Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski (Gdańsk)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski (Gdańsk)

 

 FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN (Gdańsk)

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 19.12.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.01.2019 r.

LINK DO STRONY: http://www.ihpan.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia, historia społeczna ziem polskich po 1945 r., dzieje Gdańska

 

Kandydat / kandydatka musi mieć stopień doktora nauk humanistycznych, specjalizować się w badaniach nad dziejami społecznymi powojennej Polski w 2 połowie XX w. ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „Ziem Zachodnich i Północnych”, w tym Gdańska oraz posiadać znaczący publikowany dorobek w tej dziedzinie. Kluczowe są zagadnienia kształtowania się powojennej społeczności polskiej na obszarach należących przed 1945 r. do Wolnego Miasta Gdańska oraz niemieckich prowincji Prusy Zachodnie i Wschodnie. Kwalifikacje mają umożliwić uczestnictwo w pracach nad realizacją bieżącego projektu zespołowego „Historii Gdańska w latach 1945–1990”. Od kandydata / kandydatki oczekiwane będzie przedstawienie związanego z tym projektu habilitacyjnego.

Kandydat powinien zadeklarować wyrażenie zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w okresie zatrudnienia, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów*:
   Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu.
–   Curriculum vitae.
–   Odpis dyplomu doktorskiego.
–   Informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią.
–   Opis projektu habilitacyjnego wraz ze wskazaniem przeprowadzonych już prac.
–   Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu IH PAN będzie podstawowym miejscem pracy.
–    Zgoda na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w okresie zatrudnienia, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową (link do formularza https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Oswiadczenie_wskazanie_do_wniosku_od-2018.pdf).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie IH PAN lub przesłać pocztą na adres: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa oraz ich skany przesłać na adres ihpan@ihpan.edu.pl

 

Termin składania dokumentów upływa: 18.01.2019 r.

Przesłuchanie Kandydatów odbędzie się w Instytucie Historii PAN w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do: 05.02.2018 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.

Zatrudnienie: Od 1.03.2019 r. na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

 

                             Dyrektor Instytutu Historii PAN
Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

 

Warszawa,  17.12.2018 r.

 

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/

Pliki do pobrania: