Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Nowożytnych

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Nowożytnych

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Studiów Nowożytnych IH PAN

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 8.02.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.03.2019 r.

LINK DO STRONY: http://www.ihpan.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia, źródłoznawstwo, renesans, kultura polityczna

 

OPIS: Kandydat/ka musi legitymować się stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz reprezentować bardzo wysoki poziom dorobku badawczego w zakresie badań nad kulturą renesansu, w szczególności elitarną i polityczną, w Polsce na tle europejskim.

Wymagana jest co najmniej dobra znajomość łaciny renesansowej oraz języka włoskiego.

Kandydat/ka zobowiązany/a jest do przedstawienia Komisji projektu badawczego (habilitacyjnego) zgodnego z profilem studiów prowadzonych w IH PAN.

Kandydat/ka powinien/na zadeklarować wyrażenie zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w okresie zatrudnienia, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów*:
podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
– curriculum vitae,
– odpis dyplomu doktorskiego,
– informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
– zarys projektu badawczego, który miałby być realizowany w IH PAN,
– oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu IH PAN będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie IH PAN lub przesłać pocztą na adres: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, równolegle zaś należy wysłać ich skany na adres ihpan@ihpan.edu.pl

 

Termin składania dokumentów upływa: 11.03.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do: 22.03.2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.

Zatrudnienie: Od 1.04.2019 r. na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

 

                                                                Dyrektor Instytutu Historii PAN

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

Warszawa, 8.02.2019 r.

 

*Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/

Pliki do pobrania: