Wydawnictwa IH PAN on-line

W tym dziale prezentujemy wersje cyfrowe wydawnictw IH PAN lub opublikowane wyłącznie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN). Odnośnik do książki znajduje się w prawym dolnym rogu każdego okienka.

Szukaj tytułu:

„Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego”, t. 2, 2009

"Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek" zawiera akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego i prezentuje spuściznę aktową specyficznego parlamentaryzmu litewskiego. W koedycji z Wyd. Neriton.

„Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku”, 2011

"Autonomia jednostki", pod red. W. Mędrzeckiego, to zbiór 6 artykułów autorstwa D. Kołodziejczyka, W. Kriegseisena, T. Kizwaltera, M. Janowskiego, W. Mędrzeckiego, N. Królikowskiej.

Aleksandra Bańkowska, „Instytucje i placówki żydowskiej opieki społecznej…”, 2018

Baza danych wraz z opisem to efekt grantu Narodowego Centrum Nauki, pt. "Instytucje i placówki żydowskiej opieki społecznej w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944".

Grzegorz P. Bąbiak, „Funeralia narodowe”, 2016

Polskie pogrzeby patriotyczne pełniły rolę manifestacji: politycznych i narodowych, a także miały cel edukacyjny, tzn. stanowiły element ugruntowujący odrębną wobec państwa tożsamość narodową w XIX stuleciu.

Jerzy W. Borejsza, „A Ridiculous Hundred Million Slavs”, 2017

Angielskie tłumaczenie monografii "Śmieszne sto milionów Słowian" z 2006 r.

Stanisław Bylina, „Drogi, granice, most”, 2012

Trzy niewielkie studia: wydeptywanych lub wyjeżdżanych dróg i dróżek oraz granic wytyczanych między sąsiadującymi ze sobą posiadłościami ziemskimi.

Stanisław Bylina, „Rewolucja husycka”, t. 2, 2014

W tomie 2, "Czas chwały i czas zmierzchu", Autor koncentruje się na radykalnych wspólnotach husyckich, stanowiących siłę napędową rewolucji. Koedycja z Wydawnictwem Neriton i Polskim Towarzystwem Historycznym.

Stanisław Bylina, „Rewolucja husycka”, t. 3, 2016

Trzeci tom pt. "Kontrrewolucja i opór pokonanych" przedstawia czeski piętnastowieczny konflikt na podłożu religijnym z innej perspektywy. Koedycja z Wydawnictwem Neriton.

Zbigniew Dalewski, „Modele władzy dynastycznej…”, 2014

"Modele władzy dynastycznej..." to próba przyjrzenia się stosowanym przez władające środkowoeuropejskimi monarchiami dynastie strategiom budowania własnej pozycji i kształtowania się politycznych relacji.

Zbigniew Dalewski, „Rytuał i polityka”, 2005

Dla właściwego zrozumienia rzeczywistości politycznej wcześniejszego średniowiecza konieczne jest dokładne przyjrzenie się środkom politycznego oddziaływania stosowanym w praktyce politycznych przedsięwzięć.

Dorota Dukwicz, „Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego”, 2015

Książka opisuje mechanizmy obcej dominacji w Rzeczypospolitej w okresie pierwszego rozbioru. Sięgnięcie do mało znanych rosyjskich źródeł umożliwiło zaprezentowanie polskiej polityki Petersburga.

Andrzej Dziubiński, „Ostatnia krucjata. El-Ksar el-Kebir 1578”, 2014

W Portugalii, wolą młodego władcy Sebastiana, odradza się średniowieczna idea zorganizowania krucjaty, ze wszystkimi jej tradycyjnymi cechami, walki pod znakiem krzyża z wrogami chrześcijaństwa w Afryce.

Tadeusz Epsztein, „Polska własność ziemska na Ukrainie w 1890 roku”, 2008

Spis majątków należących do Polaków wykonano w latach 1890-1891 (w guberni kijowskiej i wołyńskiej ukończono go przed końcem 1890 r., w guberni podolskiej - w połowie 1891 r.). W koedycji z Wyd. Neriton.

