Współpracownicy

Rutkowski Rafał

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

26 kwietnia 2018, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja:

historia historiografii średniowiecznej, historia średniowiecznej Skandynawii i Słowiańszczyzny

Zakład/Pracownia:

Zakład Studiów Średniowiecznych

Ważniejsze publikacje:

1. Opozycja zajęć rolniczych i wojowniczości w opisach starożytnych Germanów autorstwa Cezara i Tacyta, „Rocznik Antropologii Historii”, 3 (2013), 2 (5), s. 211–230.
2. Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? Konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów, „Kwartalnik Historyczny”, 121 (2014), 1, s. 5–40.
3. Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim, „Roczniki Historyczne”, 80 (2014), s. 7–29.
4. „In illa terra, ubi nullus antiquitatum unquam scriptor fuerit”. Historia jako składnik tożsamości ludu cywilizowanego (na przykładzie opowieści Mnicha Teodoryka o okolicznościach chrztu Olafa Świętego), „Studia Źródłoznawcze”, 53 (2015), s. 3–15.
5. The Platonic Concept of the Memory of Ancient Deeds in the Chronicles of Master Vincentius Kadłubek and Theodoricus Monachus, „Acta Poloniae Historica”, 112 (2015), s. 109–140.

Kontakt:

rr.rutkowski@wp.pl