Procedura recenzyjna

1. Dyrektor Instytutu Historii PAN wraz z Komisją Wydawniczą przeprowadzają dwukrotnie w roku postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia tekstów publikowanych w Wydawnictwie IH PAN. Dotyczy ono monografii, tomów zbiorowych, wydawnictw źródłowych, a w ograniczonym zakresie (tylko procedura recenzyjna) czasopism oraz wydawnictw seryjnych i ciągłych.

2. Kierując się problematyką badawczą, Komisja Wydawnicza wyznacza spośród swojego grona osobę prowadzącą zgłoszony do publikacji tekst. Ocenia ona wstępnie możliwość publikacji w wydawnictwie, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: oryginalność badań i wkład do stanu wiedzy, brak jakichkolwiek przesłanek wskazujących na plagiat czy innego rodzaju niewskazaną zależność tekstu od innych prac (np. wysoce kompilacyjny charakter bądź wtórność wywodów), przygotowanie tekstu i aparatu naukowego zgodnie ze standardami wydawniczymi (do pobrania tutaj), poprawność językowa i biegłość retoryczna.

3. Po uzyskaniu przez zgłoszony tekst oceny pozytywnej, Komisja – kierując się przesłankami merytorycznymi (wybitni specjaliści) i etycznymi (brak konfliktu interesów, renoma bezstronności) – wybiera dwóch recenzentów dla każdej zgłoszonej do publikacji pozycji.

4. W razie niepotwierdzenia w terminie tygodniowym zgody na wykonanie recenzji, Komisja niezwłocznie wyznacza nowego recenzenta.

5. Recenzent zobowiązany jest do wykonania w terminie miesięcznym (w przypadku prac wielotomowych oraz obszernych i zaopatrzonych w rozbudowany aparat naukowy wydawnictw źródłowych – w terminie trzymiesięcznym) szczegółowej, wyczerpującej i wskazującej błędy, braki i uchybienia warsztatowe recenzji opisowej oraz wypełnienia ankiety (do pobrania tutaj). Dwie recenzje negatywne wykluczają tekst z dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wobec recenzji rozbieżnych rozstrzygająca jest ocena Komisji.

6. Autor pracy, która uzyskała pozytywną ocenę, jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie do uwag recenzentów i w terminie nie dłuższym niż miesiąc złożyć poprawiony tekst.

7. Komisja przedstawia Dyrektorowi IH PAN ranking tekstów zgłoszonych do publikacji, które przeszły etap recenzji. Wyniki kwalifikacji ogłasza Dyrektor IH PAN.