Komisje dwustronne

Zasadnicze cele przyświecające wieloletniej działalności wszystkich Komisji to:
– zainteresowanie polskich historyków dziejami Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier oraz zapoznanie ich z historiografią tych krajów, zarówno w aspekcie historii narodowej, jak i powszechnej;
– zaznajomienie historyków ww. krajów z dziejami Polski i historiografią polską;
– inicjowanie, organizacja oraz realizacja wspólnych tematów badawczych.

Najważniejszą formę działalności wszystkich czterech Komisji stanowią wspólne konferencje naukowe, dotyczące kluczowych procesów i wydarzeń z dziejów zainteresowanych krajów, a także historii wzajemnych relacji narodów i państw, prezentowanych w szerszym kontekście dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, całego kontynentu, a nawet świata. Istotne znaczenie ma dokonywana przez poszczególne strony Komisji systematyczna publikacja materiałów będących pokłosiem konferencji.