Konkurs nr 2 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Średniowiecznych

Konkurs nr 2 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Średniowiecznych

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 15.04.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2019 r.

LINK DO STRONY: http://www.ihpan.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia, średniowiecze, adiunkt

Opis: Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk humanistycznych, mieć odpowiedni do wieku i etapu kariery wysokiej jakości dorobek naukowy w zakresie historii średniowiecznej, zwłaszcza historii miast w średniowieczu. Od kandydata wymagany będzie projekt badań prowadzących do uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz będących wkładem do badań prowadzonych w Zakładzie Studiów Średniowiecznych. Kandydat powinien posiadać bardzo dobrą znajomość języka łacińskiego, przynajmniej bierną znajomość języka niemieckiego, władać w mowie i piśmie przynajmniej jednym z głównych języków europejskich. Kandydat powinien zadeklarować wyrażenie zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w okresie zatrudnienia, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów*:
– podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
– Curriculum vitae,
– odpis dyplomu doktorskiego,
– informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
– opis projektu habilitacyjnego wraz ze wskazaniem przeprowadzonych już prac,
– oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu IH PAN będzie podstawowym miejscem pracy,
– zgoda na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w okresie zatrudnienia, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową (link do formularza https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Oswiadczenie_wskazanie_do_wniosku_od-2018.pdf )

Dokumenty należy składać w Sekretariacie IH PAN lub przesłać pocztą na adres: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa oraz ich skany przesłać na adres ihpan@ihpan.edu.pl z dopiskiem: ADIUNKT-HISTORIA MIAST

 

Termin składania dokumentów upływa: 15.05.2019 r.

Przesłuchanie Kandydatów odbędzie się w Instytucie Historii PAN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do: 30.05.2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.

Zatrudnienie: Od 1 września 2019 r. na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

 

Dyrektor Instytutu Historii PAN
Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

Warszawa, 15.04.2019 r.

 

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/

Pliki do pobrania: