Regulamin

Regulamin
Biblioteki Instytutu Historii PAN

 

1. Biblioteka stanowi warsztat pracy badawczej dla pracowników naukowych, współpracowników i uczestników Studium Doktoranckiego Instytutu Historii PAN.

2. Księgozbiór udostępnia się w Czytelni pracownikom naukowym innych placówek PAN, szkół wyższych, towarzystw naukowych, muzeów, bibliotek i archiwów oraz studentom, doktorantom i innym osobom prowadzącym prace naukowe.

3. Osoby korzystające z Czytelni niewymienione w punkcie 1 obowiązane są przed zajęciem miejsca w Czytelni do złożenia w Bibliotece dokumentu identyfikującego ze zdjęciem. Dokument ten do czasu opuszczenia czytelni będzie przechowywany w zamkniętym miejscu.

4. Czytelnia i wypożyczalnia otwarte są w dni powszednie w godzinach pracy Instytutu.

5. W lipcu i sierpniu Czytelnia jest czynna wyłącznie dla pracowników, doktorantów i współpracowników Instytutu Historii PAN.

6. Pracownicy Instytutu Historii PAN mogą wypożyczyć na swoje konto do 10 woluminów na okres do 3 miesięcy. Emeryci IH PAN zachowują dotychczasowe uprawnienia. Doktoranci i współpracownicy IH PAN mogą wypożyczyć na swoje konto do 5 woluminów na okres do 3 miesięcy.

7. Przy wypożyczeniach na zewnątrz Biblioteka zastrzega sobie prawo, w miarę zaistniałych w Instytucie Historii PAN potrzeb, zażądania natychmiastowego zwrotu dzieła przed upływem oznaczonych wyżej terminów. Ponadto w okresie skontrum wszystkie książki muszą być zwrócone do Biblioteki.

8. Książki i czasopisma wypożyczane są na zewnątrz pracownikom naukowym i doktorantom Instytutu Historii UW na zasadzie wzajemności, z wyjątkiem pozycji wymienionych w pkt. 13 i 14.

9. Konta biblioteczne doktorantów IH PAN (oraz doktorantów IH UW posiadających konto w Bibliotece IH PAN) są rozliczane do 15 września każdego roku trwania studiów doktoranckich. Rozliczenie potwierdza podpis kierownika Biblioteki IH PAN w indeksie doktoranta oraz (na zasadzie wzajemności) podpis kierownika Biblioteki IH UW w indeksie doktoranta IH PAN posiadającego konto w Bibliotece IH UW.

10. Czytelnicy, którym przyznano status współpracownika Instytutu, są uprawnieni do wypożyczeń na zewnątrz po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł rocznie. W przypadku wypożyczenia książki o wartości przekraczającej tę sumę, wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo z uwzględnieniem wartości inwentarzowej.

11. Z wypożyczeń na zewnątrz mogą korzystać również biblioteki i instytucje naukowe w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. Mogą wypożyczać jednorazowo 3 woluminy z terminem zwrotu do 1 miesiąca.

12. Z wypożyczeń na zewnątrz mogą korzystać również w wyjątkowych wypadkach, za zgodą kierownika Biblioteki Instytutu Historii PAN, po wniesieniu kaucji pieniężnej, osoby, które udokumentują działalność naukową i mieszkają w Polsce. Konto kaucyjne jest ważne przez jeden rok. Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo z uwzględnieniem wartości książki.

13. Księgozbiór podręczny udostępniany jest wszystkim czytelnikom na miejscu w Czytelni.

14. Książki nieopracowane, opatrzone pieczątką „Do korzystania na miejscu”, książki i czasopisma wydane przed 1945 rokiem, czasopisma bieżące, rękopisy oraz prace doktorskie i habilitacyjne udostępnia się wyłącznie w Czytelni.

15. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie na zewnątrz przez pracownika IH PAN książek i czasopism wydanych przed 1945 r.

16. Biblioteka sprowadza książki z naukowych bibliotek pozawarszawskich – zarówno na użytek zakładów i pracowni, jak i poszczególnych pracowników IH PAN. Książki wypożyczone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie w Czytelni.

17. Powyższe przepisy dotyczą również mikrofilmów. Udostępnianie mikrofilmów i fotokopii może się odbywać jedynie w Czytelni.

18. Wstęp do magazynów zastrzeżony jest wyłącznie dla pracowników Biblioteki.

19. Czytelnik odpowiedzialny za zagubienie książki zobowiązany jest do jej odkupienia lub, jeśli jest to niemożliwe, do pokrycia kosztów wykonania kserokopii z danej książki i jej
oprawy.

20. Naruszenie regulaminu pociąga za sobą zawieszenie w prawach użytkowania lub też, w przypadkach poważniejszych, skreślenie z listy czytelników.