Współpracownicy

Horeczy Anna

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

8.11.2018, IH PAN

Specjalizacja:

kultura intelektualna okresu późnego średniowiecza i humanizmu włoskiego

Zakład/Pracownia:

Zakład Studiów Średniowiecznych

Ważniejsze publikacje:

1. Festa delle Marie: organizacja i struktura święta miejskiego w Wenecji w XIII i XIV w., „Kwartalnik Historyczny”, R. CXVI, z. 4, 2009, s. 5–26.
2. An Italian Intermediary in the Transmission of the Ancient Classical Traditions to Renaissance Poland: Leonardo Bruni and the Humanism in Cracow, w: Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods, red. A. Izdebski i D. Jasiński, Kraków 2014 (Byzantina et Slavica Cracoviensia, 8), s. 205–234.
3. Prawnicze doktoraty Polaków w Bolonii w XV wieku, “Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 147–185.

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. “Inter-cultural transmission of intellectual traditions in the middle ages and the early modern period. A comparative perspective”; kierownik dr Adam Izdebski (zakończony),
2. Grant NCN Preludium „Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do końca XV wieku” (2013–2016) – opiekun naukowy prof. Halina Manikowska (zakończony).

Kontakt:

anna.horeczy@gmail.com