Konferencje 2016

KONFERENCJE ORGANIZOWANE lub WSPÓŁORGANIZOWANE
przez IH PAN w 2016

1. „Anna Maria Cienciała a polska historiografia dyplomacji” (IH PAN), Warszawa, 09.02.2016 r.

2. „Wokół problemów chrystianizacji Litwy” (IH PAN, IHL, LKAN), Warszawa, 06.05.2016 r.

3. „Historia pojęć a historia myśli politycznej – problemy badawcze” (IH PAN, CEU), Warszawa 12-13.05.2016 r.

4. „Szlachta w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza (XIII–XVIII w.) (Zespół Historii Miast przy KNH PAN, IH PAN), Warszawa, 20-21.05.2016 r.

5. „W kręgu lokalnych spraw i problemów: Miasto, Dwór, Wieś w Wielkim Księstwie Litewskim i Koronie w XVI-XVIII w.” (IH PAN, IHL, IH NANB), Wilno, 09-10.06.2016 r.

6. „Genealogia cyfrowa” (IH PAN, PTG), Warszawa, 10.06.2016 r.

7. I Międzynarodowe Polsko-Brazylijskie Seminarium Naukowe „Stare i nowe problemy w Brazylii: od dyktatury do transformacji demograficznych” (IH PAN), Warszawa, 20.06.2016 r.

8. „Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières” (IH PAN, IH UAM, BP Paryż), Poznań, 19-20.09.2016 r.

9. „Community and Exclusion. Collective Violence in East Central Europe (1848-1948)“, Masaryk Institute, Archive of the Czech Academy of Sciences, Prague Centre for Jewish Studies at the Charles University, IH PAN), projekt International Visegrad Fund, Praga, 25-27.09.2016 r.

10. „Pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego” (XXV Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW, IH PAN), Warszawa, 28-29.09.2016 r.

11. „Splendid Encounters V” (IH PAN, UBS, IHS CzAN, UP), Praga, 29.09-01.10.16 r.

12. „Józef Piłsudski a ustrój II RP” (IH PAN, Muzeum J. Piłsudskiego), Warszawa, 04.10.2016 r.

13. „Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689-1917” (IH PAN), Warszawa, 18-19.10.2016 r.

14. „Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury w miastach ziem polskich lat 1815-1915” (IH PAN), Warszawa, 20-21.10.2016 r.

15. „In the Shadow of Russia. Poland and Finland in the XX-th century” (IH PAN), Warszawa, 24-25.10.2016 r.

16. „W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo na ziemiach Polski zachodniej w XIX i XX wieku” (IH PAN, UMK), Toruń, 27-28.10.2016 r.

17. „100-lecie Aktu 5 Listopada” (IH PAN), Warszawa, 07.11.2016 r.

18. „Dom jako miejsce pracy w Gdańsku epoki przedindustrialnej na tle regionu hanzeatyckiego i Polski” (IH PAN, MHMG), Gdańsk, 24-25.11.2016 r.

19. „Gdańsk 1945-1960. Problemy źródłoznawcze” (IH PAN), Gdańsk, 02.12.2016 r.