Współpracownicy

Kowalski Marek D.

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 15, 1999 , Wydział Historyczny UJ

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2011 (Uniwersytet Jagielloński);
prof. IH PAN – 2011–2018

Specjalizacja:

historia średniowieczna; dyplomatyka i skarbowość papieska; źródłoznawstwo

Zakład/Pracownia:

Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Ważniejsze publikacje:

1. Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk 1320–1382, Kraków 1996.
2. Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków 2000.
3. Annatae e Regno Poloniae saeculi XV (1421–1503). Monumenta Poloniae Vaticana, t. X. Acta Camerae Apostolicae, vol. IV, Kraków 2002 (wyd.).
4. Proventus Camerae Apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417–1484, Kraków 2010.
5. Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituły krakowskiej z XV wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 87, 1997, s. 123–145.
6. Piętnastowieczne statuty kapituły katedralnej w Krakowie, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, pod red. K. Ożoga i S. Szczura, Kraków 2000, s. 233–253.
7. The Real Estate of the Cathedral Chapter in Medieval Cracow (Nieruchomości kapituły katedralnej w średniowiecznym Krakowie), „Questiones Medii Aevi Novae”, vol. 6 (2001), s. 129–148.
8. Opłaty annatowe w piętnastowiecznych aktach Kamery Apostolskiej. Uwagi na temat interpretacji źródeł proweniencji papieskiej, „Roczniki Historyczne”, t. LXVII (2001), s. 169–196.
9. Rola prowizji papieskich w obsadzaniu prebend katedralnych za czasów Zbigniewa Oleśnickiego, w: Zbigniew Oleśnicki, książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk i Z. Noga, Kraków 2006, s. 171–193.
10. Uwagi o „Bullarium Poloniae”. Spojrzenie na koncepcję edycji i wykonanie, „Studia Źródłoznawcze”, t. 45, 2007, s. 71–97.
11. Krytyczne uwagi o najnowszym, siódmym tomie „Bullarium Poloniae”, „Roczniki Historyczne”, t. LXXIII, 2007, s. 214–231.
12. Zasięg terytorialny jurysdykcji kolektorów polskich w XV wieku, w: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod. red. J. Smołuchy, A. Waśko, T. Graffa, P. F. Nowakowskiego, Kraków 2008, s. 295–306.
13. Die Edition der spätmittelalterlichen päpstlichen Kameralakten in Polen, w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. Methodik – Amtsbücher. Digitale Edition – Projekte, wyd. Matthias Thumser, Janusz Tandecki, we współpracy zAntje Thumser, Toruń 2008, s. 247–262.
14. Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej części „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza, „Studia źródłoznawcze”, t. 46 (2008), s. 83–94.
15. Biskup Wincenty Kadłubek wobec krakowskiej kapituły katedralnej, „Cistercium. Mater nostra”, R. II/2, Kraków 2008, s. 55–64.
16. Die päpstlichen Rechnungsbücher zu Benefizienabgaben 1417–1484, w: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen, wyd. H. Flachenecker, J. Tandecki, Toruń 2010.
17. Rationes Iacobini de Rubeis, collectoris in Regno Poloniae (1426–1434). Rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w Polsce, z lat 1426–1434, „Studia Źródłoznawcze”, t. 49 (2011), s. 61–96.
18. Polish Research into Late Medieval Curial Registers (14th and 15th centuries), w: Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschliessung der kurialen Registeruberlieferung, wyd. Michael Matheus, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 124, Berlin–Boston 2012, s. 497–507.
19. Między Italią a Polską. Podróże kolektorów papieskich w XV wieku, w: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 133–142.
20. Grzegorz z Krakowa – polski astrolog na papieskim dworze, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecznych i wczesnonowożytnych, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 1155–1162.
21. Reformy skarbowości papieskiej na soborach w Konstancji i w Bazylei, w: Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, red. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, s. 211–225.
22. Dlaczego warto było zostać kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku, „Roczniki Historyczne”, R. LXXX, 2014, s. 133–154.
23. Andrzej de Palatio, papieski kolektor generalny w Polsce w latach 1442–1445, w: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, s. 119–127.
24. The Papal Collectorate in the 15th Century Poland, „Quaestiones medii aevi novae”, vol. 19, 2014.
25. Baptysty Enriciego z Rzymu, biskupa Camerino, legacja do Polski w 1448 roku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska i A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 573–588.
26. Nieznany dokument papieski dla Andrzeja, pierwszego biskupa Seretu i Wilna, i powstanie biskupstwa wileńskiego, „Studia Źródłoznawcze”, t. LIII, 2015 r., s. 123–134.
27. Das Umfeld des Krakauer Domkapitels im Mittelalter, w: Krakau – Nürnberg – Prag: Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität, wyd. Michael Diefenbacher, Olga Fejtová, Zdzisław Noga, Documenta Pragensia Monographia, vol. 33/1, Praga 2016, s. 245–260.
28. Źródła i wiarygodność informacji w „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieła, red. L. Korczak, M. D. Kowalski, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 103–125.

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. Kierownik grantu NPRH nr 0026/NPRH2/H11/81/2013 „Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia – edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394 roku)”, (Instytut Historii PAN, 2013–2018).
2. Wykonawca w grancie NPRH nr rej. 31H 17 0470 84 „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.: historia religii i kultury, dzieje idei” (2017–2022) – przygotowanie książki i edycji źródłowej: Kolektor papieski Giacomino Rossi i kolektoria polska (1425–1436). Funkcjonowanie późnośredniowiecznej kolektorii papieskiej po reformach soboru w Konstancji.

Kontakt:

mdkowal@poczta.onet.pl