Tadeusz Epsztein, „Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r.”, 2013

"Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w »Statystyce« Andrzeja Grabianki" została wydana tylko w wersji elektronicznej. Zawiera wprowadzenie, indeksy osób i miejscowości oraz bazę danych.

Tadeusz Epsztein, „Z piórem i paletą”, 2005

Nie było w XIX w. domu ziemiańskiego, który nie miałby dużego zbioru książek i gazet, niektóre posiadały bibliotekę lub archiwum oraz pokaźne kolekcje przyrodnicze, archeologiczne. W koedycji z Wyd. Neriton.

Magdalena Gawin, „Race and Modernity”, 2018

Angielskie tłumaczenie monografii "Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1952", wydanej w koedycji z Wyd. Neriton w 2003 r.

Bronisław Geremek, „On the Middle Ages”, 2017

Angielskie wydanie zbioru tekstów "O średniowieczu" z 2012 r., opracowanego przez H. Zaremską

„Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”, 2014

Autorzy składających się na prezentowany tom studiów, pod red. Z. Dalewskiego, podjęli próbę nowego przedstawienia problematyki wschodniej granicy zachodniej cywilizacji w okresie wcześniejszego średniowiecza.

Magdalena Hułas, „Goście czy intruzi?”, 1996

Pod naciskiem władz III Rzeszy, ZSRR i Francji, władze Rumunii zażądały wbrew V konwencji haskiej zrzeczenia się od władz RP ich suwerennych prerogatyw państwowych pod groźbą internowania.

Maciej Janowski, „Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności”, 1996

"Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889–1914" dotyczy historii i programu demokratów galicyjskich.

Monika Jusupović, „Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku”, 2014

Autorka analizuje funkcjonowanie elit prowincjonalnych na przykładzie wybijającej się do poziomu półmagnaterii rodziny Zabiełłów jako pretekst do przedstawienia fenomenu „niezrywalnego” sejmiku kowieńskiego.

Bartosz Kaliski, „Kurierzy wolnego słowa”, 2014

Książka traktuje o rozpracowaniu przez SB tzw. emisariuszy „Kultury” – grupy młodych ludzi, częściowo studentów, współpracujących z Jerzym Giedroyciem w akcji zdobywania tekstów publicystycznych i dokumentów.

Marek K. Kamiński, „W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu”, 2005

Analiza kwestii polskiej i czeskiej w polityce Stanów Zjed. i Wlk Brytanii w latach 1945–1948; próba wyjaśnienia, dlaczego Polska i Czechosłowacja padły ofiarą sowieckiej ekspansji. W koedycji z Wyd. Neriton.

Tadeusz Kondracki, „Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii”, 2007

Geneza, struktura i pierwsze lata działalności trzech polskich organizacji kombatanckich w Wielkiej Brytanii: Samopomocy Lotniczej, Samopomocy Wojska i Samopomocy Marynarki Wojennej. W koedycji z Wyd. Neriton.

Krzysztof Kosiński, „Historia pijaństwa w czasach PRL”, 2008

Książka analizuje jedno z ważniejszych zjawisk PRL: masowe nadużywanie alkoholu. W koedycji z Wyd. Neriton.

Grzegorz Krzywiec, „Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905)”, 2009

Praca prezentuje kształtowanie się projektu światopoglądowego Narodowej Demokracji i jej czołowego ideologa Romana Dmowskiego na tle przełomu wieków. W koedycji z Wyd. Neriton.

„Księga odpustów wrocławskich”, oprac. i wyd. Halina Manikowska, 2016

To wyjątkowo rzadko spotykany w średniowiecznej Europie rękopiśmienny zbiór inwentarzy odpustowych 20 kościołów i kaplic wrocławskich, spisany w języku łacińskim i niemieckim w końcu XV w.

„Księga ziemska krakowska”, t. 2: „1394–1397”, 2012

Księga ziemska krakowska jest jedną z najstarszych ksiąg sądowych w Polsce. Na połączonych składkach mieści niemal 6 tys. zapisek, zawierających unikalny materiał źródłowy. W koedycji z Wyd. Neriton.

