O nas

 

Wydawnictwo ujęte na liście MNiSW – poziom 1 (100 pkt.)

Wydawnictwo Instytutu Historii PAN rozpoczęło działalność w 1991 roku, by publikować najbardziej edytorsko wymagające wielojęzyczne wydawnictwa źródłowe, które traciły wówczas dotychczasowych wydawców: sprywatyzowany PWN i skomercjalizowane Ossolineum. Ten ambitny cel, szybko rozszerzony o początkowo jeszcze nieliczne monografie naukowe i współwydawanie ukazujących się pod egidą Instytutu Historii PAN czasopism, Wydawnictwo IH PAN realizowało we współpracy z dwoma młodymi, ale niemal od razu cieszącymi się uznaniem na rynku wydawnictw naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych oficynami: Wydawnictwem Naukowym Semper oraz Wydawnictwem Neriton. Na przełomie wieku Wydawnictwo IH PAN dysponowało już na tyle rozbudowaną i ustabilizowaną kadrą, że w zmienionym otoczeniu prawnym mogło znacząco rozszerzyć swoją działalność, przejmując stopniowo publikowanie wszystkich związanych z Instytutem czasopism naukowych (a nawet kolejnych), wydając jednocześnie ogromną część twórczości naukowej pracowników Instytutu, materiałów odbywanych w murach i pod egidą Instytutu konferencji oraz plonów realizowanych tu grantów.

Dziś z logo wydawnictwa ukazują się kolejne zeszyty 13 czasopism historycznych, należących do najwyżej ocenianych w punktacji MNiSW (aktualna lista czasopism tutaj), kolejne tomy kilkunastu serii wydawniczych i wydawnictw ciągłych, w tym tak fundamentalnych jak Polski Słownik Biograficzny, Atlas Historyczny Polski, Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. W ostatnich latach publikowaliśmy rocznie ok. 30 monografii, prac zbiorowych i materiałów pokonferencyjnych. Od kilku lat publikacje te są również sukcesywnie umieszczane online w bazie RCIN (Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych), w otwartym dostępie (polityka open access tutaj).

Wydawnictwo współpracuje ponadto z instytucjami i wydawcami naukowymi (ich lista tutaj).

Owocem troski o najwyższy poziom naukowy i edytorski publikacji Wydawnictwa Instytutu Historii PAN są liczne prestiżowe nagrody im przyznane.

 

Misja

Dbając o rozwój badań historycznych, Wydawnictwo IH PAN wydaje publikacje z dziedziny nauk historycznych, spełniające najwyższe standardy oryginalnych opracowań naukowych i edycji źródłowych oraz mające istotne znaczenie dla kultury narodowej. Dochowanie tych standardów gwarantuje prowadzone przez Komisję Wydawniczą postępowanie kwalifikacyjne i procedura recenzyjna (zob. tutaj), troska o najwyższy poziom prac redakcyjnych i przygotowania dzieła do druku oraz niekomercyjny charakter działalności wydawnictwa – nienastawionego na zysk, przestrzegającego bezwzględnie zasad wydatkowania środków publicznych i niepobierającego żadnych opłat od autorów. Stosujemy i promujemy wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).