Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowak

dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski – Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyfryzacji Czasopism
dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein
dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kałłaur
dr Aliaksandr Lanewski
dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand – sekretarz
dr hab. prof. IH PAN Hanna Marczewska-Zagdańska

Doktoranci:
mgr Pavel Ablamski
mgr Aleksandra Bańkowska
mgr Łukasz Dryblak
mgr Bartłomiej Gajos
mgr Olga Gontarska
mgr Mikołaj Morzycki-Markowski

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE PRACOWNI
1. Imperium Rosyjskie i narody Europy Wschodniej;
2. Dziedzictwo imperium sowieckiego w Europie Wschodniej: aspekty społeczne, geopolityczne, memorialne;
3. Historia Polaków w Imperium Rosyjskim w XIX w.

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE
1. Europa Środkowo-Wschodnia: historia społeczno-polityczna:
– Dzieje ziemiaństwa polskiego 1795–1944 (dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein);
– Problem białoruski w polskiej polityce wschodniej 1918–1921 (dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kałłaur);
– Polska ludność uchodźcza na terenie tzw. Białorusi zachodniej (dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski).

2. Badania nad ideologią polityczną ze szczególnym uwzględnieniem dziejów imperiów:
– Dzieje Imperium Rosyjskiego 1689–1917 (prof. dr hab. Andrzej Nowak);
– Wizje przyszłości Polski w debatach działaczy i teoretyków głównych nurtów socjaldemokracji od schyłku XIX w. do wybuchu I wojny światowej (dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand);
– Historia idei i rzeczywistości społecznej imperiów wschodnioeuropejskich w czasie I wojny światowej (projekt realizowany wspólnie z Zakładem Historii Społecznej XIX i XX w. kierowanym przez prof. Włodzimierza Mędrzeckiego):
a) Opracowanie i publikacja dwutomowej monografii zbiorowej „Imperia, narody, postęp i Wielka Wojna: rola I wojny światowej w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń i tożsamości w Europie Środkowej i Wschodniej” (prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand, dr hab. prof. IH PAN Hanna Marczewska-Zagdańska, dr Katarzyna Losson, mgr Hubert Kuberski, mgr Adrianna Sznapik);
b) Opracowanie i publikacja dwutomowej monografii zbiorowej „Historia społeczna ziem polskich 1914–1918” (dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein wspólnie z członkami Zakładu Historii Społecznej).

3. Redagowanie pisma „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”.

WYKAZ PROWADZONYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH W PRACOWNI

– „Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w 1. połowie XIX w.” – dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein (w ramach NCN);
– „Pracownicy dóbr ziemskich na ziemiach polskich w XIX i XX w.” – dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein (IH PAN);
– „Austro-Węgry w polityce Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w. – dr hab. prof. IH PAN Hanna Marczewska-Zagdańska” (IH PAN);
– „Stosunki amerykańsko-rosyjskie na przełomie XIX i XX w.” – dr hab. prof. IH PAN Hanna Marczewska-Zagdańska (IH PAN);
– „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. na tle prądów europejskich” – mgr Adrianna Sznapik (w ramach NCN; opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein);
– „Ziemiaństwo powiatu grójeckiego 1864–1944” – mgr Marcin Schirmer (praca doktorska przygotowywana pod opieką dr. hab. prof. IH PAN Tadeusza Epszteina);
– Edycja źródłowa dziennika Aleksandra Szklennika 1915–1918 – dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kałłaur (IH PAN);
– „Biała Rosja wobec polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego 1918–1921” – dr hab. prof. IH PAN Joanna Gierowska-Kałłaur (IH PAN);
– „Propaganda polska podczas wojny polsko-sowieckiej 1919–1920” – dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand (IH PAN);
– „Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w.” – mgr Natalia Pietkiewicz (w ramach NCN; opieka naukowa prof. dr hab. Andrzej Nowak);
– „Żydowskie instytucje opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie i ich działalność w latach 1939–1943” – mgr Aleksandra Bańkowska (praca doktorska przygotowywana pod opieką dr. hab. prof. IH PAN Tadeusza Epszteina);
– „Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger: oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i ZSRS), 1940–1945” – mgr Hubert Kuberski (praca doktorska przygotowywana pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka);
– „Pamięć Imperium: polityka historyczna Federacji Rosyjskiej 1992–2013” – mgr Mikołaj Morzycki-Markowski (praca doktorska przygotowywana pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka);
– „Dzieje stosunków polsko-rosyjskich” – prof. dr hab. Andrzej Nowak (IH PAN);
– „Rosja wobec świata muzułmańskiego” – dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski (IH PAN);
– Umiędzynarodowienie czasopisma naukowego „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” poprzez tłumaczenie na język angielski i wydanie w formie elektronicznej (Index Plus).