Współpracownicy

Losson Katarzyna

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

2012, IH PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

 

Specjalizacja:

historia idei; problematyka narodowościowa i imperiologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy środkowo-wschodniej; historia intelektualna Francji

Zakład/Pracownia:

Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. Stosunki polsko-ukraińskie na łamach prasy galicyjskiej (1913–1917), w: Historia społeczna ziem polskich w okresie I wojny światowej, pod. red. A. Nowaka, Warszawa 2018.
2. Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości w ruchu robotniczym”, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 3.
3. „Komu miła całość ojczyzny”. Świadomość i aspiracje polityczne kancelistów kozackich (1670–1720), wyd. Neriton, Warszawa 2013.
4. Stosunek państwa do religii w Hetmanacie kozackim, w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, W 35-lecie pracy naukowej Teresie Chynczewskiej-Hennel, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012.
5. Idea państwa kozackiego w literaturze kancelistów, w: 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008), pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla i M. Nagielskiego, Warszawa 2008.
6. Obraz konfliktu polsko-ukraińskiego w kronikach kozackich 1648–1658, w: W kręgu Hadziacza A.D. 1658, Od historii do literatury, pod red. P. Borka, Kraków 2008.
7.Bel-Ami” Guy de Maupassanta i „Misto” Waleriana Pidmohylnego – studium komparatystyczne, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. Stefana Kozaka, Warszawa 2005.

Udział w grantach i projektach badawczych:

Grant NPRH „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje”, kierowany przez prof. prof. Włodzimierza Mędrzeckiego, Andrzeja Nowaka i Katarzynę Sierakowską.

Kontakt:

katarzyna.losson@gmail.com