Pracownia XIX i XX wieku

Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Stanisław Tadeusz Sroka – zastępca redaktora naczelnego PSB

Redaktorzy:
dr Agata Barzycka-Paździor
mgr Tomasz Latos
dr hab. Elżbieta Orman
mgr Mariusz Ryńca
mgr Anna Wiekluk-Marianowska

 

Pracownia zatrudnia sześciu redaktorów naukowych, którzy redagują wszystkie życiorysy osób żyjących w XIX i XX w. z wyjątkiem reprezentantów sztuk plastycznych, architektury, literatury, teatru i filmu. Praca odbywa się w dwóch zespołach chronologiczno-tematycznych:

1. W zespole XIX w. Elżbieta Orman specjalizuje się w biogramach 1. poł. XIX w., a Agata Barzycka-Paździor zajmuje się postaciami 2. poł. XIX w. oraz przełomu XIX i XX. Ponadto Elżbieta Orman redaguje biogramy dotyczące muzyki XIX i XX w.

2. Zespół XX w. stanowi grupa czterech redaktorów specjalizujących się w poszczególnych sferach życia publicznego: Tomasz Latos w zakresie prawa, polityki i nauk humanistycznych, Mariusz Ryńca w tematyce sportowej, turystycznej, harcerstwa i duchowieństwa, Anna Wiekluk-Marianowska w zakresie wojskowości i działalności partyjnej, Stanisław T. Sroka w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz medycyny.

Specjalizacja ta wynika z dużej ilości biogramów dotyczących wymienionych sfer życia publicznego, ale każdy z redaktorów w razie potrzeby zajmuje się także biogramami spoza swojej specjalności oraz z dziedzin życia niewymienionych powyżej.