Współpracownicy

Romaniuk Przemysław Piotr

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

1 września 1995, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

 

Specjalizacja:

dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach saskich; konflikt wewnętrzny na Litwie na przełomie XVII i XVIII wieku; urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego; edytorstwo źródeł historycznych; genealogia szlachty litewskiej

Zakład/Pracownia:

Zakład Studiów Nowożytnych

Ważniejsze publikacje:

1. Janusz Antoni Wiśniowiecki, Ilias Polski (1700–1710), edycja źródłowa wspólnie z J. Burdowiczem-Nowickim (planowane wydanie kwiecień 2018).
2. (oprac. z H. Lulewiczem, A. Rachubą i A. Haratymem) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 3: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, Warszawa 2015.
3. Instytucjonalne podstawy hegemonii Sapiehów w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVII wieku, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014.
4. Kto był autorem najstarszego poematu o bitwie olkienickiej? w: Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku. Materiały XIX konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21–22 września 2010, red. U. Augustyniak, Warszawa 2011.
5. „Ilias Polski” Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, czyli „kroniczka litewska” i pamiętniki Ignacego Olszowskiego, „Kwartalnik Historyczny”, tom CXVII, nr 3, 2010.
6. Pojęcie „Rzeczpospolita Litewska” w ruchu republikanckim na przełomie XVII i XVIII wieku, „Barok. Historia–literatura–sztuka”, nr 25, 2006.
7. Udział w wydaniu spisów urzędników województw: smoleńskiego, trockiego i wileńskiego oraz zestawienia deputatów Trybunału Litewskiego w latach 1697–1794.
8. Biogramy Michała Antoniego Sapiehy, Szymona Sirucia i rodziny Sołłohubów w Polskim Słowniku Biograficznym.

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. „Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794. Województwo nowogródzkie”, kier. Andrzej Rachuba (zakończony).
2. „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek”, kier. Henryk Lulewicz (zakończony)

Kontakt:

ppromaniuk@wp.pl