Zakład Studiów Nowożytnych

Kierownik: prof. dr hab.Wojciech Kriegseisen

dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski
dr Maria Cieśla
dr Dorota Dukwicz – sekretarz
dr Anna Kalinowska
prof. dr hab. Andrzej Karpiński
prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk
prof. dr hab. Edward Opaliński
dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick
dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk

Współpracownicy:
prof. dr hab. Henryk Wisner
mgr Konrad A. Bielecki
mgr Marta Kuc-Czerep
mgr Przemysław P. Romaniuk
mgr Andrii Zhyvachivskyi

Doktoranci:
mgr Agata Błoch
mgr Michał Gochna
mgr Jaśmina Korczak-Siedlecka
mgr Rozalia Kosińska
mgr Piotr Skowroński
mgr Amadeusz Szklarz-Habrowski
mgr Konrad Szuba
mgr Łukasz Truściński

 

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE

1. Dzieje polityczne Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII w.

Postawy elit politycznych XVI/XVIII w.:

Wyższe duchowieństwo – prof. dr hab. Edward Opaliński.

– dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski.

Kryzysy polityczne XVIII w.:

Konfederacja tarnogrodzka – prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen.

Konfederacja barska, pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej – dr Dorota Dukwicz.

Konfederacja radomska – mgr Rozalia Kosińska.

 

2. Dzieje społeczne Rzeczypospolitej XVI-XVIII

Mikrohistoria:

Żydzi w Słucku w XVII w. – dr Maria Cieśla.

Studium monograficzne starostwa drohobyckiego – dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz.

Grupy społeczne i zawodowe:

Mieszczaństwo w Rzeczypospolitej na środkowoeuropejskim tle porównawczym – prof. dr hab. Andrzej Karpiński.

Uwarunkowania karier politycznych i kościelnych biskupów – senatorów z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie późnorenesansowym na tle analogicznych procesów przebiegających w Koronie – dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick.

Życie społeczne wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w. – mgr Jaśmina Korczak-Siedlecka.

Pobór podatku łanowego w powiecie kaliskim u schyłku XVI w. – mgr Michał Gochna.

 

3. Problem styku kultur oraz transferu wartości kulturowych

Elity w kontekście globalnym:

Europa i świat islamu – prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk.

Elity w kontekście europejskim:

Anglia – Rzeczpospolita – dr Anna Kalinowska.

Lokalnie:

Ludność niemiecka w Warszawie w XVIII w. – mgr Marta Kuc-Czerep.

 

4. Tematy z zakresu historii powszechnej XVI-XVII w.

Zwierzęta egzotyczne w drukach ulotnych XVI-XVII w. – mgr Konrad Bielecki.

Osmańska prowincja Kaffy w XVI/XVII w. – mgr Andrii Zhyvachivskyi.

 

5. Projekty zbiorowe

„Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.” – zakończony
Kierownik projektu – prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen.
Uczestnicy z Zakładu: dr Maria Cieśla, dr Dorota Dukwicz, dr Anna Kalinowska, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, prof. dr hab. Edward Opaliński, prof. dr hab. Henryk Wisner, dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz
Spoza Zakładu: prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Wiedeń-Toruń), prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Toruń), prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn), prof. dr hab. Edmund Kizik (Gdańsk), mgr Martyna Mirecka (St. Andrews), prof. dr Frank M. Sysyn (Toronto).

Wynikiem projektu jest opublikowana monografia zbiorowa „My i oni”. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa 2016

„Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym w czasach nowożytnych” – w trakcie realizacji
Kierownik projektu – dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski.
Uczestnicy z Zakładu: mgr Konrad Bielecki, dr Maria Cieśla, dr Dorota Dukwicz, mgr Michał Gochna, dr Anna Kalinowska, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, mgr Jaśmina Korczak-Siedlecka, prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, mgr Marta Kuc-Czerep, prof. dr hab. Edward Opaliński, dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick, mgr Łukasz Truściński, dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz.

 

WYKAZ PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
(w układzie alfabetycznym)
– „Dzieje społeczne starostwa drohobyckiego w latach 1729-1755” – dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz (środki statutowe IH PAN);
– „Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta” (zakończony) – dr D. Dukwicz, współwykonawca (finansowanie NCN);
– „Elity europejskie i pozaeuropejskie: komunikacja i wzajemne postrzeganie” – prof. D. Kołodziejczyk (środki statutowe IH PAN);
– „Konfederacja radomska – rosyjski dyktat czy ruch szlachecki” – mgr R. Kosińska (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. W. Kriegseisen);
– „Ländliche Gesellschaften” (zakończony) – mgr J. Korczak-Siedlecka, (finansowanie ze środków Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig);
– „Niemieckojęzyczni mieszkańcy osiemnastowiecznej Warszawy” – mgr M. Kuc-Czerep (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. W. Kriegseisen);
– „Osmańska prowincja Kaffy w 2 poł. XVI w. – 1 poł. XVII w.” – mgr A. Zhyvachivskyi (projekt doktorski, opieka naukowa prof. dr hab. D. Kołodziejczyk;
– „Pobór podatku łanowego w powiecie kaliskim u schyłku XVI wieku. Studium przypadku z dziejów skarbowości Rzeczypospolitej” – mgr M. Gochna (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN M. Słoń);
– „Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym w czasach nowożytnych” – projekt zbiorowy (finansowanie IH PAN);
– „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII wieku” – mgr J. Kurczewska (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN T. Wiślicz);
– „Rozwój przestrzenny Warszawy w pierwszym okresie stołeczności” – mgr K. Szuba (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN M. Słoń);
– „Rzeczpospolita Obojga Narodów w angielskich publikacjach prasowych 1620-1660” – dr Anna Kalinowska, kierownik (finansowanie NCN);
– „Rzeczpospolita w przededniu rozbioru 1769-1772” – dr D. Dukwicz (finansowanie IH PAN);
– „Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500-1650” – mgr K. Bielecki (projekt doktorski, opieka naukowa dr hab. prof. IH PAN A. Manikowski);
– „Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołżem. Edycja wyboru dokumentów” (zakończony) – prof. D. Kołodziejczyk, kierownik (finansowanie NPRH);
– „Theologies of conversions to Christianity in early modern east-central European Judaism” (zakończony) – dr M. Cieśla, współuczestnik (finansowanie European Research Council via Hebrew University of Jerusalem);
– „Życie polityczne chłopów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.” – prof. IH PAN T. Wiślicz (finansowanie IH PAN);
– „Żydowski samorząd ziemski w Koronie” – dr M. Cieśla, współuczestnik (finansowane przez NPRH via Uniwersytet Jagielloński).