Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rachuba

dr Jacek Adamczyk – Sekretarz
dr Adam Danilczyk
dr hab. Adrian Jusupović
dr Monika Jusupović
prof. dr hab. Pavel Otmar Krafl
dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz
dr Przemysław Nowak
dr Dominik Szulc
dr Ewa Zielińska

Współpracownicy:
dr Iwona Dacka-Górzyńska
dr hab. Marek D. Kowalski

Doktoranci:
mgr Joanna Kunigielis

 

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE

1. Edycje źródeł średniowiecznych:
a. dokumenty papieskie z lat 1378–1503 (dr hab. Marek D. Kowalski).
b. średniowieczne źródła ruskie (dr hab. Adrian Jusupović).
c. statuta legackie promulgowane dla Polski i statuty prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich XIII–XIV stulecia (prof. dr hab. Pavel Otmar Krafl).

2. Inne badania mediewistyczne:
a. tradycje rękopiśmienne zbiorów prawa kanonicznego z przełomu XI i XII wieku; przygotowywanie rozprawy habilitacyjnej „Kanonistyka w kręgu Iwona z Chartres (zm. 1115). Studia historyczne nad Collectio Tripartita” (dr Przemysław Nowak).
b. dzieje pieniądza i numizmatyka średniowieczna (dr Jacek Adamczyk).
c. historia Rusi w średniowieczu (dr hab. Adrian Jusupović).
d. dzieje papiestwa, jego kancelarii i stosunków z Polską w późnym średniowieczu (dr hab. Marek D. Kowalski).
e. historia Wielkiego Księstwa Litewskiego późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej (dr Dominik Szulc, mgr Joanna Kunigielis).

3. Edycje źródeł z okresu nowożytnego:
a. Metryka Litewska, pamiętniki, akty wytworzone przez zjazdy szlacheckie (prof. dr hab. Andrzej Rachuba, dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz).
b. edycja akt sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795 (dr Monika Jusupović).
c. edycja korespondencji Stanisława Augusta z Augustynem Debolim (dr Ewa Zielińska, współpraca dr Adam Danilczyk).
d. edycja korespondencji Stanisława Augusta z Joachimem Chreptowiczem (dr Adam Danilczyk).

4. Inne badania okresu nowożytnego:
a. dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku (prof. dr hab. Andrzej Rachuba, dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz, dr Monika Jusupović, dr Dominik Szulc, mgr Joanna Kunigielis).
b. spisy urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku (prof. dr hab. Andrzej Rachuba, dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz).

5. Badania regionalne:
a. dzieje Lubelszczyzny (dr Dominik Szulc).

 

WYKAZ PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH

1. „Edycja akt sejmiku kowieńskiego z lat 1733–1795”, kier. dr Monika Jusupović, wyk. dr Liudas Glemža (finansowanie NCN).

2. „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej – Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem”, grant afiliowany przy Polskim Towarzystwie Historycznym, kier. prof. dr hab. Andrzej Rachuba, wyk. dr Dominik Szulc (finansowanie NPRH), a w ramach tego projektu:
– „Kazania na liturgiczne święto De divisione Apostolorumi upamiętnienie wiktorii grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim w dobie jagiellońskiej (do końca XV wieku) – opracowanie i wydanie”, wyk. prof. dr hab. Krzysztof Bracha (zadanie nr 6 w ramach podprojektu „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.: historia religii i kultury, dzieje idei”, kier. dr hab. Paweł Kras);
– „Kodeks dyplomatyczny Świdrygiełły, wielkiego księcia litewskiego (do 1452 r.)”, wyk. dr Przemysław Nowak.

3. „Instrukcje ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej 1772–1793” kier. dr Adam Danilczyk, wyk. dr Jacek Kordel, dr Vadim Anipiarkou, mgr Sławomir Łuczak (finansowanie NPRH).

4. „Kronika halicko-wołyńska w kolekcji historycznej”, kier. dr hab. Adrian Jusupović (finansowanie NCN).

5. „Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia – edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (do 1394 roku)”, kier. dr hab. Marek D. Kowalski, uczestnicy: Adam Zapała, Anna Zajchowska (finansowanie NPRH).