Regulamin studiów

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. pt.: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Studia Doktoranckie wchodzą w zakres działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Historii PAN, i mają na celu umożliwić osobom przygotowującym rozprawy doktorskie o tematyce historycznej kompetentną opiekę naukową w środowisku badawczym instytutu, a także zapewnić kształcenie na III poziomie studiów w myśl założeń procesu bolońskiego.

2. Studia mają charakter dzienny (stacjonarny) i są bezpłatne.

3. Nadzór nad przebiegiem Studiów Doktoranckich sprawuje Dyrektor Instytutu Historii PAN, który działa za pośrednictwem Kierownika Studiów powoływanego przez siebie, na kadencję czteroletnią, spośród samodzielnych pracowników naukowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor powołuje także sekretarza Studiów. Powołanie i odwołanie Kierownika Studiów Doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.

4. Studia Doktoranckie tworzy Dyrektor Instytutu Historii PAN zatwierdzając ich program i regulamin, czas trwania oraz dziedzinę. Określa ponadto preferencje przyjęć na konkretne kierunki badawcze, liczbę i wysokość stypendiów oraz przydziela opiekunów naukowych doktorantom.

5. Nadzór nad poziomem naukowym Studiów sprawuje Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, która uchwala regulamin studiów, określa ich program oraz warunki i tryb rekrutacji.

6. Kierownik Studiów Doktoranckich organizuje realizację programu i dokonuje oceny jego realizacji oraz zalicza doktorantowi kolejne lata Studiów Doktoranckich, może również przedłużyć w przypadkach określonych w § 6 ust. 2,3 i 4 niniejszego Regulaminu, okres odbywania studiów.

 

§ 3. Opiekun naukowy i promotor

1. Opiekuna naukowego doktoranta wyznacza Dyrektor Instytutu spośród samodzielnych pracowników naukowych, na wniosek Komisji rekrutacyjnej.

2. Opiekun naukowy po otwarciu przewodu doktorskiego doktoranta, może objąć obowiązki jego promotora.

3. Dyrektor Instytutu na wniosek opiekuna może wyznaczyć opiekuna pomocniczego spośród niesamodzielnych pracowników naukowych Instytutu ze stopniem doktora.

4. Promotor nie powinien mieć pod opieką więcej niż pięciu doktorantów bez zmiany dotychczasowych obciążeń.

5. W razie potrzeby dopuszcza się powołanie promotora pomocniczego, który powinien posiadać co najmniej stopień doktora. Promotor pomocniczy „na bieżąco współpracuje z doktorantem” i nie powinien mieć więcej niż trzech podopiecznych.

 

§ 4. Zasady rekrutacji

1. Instytut Historii podaje do wiadomości publicznej za pomocą Internetu lub innych środków masowego przekazu oraz udostępnia w formie ogłoszeń wywieszanych w siedzibie placówki informację o naborze kandydatów na Studia Doktoranckie przynajmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

2. Na Studia Doktoranckie może być przyjęta osoba, która odpowiada warunkom określonym w art. 12 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym.

3. Warunkami przyjęcia na Studia Doktoranckie są: – złożenie podania o przyjęcie ze wskazaniem obszaru zainteresowań badawczych i przedłożenie wstępnego projektu doktorskiego. – przedłożenie odpisu dyplomu magisterskiego, życiorysu, opinii samodzielnego pracownika naukowego i wypełnienie kwestionariusza osobowego. – uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonego konkursu, który przeprowadza z kandydatami Komisja rekrutacyjna.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Historii PAN w trybie ustalonym przez Radę Naukową.

5. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzi czterech samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących główne kierunki badań uprawianych w Instytucie Historii PAN oraz – z urzędu – Kierownik Studiów jako przewodniczący Komisji, sekretarz Studiów i zastępca Dyrektora Instytutu Historii PAN d/s naukowych. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na Studia Doktoranckie. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Dyrektora Instytutu Historii PAN.

6. Decyzję o przyjęciu na Studia Doktoranckie podejmuje Komisja rekrutacyjna.

7. Doktoranci są pełnoprawnymi członkami społeczności Instytutu Historii PAN z wszystkimi uprawnieniami przysługującymi doktorantom po złożeniu ślubowania, którego treść określa Statutu Instytutu.

 

§ 5. Stypendia

1. Stypendia doktoranckie mogą być przyznawane, po zaopiniowaniu przez Komisję doktorancką przez Dyrektora Instytutu Historii PAN na okres 12 miesięcy już na pierwszym roku. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Instytutu Historii PAN w oparciu o obowiązujące przepisy i jest ona stała dla wszystkich stypendystów. Jest ono wypłacane do 10. dnia każdego miesiąca.

2. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do Kierownika Studiów Doktoranckich. Wniosek zawiera: a) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich; b) ocenę opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o to stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich; c) informacje potwierdzające spełnienie następujących kryteriów: – osiągnięcie bardzo dobrych wyników przez doktoranta pierwszego roku studiów, – terminowa realizacja programu studiów, – zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez Instytut – znaczące postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

3. Stypendysta może podjąć pracę w niepełnym wymiarze czasu, jedynie za pisemną zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

4. Osoba rezygnująca ze Studiów Doktoranckich Instytutu Historii PAN zobowiązana jest do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium. W uzasadnionych przypadkach kwota zwrotu może zostać obniżona, nie więcej jednak niż o połowę.

5. W przypadku przedłużenia czasu odbywania Studiów Doktoranckich Dyrektor Instytutu Historii PAN może przyznać stypendium na wymieniony okres.

6. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

7. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

 

§ 6. Czas trwania Studiów Doktoranckich

1. Studia doktoranckie trwają cztery lata, ale w uzasadnionych przypadkach mogą być przedłużone. Okres odbywania Studiów Doktoranckich po uzyskaniu stopnia doktora , nie dłuższy jednak niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).

3. Doktorant może wnioskować o przedłużenie studiów w przypadkach przewidzianych w ustawie, to znaczy: – czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, – konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, – konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności. Przedłużenie takie łącznie nie może przekroczyć roku.

4. Kierownik może przedłużyć studia na wniosek doktoranta poparty przez jego opiekuna naukowego o maksymalnie 2 lata w przypadku prowadzenia długotrwałych badań naukowych.

5. Kierownik studiów może na wniosek doktoranta zaliczyć rok studiów w przypadku, gdy doktorant nie był w stanie brać udziału w zajęciach z powodu wyjazdu na stypendium lub prowadzenia badań poza Warszawą. Zaliczenie takie następuje w oparciu o ocenę efektów kształcenia uzyskanych w tym okresie.

6. Kierownik może w sytuacji wymienionej w poprzednim punkcie zezwolić na zaliczenie zajęć w późniejszym terminie lub zwolnić doktoranta z obowiązku zaliczenia części z nich.

7. Nie ma możliwości całkowitego zwolnienia doktoranta z realizowania programu studiów.

8. Warunkiem rejestracji na kolejny rok studiów jest zrealizowanie programu studiów na danym roku (uzyskanie właściwej liczby punktów ECTS) oraz pozytywna ocena pracy naukowej dokonana przez opiekuna naukowego w corocznym sprawozdaniu.

9. W ocenie pracy doktorantów obowiązuje skala ocen od 2 do 5: bardzo dobra – 5; dobra plus – 4+ (4,5); dobra – 4; dostateczna plus – 3+ (3,5); dostateczna – 3; niedostateczna – 2. Zasady i kryteria przyznawania oceny określa prowadzący zajęcia i ogłasza je na pierwszym spotkaniu ze studentami. Jeśli prowadzący zajęcia uzna, że student zasługuje na wyróżnienie za szczególne walory pracy naukowej, może wystawić ocenę celującą (5+). Przy obliczaniu średniej ocena taka ma wartość 5,5. Ocena niedostateczna oznacza niezaliczenie przedmiotu.

