Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX-XX wieku

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

mgr Anna Brus
dr Iwona Dadej
dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin (urlop bezpłatny)
dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny
dr hab. Adam Kożuchowski
dr Grzegorz Krzywiec
dr Mariusz Kulik
dr hab. prof. IH PAN Dariusz Łukasiewicz
dr Aleksander Łupienko

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Micińska
dr hab. prof. IH PAN Joanna Nalewajko-Kulikov
dr hab. prof. IH PAN Zbigniew Romek
prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
dr Marcin Wolniewicz

Współpracownicy:
mgr Łukasz Mieszkowski
prof. dr hab Wiktoria Śliwowska

 

TEMATY I PROJEKTY BADAWCZE

1. Dzieje polityczne, historia idei i kultura XIX–XX w.
– „Myśl polityczna Europy środkowej XIX/XX w.”, finansowany ze środków Unii Europejskiej afiliowany przy Center for Advanced Studies, Sofia Bułgaria – prof. dr hab. Maciej Janowski;
– „Spór o równouprawnienie kobiet w kulturze polskiej 1864–1920”, finansowane ze środków statutowych IH PAN, przygotowane do druku – dr hab. Magdalena Gawin;
– „Przygotowanie angielskiej edycji: „Rasa i Nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1952”, tłumaczenie finansowane przez NPRH – dr hab. Magdalena Gawin, Wydawca CEU Press;
– „Przygotowanie do druku esejów o kulturze i polityce w XIX–XX w.”, ze środków finansowanych przez Instytut Książki – dr hab. Magdalena Gawin;
– „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym”, kierownik prof. dr hab. Michał Kuziak, finansowane z NPRH, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – dr Adam Kożuchowski, dr Magdalena Gawin;
– „Polski ruch niepodległościowy”, grant zakończony, przygotowywanie do druku 3 tomów dokumentów i studiów: I. Proces Waleriana Łukasińskiego i członków Wolnomularstwa Narodowego, red. Wiktoria Śliwowska; II. Towarzystwo Patriotyczne, red. Anna Brus; III. Rok 1846 w Królestwie Polskim, red. Mariusz Kulik;
– „Stowarzyszenie Ludu Polskiego”, grant zakończony, przygotowywanie do druku tomu dokumentów i studiów: Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi. Szymon Konarski, t. 2, red. Anna Brus;
– „Zesłańcy polscy na Syberii”, grant zakończony; w ramach grantu zestawiono obszerną kartotekę zesłańców; udostępnianie na bieżąco informacji na podstawie kartoteki dla potrzeb naukowych i genealogicznych – mgr Anna Brus, dr hab. Magdalena Micińska;
– „Pamiętniki i listy polskich autorów z ziem zabranych 1795–1918”, ze środków NPRH, kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce – mgr Anna Brus;
– „Kobiece pamiętniki o rzezi galicyjskiej 1846 r.” – dr hab. Magdalena Micińska;
– „Współpraca środowisk literackich i rządów piłsudczykowskich w latach 1931–1939”, projekt doktorski – mgr Krzysztof Niewiadomski

2. Konteksty I Wojny Światowej:
– „Wielka Wojna profesorów; nauki o człowieku w czasie I wojny światowej”, wyd. IH PAN, Warszawa 2014, grant ze środków NCN – dr hab. Maciej Górny;
– „Nasza Wojna, t. I Imperia 1912–1916”, wyd. WAB, Warszawa 2014 – dr hab. Maciej Górny (razem z prof. Borodziejem);
– „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenie – konsekwencje”, finansowane ze środków NPRH, kierownicy projektu: prof. A, Nowak i prof. dr hab. W. Mędrzecki – dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, dr hab. Maciej Górny, dr Mariusz Kulik;
– „I wojna światowa i prawa obywatelskie kobiet w II RP na tle przemian w Europie” – dr hab. Magdalena Gawin.

3. Historia społeczna i historia mentalności XIX–XX w:
Mikrohistoria:
– „Zamieszkiwanie w kamienicy czynszowej Warszawy (1870–1914)”, finansowany z NCN – mgr Aleksander Łupienko;
– „Kobieta a wymiar sprawiedliwości w Królestwie Polskim na przełomie XIX/XX w.” – mgr Natalia Szumska;
– „Mikrohistoryczne studium przemian społecznych i mentalności na przykładzie miasteczka Ostrów Mazowiecka (1918–1968)” – dr hab. Magdalena Gawin.

4. Historia Żydów i relacje polsko-żydowskie:
– „Koryfeusze i proletariusze. Jak żydowska inteligencja tworzyła żydowski naród (1905–1939)”, finansowane ze środków statutowych IH PAN – dr Joanna Nalewajko-Kulikov;
– „Archiwum Ringelbluma – pełna edycja”, finansowane ze środków NPRH przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma – uczestnik dr Joanna Nalewajko-Kulikov;
– „Nowoczesna ideologia antysemicka w kontekście środkowoeuropejskim 1886–1939”, ze środków statutowych IH PAN – dr Grzegorz Krzywiec;
– „Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX–XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość”, środki z NPRH – dr Grzegorz Krzywiec (uczestnik);
– „Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego 1886–1905”; przygotowane do edycji w języku angielskim, środki na tłumaczenie z NPRH, wydawca: Peter Lang.

5. Spory i debaty w historiografii europejskiej XIX–XX w:
– „Historiografia polska, węgierska i czeska XIX/XX w.”, środki statutowe IH PAN, CEU Budapeszt – prof. dr hab. Maciej Janowski;
– „Święte Cesarstwo Rzymskie i I Rzeczpospolita w historiografii niemieckiej i polskiej XIX w.” – dr hab. Adam Kożuchowski;
– „Historia historiografii Europy środkowowschodniej i południowej”, współpraca z NIH – dr hab. Maciej Górny.

6. Projekt zbiorowy z zakresu historii XIX–XX w.:
– „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej”, grant NCN, IH PAN, 2011–2014, kierownik grantu: Maciej Janowski. Uczestnicy grantu z Zakładu: dr Grzegorz Krzywiec, dr hab. Maciej Górny, dr Joanna Nalewajko-Kulikov, dr Magdalena Gawin, dr Adam Kożuchowski, dr hab. Magdalena Micińska, dr Mariusz Kulik, mgr Anna Brus, mgr Aleksander Łupienko, mgr Krzysztof Niewiadomski, dr hab. Grzegorz Bąbiak, uczestnicy spoza zakładu: dr Łukasz Sommer, dr Błażej Brzostek, dr hab. Krzysztof Kowalewski, mgr Mikołaj Getka-Kenig.