Dla Autorów

Współpraca autorów z wydawnictwem ma za podstawę zasady etyczne, zobowiązania i uprawnienia wydawcy oraz Autora (Redaktora Naukowego).

1. Wydawnictwo zachowuje poufność co do tekstów zgłoszonych do publikacji, w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania ich w jakiejkolwiek postaci i części osobom spoza grona biorącego udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i procedurze recenzowania oraz w opracowaniu redakcyjnym i przygotowaniu do druku.

2. Decyzja o skierowaniu do opracowania redakcyjnego i do druku zgłoszonych do publikacji tekstów zapada wyłącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie wstępnej oceny Komisji Wydawniczej, dwóch recenzji oraz decyzji Dyrektora IH PAN (zob. tutaj).

3. W przypadku tomów zbiorowych Wydawnictwo ma prawo domagać się od Redaktora Naukowego pracy zgody na odstąpienie od publikacji części tekstu negatywnie ocenionej przez Komisję Wydawniczą i/lub negatywnie zaopiniowanej przez recenzentów.

4. Autor zobowiązany jest do złożenia w Wydawnictwie tekstu przygotowanego w formie i według standardów wydawniczych wymaganych w Wydawnictwie IH PAN (do pobrania tutaj). Nieprzestrzeganie tego wymogu skutkuje odrzuceniem przez Komisję Wydawniczą tekstu w postępowaniu kwalifikacyjnym, przed skierowaniem go do recenzji.

5. Wydawnictwo gwarantuje dochowanie najwyższych standardów kompetencji i staranności w opracowaniu redakcyjnym i typograficznym skierowanych do publikacji tekstów.

6. Wydawnictwo ma prawo na każdym etapie procesu edytorskiego odstąpić od publikacji w sytuacji odkrycia plagiatu, niewiarygodności lub fałszerstwa badań, istotnych błędów i niedociągnięć merytorycznych bądź naruszenia etyki wydawniczej.

7. Autor zobowiązany jest do załączenia wraz z materiałem ilustracyjnym, kartograficznym i innym, cudzego autorstwa i własności, potwierdzenia uzyskania prawa do jego reprodukcji.

8. Publikacja tekstu ma za podstawę prawną umowę na wydanie dzieła przez Instytut Historii PAN, zawieraną przez Autora z Dyrektorem Instytutu Historii PAN.