Współpracownicy

Korolov Gennadii

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:
2010, Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk, Kijów

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:
Docent – 2017, IHU NAN Ukrainy, Kijów

Specjalizacja:
historia idei; historia historiografii; historia federalizmu w Europie Środkowowschodniej

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku
/ Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Inne:
2018–2019 – staż w Ukrainian Research Institute, Harvard University

Ważniejsze publikacje:
1. Środkowoeuropejski federalizm: od ideologicznych utopii od państw narodowych, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 12, z. 7, 2014, s. 55–79.
2. Antemurale польской историографии: Оскар Халецкий о ягеллонской идее, федерализме и пограничье Запада, „Ab Imperio”, № 2, 2015, s. 363–382.
3. Federalistyczne utopie w Europie Środkowo-Wschodniej (na początku XX wieku): projekty “Stanów Zjednoczonych” wobec małych narodów, w: Roman Baron, Roman Madecki, Jan Malicki, Czeskie badania nad Polska w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, „Historický ústav”, Praha 2016, s. 379–388.
4. „Intelektualista antykolonialny” Anton Łuckiewicz i „nacjonalista hybrydowy” Otto Eichelman: komparatystyczne studium utopii federacyjnych, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. LII, nr 1, 2017, s. 55–70.
5. „Dwie Europy Środkowe” Oskara Haleckiego w „cieniu imperializmów”, „Kwartalnik Historyczny”, R. 124, nr 4, 2017, s. 677–698.

Kontakt:
gkorolov@ihpan.edu.pl