Zakład Studiów Nowożytnych

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski
dr Maria Cieśla
dr Dorota Dukwicz
dr Anna Kalinowska
prof. dr hab. Andrzej Karpiński
prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk
dr Marta Kuc-Czerep – Sekretarz
prof. dr hab. Edward Opaliński
dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick
dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk

Współpracownicy:
prof. dr hab. Henryk Wisner
mgr Przemysław P. Romaniuk
mgr Andrii Zhyvachivskyi

Doktoranci:
mgr Michał Gochna
mgr Rozalia Kosińska
mgr Jekaterina Merkuljeva
mgr Piotr Skowroński
mgr Amadeusz Szklarz-Habrowski
mgr Konrad Szuba

 

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE

1. Dzieje polityczne Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI–XVIII w.
Postawy elit politycznych XVI/XVIII w.:
– Wyższe duchowieństwo XVI/XVII w. – prof. dr hab. Edward Opaliński,
– Wyższe duchowieństwo za panowania Stanisława Augusta – dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski.

Kryzysy polityczne XVIII w.:
– Konfederacja tarnogrodzka – prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen,
– Konfederacja radomska – mgr Rozalia Kosińska,
– Konfederacja barska, pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej – dr Dorota Dukwicz,
– Sejm 1776 – mgr Piotr Skowroński.

2. Dzieje społeczne Rzeczypospolitej XVI–XVIII w.
Mikrohistoria:
– Żydzi w Słucku w XVII w. – dr Maria Cieśla,
– Studium monograficzne starostwa drohobyckiego – dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk,
– Jurydyka katedralna w Wilnie – dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick,
– Komunikacja na Suwalszczyźnie w końcu XVIII w. – dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski,
– Społeczeństwo Grodziska Wielkopolskiego – mgr Łukasz Truściński,
– Parafia Wniebowzięcia NMP w Mstowie XVII–XIX w. – mgr Amadeusz Szklarz-Habrowski.

Grupy społeczne i zawodowe:
– Mieszczaństwo w Rzeczypospolitej na środkowoeuropejskim tle porównawczym – prof. dr hab. Andrzej Karpiński,
– Wileńska kapituła katedralna. Duchowieństwo litewskie – dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick,
– Mieszkańcy wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII w. – mgr Jaśmina Korczak-Siedlecka,
– Poborcy podatkowi w powiecie kaliskim u schyłku XVI w. – mgr Michał Gochna.

3. Problem styku kultur oraz transferu wartości kulturowych
Elity w kontekście globalnym:
– Europa i świat islamu – prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk.

Elity w kontekście europejskim:
– Anglia – Rzeczpospolita – dr Anna Kalinowska,
– Katolicyzm a Oświecenie – dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski.

Lokalnie:
– Ludność niemiecka w Warszawie w XVIII w. – dr Marta Kuc-Czerep.

4. Tematy z zakresu historii powszechnej XVI–XVII w.
Zwierzęta egzotyczne w drukach ulotnych XVI–XVII w. – mgr Konrad Bielecki,
– Osmańska prowincja Kaffy w XVI/XVII w. – mgr Andrii Zhyvachivskyi,
– Imperium portugalskie – mgr Agata Błoch.

5. Projekty zbiorowe
„Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.” – zakończony

Kierownik projektu – prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen.
Uczestnicy z Zakładu: dr Maria Cieśla, dr Dorota Dukwicz, dr Anna Kalinowska, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, prof. dr hab. Edward Opaliński, prof. dr hab. Henryk Wisner, dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk
Spoza Zakładu: prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Wiedeń–Toruń), prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Toruń), dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski, prof. dr hab. Edmund Kizik (Gdańsk), mgr Martyna Mirecka (St. Andrews), prof. dr Frank M. Sysyn (Toronto).

Wynikiem projektu jest opublikowana monografia zbiorowa „My i oni”. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa 2016.

„Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym w czasach nowożytnych” – w trakcie realizacji
Kierownik projektu – dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski.
Uczestnicy z Zakładu: mgr Konrad Bielecki, dr Maria Cieśla, dr Dorota Dukwicz, mgr Michał Gochna, dr Anna Kalinowska, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, mgr Jaśmina Korczak-Siedlecka, prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, dr Marta Kuc-Czerep, prof. dr hab. Edward Opaliński, dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick, mgr Łukasz Truściński, dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk.

 

WYKAZ PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
(w układzie alfabetycznym)

– „Dzieje społeczne starostwa drohobyckiego w latach 1729–1755” – dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz-Iwańczyk (środki statutowe IH PAN);
– „Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta” (zakończony) – dr D. Dukwicz, współwykonawca (finansowanie NCN);
– „Elity europejskie i pozaeuropejskie: komunikacja i wzajemne postrzeganie” – prof. D. Kołodziejczyk (środki statutowe IH PAN);
– „Konfederacja radomska – rosyjski dyktat czy ruch szlachecki” – mgr R. Kosińska (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. W. Kriegseisen);
– „Ländliche Gesellschaften” (zakończony) – mgr J. Korczak-Siedlecka (finansowanie ze środków Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig);
– „Niemieckojęzyczni mieszkańcy osiemnastowiecznej Warszawy” – dr M. Kuc-Czerep (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. W. Kriegseisen);
– „Osmańska prowincja Kaffy w 2 poł. XVI w. – 1 poł. XVII w.” – mgr A. Zhyvachivskyi (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. D. Kołodziejczyk;
– „Parafia Wniebowzięcia NMP w Mstowie w latach 1615–1815. Studium nad lokalną społecznością” – mgr A. Szklarz-Habrowski (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz-Iwańczyk)
– „Pobór podatku łanowego w powiecie kaliskim u schyłku XVI wieku. Studium przypadku z dziejów skarbowości Rzeczypospolitej” – mgr M. Gochna (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN M. Słoń);
– „Portugalska tożsamość zamorska – nowożytne sieci społeczne” – mgr A. Błoch (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz-Iwańczyk);
– „Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturalne” – prof. dr hab. Andrzej Karpiński (finansowanie NPRH via IH UW);
– „Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym w czasach nowożytnych” – projekt zbiorowy (finansowanie IH PAN);
– „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku” – mgr J. Korczak-Siedlecka (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz-Iwańczyk);
– „Rozwój przestrzenny Warszawy w pierwszym okresie stołeczności” – mgr K. Szuba (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN M. Słoń);
– „Rzeczpospolita Obojga Narodów w rękopiśmiennym obiegu informacji w Anglii w pierwszej połowie XVII w. Informacje o Polsce w newsletterach Johna Pory’ego” – dr Anna Kalinowska, kierownik (finansowanie NCN);
– „Rzeczpospolita w przededniu rozbioru 1769–1772” – dr D. Dukwicz (finansowanie IH PAN);
– „Sejm 1776” – mgr Piotr Skowroński (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski);
– „Społeczeństwo Grodziska Wielkopolskiego w czasach saskich” – mg. Ł. Truściński (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz-Iwańczyk);
– „Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500–1650” – mgr K. Bielecki (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. A. Manikowski);
– „Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołżem. Edycja wyboru dokumentów” (zakończony) – prof. dr hab. D. Kołodziejczyk, kierownik (finansowanie NPRH);
– „Theologies of conversions to Christianity in early modern east-central European Judaism” (zakończony) – dr M. Cieśla, współuczestnik (finansowanie European Research Council via Hebrew University of Jerusalem);
– „Kariery późnorenesansowych biskupów-senatorów Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle karier biskupów koronnych (1548–1632)” – dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick (finansowanie IH PAN);
– „Wyższe duchowieństwo druga połowa XVI i pierwsza połowa XVII stulecia” – prof. dr hab. E. Opaliński (finansowanie IH PAN);
– „Życie polityczne chłopów w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w.” – prof. IH PAN T. Wiślicz-Iwańczyk (finansowanie IH PAN);
– „Żydowski samorząd ziemski w Koronie” – dr M. Cieśla, współuczestnik (finansowane przez NPRH via Uniwersytet Jagielloński).