INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI Z AFILIACJĄ IH PAN - ważne!

Uprzejmie informujemy, że osoby przygotowujące wnioski z afiliacją IH PAN (pracownicy, doktoranci oraz osoby z zewnątrz) zobowiązane są, zgodnie z „Regulaminem opracowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk”, przedłożyć Dyrekcji IH PAN kompletny wniosek (przygotowany w systemie osf.opi) i pisemną opinię merytoryczną Kierownika Zakładu/Pracowni (lub opiekuna naukowego) najpóźniej miesiąc przed planowaną datą zamknięcia konkursu w NCN, MNiSW, itp. Aplikantów prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Organizacji Badań Naukowych i Studiów w sprawie ustalenia szczegółów planowanego wniosku.