Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowak

dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski – Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyfryzacji Czasopism
dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein
dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kałłaur
dr Aliaksandr Laneuski
dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand – sekretarz
dr hab. prof. IH PAN Hanna Marczewska-Zagdańska
mgr Michał Raczkowski
dr Adrianna Sznapik

Współpracownicy:
mgr Aleksandra Bańkowska
dr Katarzyna Losson

Doktoranci:
mgr Pavel Ablamski
mgr Łukasz Dryblak
mgr Bartłomiej Gajos
mgr Olga Gontarska

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE PRACOWNI

1. Imperium Rosyjskie i narody Europy Wschodniej;
2. Dziedzictwo imperium sowieckiego w Europie Wschodniej: aspekty społeczne, geopolityczne, memorialne;
3. Historia Polaków w Imperium Rosyjskim w XIX w.

 

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE

1. Europa Środkowo-Wschodnia: historia społeczno-polityczna:
– Ambasada RP w ZSRR oraz podległe jej delegatury 1941–1943 – dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski,
– Pracownicy dóbr ziemskich na ziemiach polskich w XIX i XX w. – dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein,
– Ziemianie polscy w XX w. Słownik biograficzny – dr hab. prof. IH Tadeusz Epsztein,
– Józef Piłsudski wobec problemu kształtowania się państwowości białoruskiej – dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kałłaur.

2. Badania nad ideologią polityczną ze szczególnym uwzględnieniem dziejów imperiów:
– Rewolucja 1905 r. w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny – dr Aliaksandr Laneuski,
– Propaganda polska podczas wojny polsko-sowieckiej 1919–1920 – dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand,
– Austria (Austro-Węgry) w polityce Stanów Zjednoczonych XIX i XX w. – dr hab. prof. IH PAN Hanna Marczewska-Zagdańska,
– Historia Imperium Rosyjskiego XVIII XIX w. (relacje centrum-peryferie 1721–1917) – prof. dr hab. Andrzej Nowak.

3. Projekt w ramach grantu uzyskanego w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenia-konsekwencje” (kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki); uczestnicy modułu kierowanego przez prof. dr Andrzeja Nowaka: dr hab. Aleksandra Leinwand, dr Katarzyna Losson, dr hab. Hanna Marczewska-Zagdańska, dr Adrianna Sznapik; edycja źródłowa dziennika Aleksandra Szklennika 1915–1918 – dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur.

4. Redagowanie czasopisma „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”.

5. Umiędzynarodowienie czasopisma naukowego „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” poprzez tłumaczenie na język angielski i wydanie w formie elektronicznej (Index Plus).

6. Tematy realizowane przez doktorantów:
– Pavel Ablamski – „Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej w latach 1921–1939” (dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kalłaur),
– Aleksandra Bańkowska – „Żydowskie instytucje opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie i ich działalność w latach 1939–1943” (dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein),
– Łukasz Dryblak – Emigracyjny dialog polsko-rosyjski w latach 1939–1956 (prof. dr hab. Andrzej Nowak),
– Bartłomiej Gajos – „Pamięć rewolucji październikowej w ZSSR i Rosji 1917–2016 na przykładzie Moskwy i Tambowa (prof. dr hab. Andrzej Nowak),
– Olga Gontarska – „Kształtowanie się tożsamości narodowej na Ukrainie w latach 1991–2004 przez pryzmat życia kulturalnego kraju (kultura, pamięć i tożsamość w ukraińskim dyskursie intelektualnym) (prof. dr hab. Andrzej Nowak),
– Mikołaj Morzycki-Markowski – „Pamięć imperium: rola historii w polityce Federacji Rosyjskiej 1992–2012” (prof. dr hab. Andrzej Nowak).