Grzegorz Kucharczyk, „Niemcy i racja stanu”, 2005

Jacques Bainville wywarł istotny wpływ na część elit rządzących i społeczeństwo francuskie. Już w 1920 r. przeczuł, że odrodzona Rzesza niemiecka sprowadzi na Europę katastrofę. W koedycji z Wyd. Neriton.

Anna Landau-Czajka, „Syn będzie Lech…”, 2006

Ruch asymilacyjny osłabł na pocz. XX w. ze względu na wzrost polskiego nacjonalizmu, nieakceptującego Żydów jako członków narodu polskiego, i pojawienie się nacjonalizmu żydowskiego. W koedycji z Wyd. Neriton.

„Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej”, 2013

Książka zawiera bibliografię prac prof. H. Manikowskiej za lata 1973–2012 oraz teksty R. Michałowskiego, Z. Dalewskiego, M. Wilskiej, S. Byliny, H. Zaremskiej, W. Brojera i M. Słonia.

Aleksander Łupienko, „Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku”, 2012

Autor poddaje analizie funkcjonowanie przestrzeni publicznej Warszawy, poruszając tematykę z zakresu historii, historii sztuki, antropologii, socjologii i psychologii społecznej. Koedycja z Wyd. Neriton i PTH.

Rafał Łysoń, „Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim”, 2013

W pracy przedstawiono program, organizację i działalność polskich ugrupowań ugodowych w latach 1894–1918, wraz z sylwetkami działaczy. W koedycji z PTH i Wyd. Neriton.

Czesław Malewski, „Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku”, 2016

Zainteresowanie własną przeszłością wśród szlachty określało tożsamość grupy i wyróżniało ją spośród innych warstw społecznych. Przedmowa T. Epsztein. Dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich.

Halina Manikowska, „Nadzór i represja”, 1993

Monografia jest wynikiem studiów i badań archiwalnych we Włoszech w latach 1981–1985. Jej podstawą są akta florenckich trybunałów sądowych, zachowane od 1343 r. w Archivio di Stato we Florencji.

Adam Manikowski, „The Society of Elite Consumption”, 2017

Tłumaczenie angielskie książki "Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku", wydanej w 1991 r.

„Metamorfozy społeczne”, t. 3, 2011

Autorem tomu jest prof. J. Żarnowski. Omawia genezę historii społecznej Polski, rozwój środowiska za granicą i ewolucję badań w kraju. W koedycji z Wyd. Neriton.

„Metamorfozy społeczne”, t. 4, 2012

Tom "Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej" to zbiór artykułów o zbiorowości silnie zróżnicowanej pod względem społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym, etnicznym i politycznym.

„Metamorfozy społeczne”, t. 5, 2013

Zbiór artykułów w t. 5: "Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej", pod red. T. Stegnera, ukazuje szerokie spektrum obyczajowości religijnej mieszkańców II Rzeczypospolitej w zmieniającym się świecie.

„Metamorfozy społeczne”, t. 6, 2013

Tom 6: "Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej", red. M. Rodak, to 17 artykułów o grupach zagrożonych marginalizacją, przestępczości i więziennictwie, prostytucji oraz ubóstwie i bezdomności.

„Metamorfozy społeczne”, t. 7, 2013

Tom "Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939" przybliża złożone zjawisko wychowania i przekazywania wiedzy w celu przystosowania jednostki do życia w społeczeństwie.

„Metamorfozy społeczne”, t. 8, 2014

Tom "Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej", red. J. Żarnowski, zawiera opracowania powstałe w toku prac w ramach programu badawczego (grantu) "Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939".

„Metamorfozy społeczne”, t. 9, 2014

Tom 9: "Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej", red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska, to efekt odpowiedzi na pytania zadane w ramach realizacji projektu "Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej".

„Metamorfozy społeczne”, t. 10, 2015

Tom 10, pod red. J. Żarnowskiego i W. Mędrzeckiego, stanowi podsumowanie projektu „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy”, realizowanego od 2010 przez Zakład Historii Społecznej XIX i XX w.

Jerzy Michalski, „Rousseau and Polish Republicanism”, 2015

To angielski przekład wybitnej książki śp. prof. Jerzego Michalskiego "Rousseau i sarmacki republikanizm", wydanej przez IH PAN i PWN w 1977 r.

