Polityka Prywatności

Dane ogólne
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób współpracujących i korespondujących z nami, a także osób odwiedzających stronę http://www.ihpan.edu.pl/, jak też ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez IH PAN. Chcemy, aby każdy dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i w jaki sposób oraz jak można chronić swoją prywatność.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) druk ujednolicony z 26.05.2017 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330883/U/D19970883Lj.pdf) informujemy, iż:
1. Dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, jest administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ihpan.edu.pl, a także danych przekazywanych nam w inny sposób. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi dobrowolnie.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
6. W prowadzonym procesie rekrutacji na wybrane stanowiska mamy prawo żądać podania danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).

Jakie dane osobowe zbieramy w IH PAN ?
1. Gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub listownie i przekazujecie nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i inne, dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane, tj. m.in.:
w celu prowadzenia dalszej korespondencji,
– w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie,
– w celu przyjęcia i realizacji zlecenia,
– w celu przyjęcia i realizacji umowy,
– w celu prowadzenia rekrutacji,
– w celu prowadzenia naboru na studia doktoranckie,
– w celu przeprowadzenia procedur nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora;
– w celu prowadzonej przez Instytut Historii PAN działalności wydawniczej;
– w celu prowadzonej przez Instytut Historii PAN działalności naukowej i badawczej.

2. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie www.ihpan.edu.pl nasze serwery automatycznie zapisują logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki, dane komputera itp.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem, a informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią naszego Instytutu.
4. Przechowywane są ponadto dane wprowadzone w ramach profili utworzonych dla pracowników na stronie Instytutu Historii PAN.

Przechowywanie danych osobowych w IH PAN
1. Wszystkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane w Instytucie Historii PAN przez okres wynikający z przepisów prawa albo wymagany dla celów, do jakich zostały zebrane lub do momentu, w którym osoba zażąda od nas usunięcia tych informacji.
2. Dane nie stanowiące wartości archiwalnej będą usuwane z systemu, a dane przetwarzane manualnie będą niszczone w sposób zapewniający, iż nie dostaną się w posiadanie osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenie danych osobowych w IH PAN
Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, spełniające wymagania polskiego i europejskiego prawa, aby chronić dane osobowe i informacje przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu informacji i danych o osobie. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, każdy w zakresie swoich kompetencji oraz redakcje czasopism w zakresie przygotowywania i realizacji procesów wydawniczych.

Dostęp do informacji
Jeśli chcą Państwo zaktualizować, uzupełnić lub sprostować przekazane nam dane, prosimy zrobić to, wysyłając w formie pisemnej stosowny wniosek na adres Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)
1. Strona www.ihpan.edu.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies). Cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas tworzenia poczty e-mail, logowania się na stronie czy korzystania z serwisów.
6. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
7. Na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych cookies przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
8. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.