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Polnisches Schrifttum 1994, „Inter Finitimos” 8, 1995 [druk.: 1996], s. 32–56.
4. Z. Solak, Bibliografia selektywna stosunków polsko-niemieckich. Piśmiennictwo polskie za 1995. Ausgewählte Bibliographie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Polnisches Schrifttum 1995, „Inter Finitimos” 10, 1996, s. 41–63.
5. Z. Solak, Bibliografia selektywna stosunków polsko-niemieckich. Piśmiennictwo w Polsce za rok 1996. Ausgewählte Bibliographie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Schrifttum in Polen 1996, „Inter Finitimos” 12, 1997, s. 50–72.
6. Bibliographie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Ausgewählte Publikationen. Bibliografia stosunków polsko-niemieckich. Wybór publikacji 1997, Bearbeitet von Z. Solak, Jarosław Szymczyk, Osnabrück–Kraków 1998, fibre Verlag; Stow. Centrum Polsko-Niemieckie 8°, ss. 55. (Inter Finitimos. Beiheft. Zeszyt specjalny 1/1998).
7. Bibliographie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Ausgewählte Publikationen. Bibliografia stosunków polsko-niemieckich. Wybór publikacji 1998, Bearbeitet von Christoph Schröder, Z. Solak, Osnabrück–Kraków 2000, fibre Verlag; Stow. Centrum Polsko-Niemieckie 8°, ss. 62. (Inter Finitimos. Beiheft. Zeszyt specjalny 2/1999).
8. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2000, oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 1/2, 2002, s. 107–148.
9. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2001, oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 1/2, 2003, s. 100–145.
10. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2002, oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 21/22, nr 1/2, 2007, s. 81–122.
11. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2003, oprac. A. Gruca. „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 21/22, nr 1/2, 2007, s. 147–192.
12. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2004, oprac. A. Gruca. „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 21/22, nr 1/2, 2007, s. 193–247.
13. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2005 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 23, 2007, druk 2008, s. 139–198.
14. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2006 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. Anna Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 23, 2007, druk 2008, s. 139–198.
15. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2007 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. Anna Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 23, 2007, druk 2008, s. 139–198.
16. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2008 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 23, 2007, druk 2008, s. 139–198.
17. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2009 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 23, 2007, druk 2008, s. 139–198.
18. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2010 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 23, 2013, s. 193–265.
19. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2012 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 21, 2014, s. 247–314.
20. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2013 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 33, 2015, s. 179–241.
21. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2014 (z uzupełnieniami za lata poprzednie), oprac. A. Gruca, „Biuletyn Historii Wychowania”, [Nr] 34, 2016, s. 159–216.

 

Publikacje dotyczące Pracowni Bibliografii Bieżącej i jej pracowników (wybór)

1. J. Baumgart, Polska bibliografia historyczna, „Przegląd Historyczny” 38, 1948, s. 237–254.
2. J. Baumgart, Bibliografia polskiego piśmiennictwa historycznego w latach 1945–1965. Przegląd najważniejszych osiągnięć i postulaty na przyszłość, w: Druga ogólnokrajowa narada bibliografów, do druku przygot. Janina Pelcowa, Warszawa 1967, s. 89–106.
3. W. Frazik, S. Gąsiorowski, A. Gruca, Z. Solak, Problemy warsztatu bieżącej „Bibliografii Historii Polskiej”, w: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 7–9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja, Warszawa 1996, s. 235–242.
4. W. Bieńkowski, Erfahrungrn bei der Bearbeitung der Bibliografia historii polskiej (Bibliographie der polnischen Geschichte), w: Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas, red. Norbert Kersken, Marburg 1997, s. 21–26.
5. Z. Solak, Wiesław Bieńkowski (1926–1999), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 45, 2000, s. 9–15.
6. W. Bieńkowski, Bieżąca bibliografia historyczna w Polsce (przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy), w: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, pod red. Marii Judy, Lublin 2002, s. 27–34.
7. A. Gruca, Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowo-Wschodniej, w: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. Marii Kocójowej, Kraków 2004, s. 207–209.
8. R. Miknys, Zbigniew Solak (1953.01.28 – 2004.11.13), „Lietuvos Istorijos Metraštis” 2, 2004 [druk.: 2005], s. 242–247.
9. E. Ostrowska, Z żałobnej karty – Zbigniew Solak (1953–2004), „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 11, 2005, s. 253–255.
10. K. Szymurowa, Zbigniew Solak (28 stycznia 1953 – 13 listopada 2004), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 50, 2005, s. 595–598.
11. R. Miknys, Zbigniew Solak (28 I 1953 – 13 XI 2004), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 52, 2007, s. 579–586.
12. J. Polonus, Trzy lata za piosenkę, „Źródło”, nr 48, 2007, s. 18.
13. J. Pilikowski, Z żałobnej karty, „Dziennik Polski” z 27 X 2008 r.
14. J. Pilikowski, Zbigniew Solak. Pożegnanie. 28 I 1953 – 13 XI 2004, „Gazeta Wyborcza”. Dodatek Gazeta w Krakowie z 27 X 2008 r., s. 8.
15. A. Gruca, Bibliografia historii polskiej – problemy warsztatu bieżącej bibliografii specjalnej, w: Bibliografia: Teoria – Praktyka – Dydaktyka, praca zbiorowa pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego, Warszawa 2009, s. 167–173.
16. A. Gruca, Bibliografie historyczne w ocenie recenzentów, w: Bibliografia. Źródła – standardy – zasoby, praca zbior. pod red. Jerzego Franke, Warszawa 2013, s. 161–175.
17. S. Gąsiorowski, Wiesław Bieńkowski – bibliograf, w: Wiesław Bieńkowski 1926–1999. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 października 2010 r., red. tomu Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2014, s. 33–39, sum. s. 126.
18. Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, IH PAN, IPN KŚZpNP Warszawa–Kraków 2014, ss. 214, tabl. 21, santr.
19. Zbigniew Solak (1953–2004). Życie zawodowe i naukowe, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, IH PAN, IPN KŚZpNP Warszawa–Kraków 2014, s. 37–44, santr.
20. Bibliografia prac doktora Zbigniewa Solaka za lata 1980–2009. Zbigniew Solak. Bibliografia podmiotowa, oprac. S. Gąsiorowski, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, IH PAN, IPN KŚZpNP Warszawa–Kraków 2014, s. 45–58.
21. Doktor Zbigniew Solak – bibliograf, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, IH PAN, IPN KŚZpNP Warszawa–Kraków 2014, s. 77–85, santr.
22. A. Gruca, Bibliografia historii polskiej. Bilans siedemdziesięciolecia, w: Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke, Warszawa 2016, s. 35–47.