Joanna Nalewajko-Kulikov, „Obywatel Jidyszlandu”, 2009

Termin „Jidyszland” określa bliżej niesprecyzowany obszar w Europie Wsch., gdzie przed 1939 r. zamieszkiwali Żydzi pozostający w ramach tradycyjnego stylu i posługujący się jidysz. W koedycji z Wyd. Neriton.

Przemysław Olstowski, „Obóz pomajowy w województwie pomorskim”, 2008

Monografia o obozie pomajowym w województwie pomorskim w latach 1926-1939. W koedycji z Wyd. Neriton.

Kazimierz Pacuski, „Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku”, 2009

Praca przedstawia wyniki poszukiwań i badań oraz analizy źródłowe dotyczące możnych i rycerstwa książęcego Mazowsza, którzy byli także współdecydentami władzy książęcej. W koedycji z Wyd. Neriton.

„Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski”, t. 1, 2018

Efekt grantu finansowanego przez NPRH w latach 2014–2018. Pod red. J. Banaszkiewicza, A. Dąbrówki i P. Węcowskiego.

„Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski”, t. 2, 2018

Efekt grantu finansowanego przez NPRH w latach 2014–2018. Pod red. H. Manikowskiej.

Mateusz Rodak, „Mit a rzeczywistość”, 2012

Książka poświęcona przestępczości mieszkających na terenie II Rzeczypospolitej osób narodowości żydowskiej. Podjęto próbę odtworzenia jej skali i charakteru w woj. lubelskim. W koedycji z Wyd. Neriton i PTH.

Zbigniew Romek, „Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944–1970”, 2010

Książka odchodzi od schematu przedstawiania cenzury, w którym wyróżnia się „oprawców" i ich „ofiary". Ukazuje mechanizm cenzurowania prac naukowych. W koedycji z Wyd. Neriton.

Grażyna Rutkowska, „Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka”, 2014

W zestawieniu znalazły się informacje m.in. o sejmach, sejmikach prowincjonalnych, zjazdach polsko-litewskich, w których Kazimierz Jagiellończyk brał udział. Koedycja z Wyd. Neriton i PTH.

Henryk Wisner, „Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV”, 2002

O funkcjonowaniu państwa polsko litewskiego w okresie rządów dwóch pierwszych Wazów, w tym m.in. o świadomości narodowej i wyznaniowej, najważniejszych instytucjach państwowych. W koedycji z Wyd. Neriton.

Henryk Wisner, „Rzeczpospolita Wazów”, cz. 2, 2004

W tomie "Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego – dyplomacja – varia" opisana jest polityka zewn. i wew. Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez pryzmat ideologii politycznej szlachty. W koedycji z Wyd. Neriton.

Henryk Wisner, „Rzeczpospolita Wazów”, t. 3, 2008

"Sławne Państwo. Wielkie Księstwo Litewskie" jest poświęcone w całości Wielkiemu Księstwu Litewskiemu w ramach Rzeczypospolitej. W koedycji z Wyd. Neriton.

Tomasz Wiślicz, „Love in the Fields”, 2018

Tłumaczenie angielskie monografii „Upodobanie. Małżeństwa i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku”, wydanej w koedycji z Wydawnictwem Chronicon w 2012 r.

Tomasz Wiślicz, „Zarobić na duszne zbawienie”, 2001

Autor charakteryzuje sposoby zachowań ludności chłopskiej. Omawia kulturę religijną, jej formy, znaczenie w kształtowaniu różnorodnych więzi w społecznościach miejskich. W koedycji z Wyd. Neriton.

Tadeusz Wolsza, „Za żelazną kurtyną”, 2005

Książka poświęcona jest polityce zagranicznej Kremla, dążeniu do uczynienia ze Związku Sowieckiego pierwszoplanowego mocarstwa, który stanowił początkowo równowagę dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Hanna Zaremska, „Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska”, 2011

Ukazano różne aspekty funkcjonowania społeczności żydowskiej: aktywność gospodarczą, sytuację prawną, rozwój osadnictwa, działalność gminy żydowskiej, jak również stosunki z nieżydowskim otoczeniem.