Współpracownicy

Dacka-Górzyńska Iwona

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

15 października 2004 r.

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

 

Specjalizacja:

 

Zakład/Pracownia:

Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Ważniejsze publikacje:

1. [współredakcja z A. Karpińskim] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. I–III, Warszawa 2008–2011.
2. [współredakcja z J. Partyką] Staropolskie kompendia wiedzy, Warszawa 2009, ss. 293.
3. Wokół herbów – erudycje Gabriela Rzączyńskiego SJ, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 133–156.
4. „Polski Kodeks Honorowy” Władysława Boziewicza, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii”, t. IX (XX), 2010, s. 81–89.
5. Pamięć zaklęta w kamieniach – epitafia w kościele św. Krzyża w Warszawie, w: Serce miasta. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, red. K. Sztarbałło i M. Wardzyński, Warszawa 2010, s. 236–247.
6. Heraldyka w kolegium jezuitów w Poznaniu, w: Wokół jezuickiej fundacji Uniwersytetu z 1611 r., pod red. D. Żołądź-Strzelczyk i R. Witkowskiego, Poznań 2011, s. 237–254.
7. O nieznanych dzieciach magnaterii polskiejw świetle parafialnych metryk zmarłychkościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady, „Przegląd Historyczny”, t. 102, z. 3, s. 461–484, il.

Udział w grantach i projektach badawczych:

„Źródła do dziejów Polski i Rzeczypospolitej, temat: Inskrypcje kościołów warszawskich (fundowanych do końca XVIII wieku)”, wykonawca.

Kontakt:

iwonamd@orange.pl