10. Ukończenie Studiów Doktoranckich potwierdza dyplom uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia – zakres czynności w przewodach doktorskich stanowi załącznik do Regulaminu Rady Naukowej.

11. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Instytut wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów.

12. Instytut Historii PAN pobiera opłaty od doktorantów za wydanie legitymacji.

13. Osobom, które odbyły Studia Doktoranckie Instytut Historii PAN finansuje obronę pracy doktorskiej pod warunkiem, że zostanie ona przeprowadzona nie później niż 7 lat od przyjęcia na pierwszy rok Studiów Doktoranckich.

 

§ 7. Skreślenie z listy doktorantów

1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników Studiów Doktoranckich decyzją Kierownika Studiów, jeżeli nie wypełnia przewidzianych Regulaminem obowiązków lub przynosi ujmę dobremu imieniu Instytutu.

2. Osoba skreślona z listy uczestników Studiów Doktoranckich zobowiązana jest zwrócić legitymację.

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników Studiów Doktoranckich przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu Historii PAN, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 8. Obowiązki doktorantów

1. Na okres trwania Studiów Doktoranckich doktorant zostaje decyzją Dyrektora Instytutu Historii PAN (na wniosek Komisji rekrutacyjnej) skierowany do odpowiedniej pracowni Instytutu Historii PAN. Jednocześnie wyznaczony zostaje jego opiekun naukowy spośród samodzielnych pracowników Instytutu Historii PAN, pod którego kierunkiem przygotowywać będzie rozprawę doktorską.

2. Każdy doktorant zobowiązany jest do: a) uczestnictwa w zajęciach określonych w programie Studiów Doktoranckich i uzyskania zaliczenia z tych zajęć. b) uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach naukowych, które zdaniem jego opiekuna naukowego, Kierownika Studiów Doktoranckich i Dyrektora Instytutu Historii PAN korzystne są dla rozwoju naukowego doktoranta. c) włączenia się do prac organizacyjnych Instytutu Historii PAN na prośbę Dyrektora Instytutu Historii PAN lub Kierownika Studiów Doktoranckich. d) składania na ręce Kierownika Studiów doktoranckich sprawozdań rocznych z postępów prac badawczych, zaopiniowanych przez opiekuna, w terminie do 15 września każdego roku. e) sprecyzowania tematu rozprawy doktorskiej w ciągu pierwszego roku studiów. f) otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Historii PAN nie później niż w trakcie trwania czwartego roku studiów. g) potwierdzania swojej obecności na zajęciach oraz w spotkaniach naukowych własnoręcznym podpisem na liście obecności.

3. Doktoranci zachęcani są do włączania się w prace Instytutu: np. w bibliotece, archiwum, w pracach naukowo-organizacyjnych i wydawniczych. Uczestnictwo w pracach tego rodzaju zostaje ocenione pisemną opinią osoby kierującej.

4. Kierownik Studiów Doktoranckich dokonuje corocznej oceny pracy uczestników Studiów i przedstawia ją Dyrektorowi Instytutu Historii PAN. Informacja o działalności Studiów Doktoranckich zostaje zamieszczona w corocznym sprawozdaniu Dyrektora Instytutu Historii PAN przedstawianym Radzie Naukowej.

 

§ 9. Prawa doktorantów

1. Osoba przyjęta na Studia Doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Instytutu Historii PAN.

2. Doktoranci mają prawo do: a) otrzymania legitymacji uczestnika Studiów Doktoranckich Instytutu Historii PAN, b) corocznej przerwy w okresie wakacyjnym w wymiarze 8 tygodni, c) korzystania z wszelkich propozycji stypendialnych lub wymiany naukowej z zagranicą, d) wypożyczania książek z Biblioteki Instytutu Historii PAN, korzystania z urządzeń i sprzętu technicznego Instytutu na takich samych zasadach, jak pracownicy, e) uczestniczenia w życiu naukowym Instytutu Historii PAN, f) powołania Rady Samorządu Doktorantów zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów.

3. Doktoranci mają również prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Ważne kwestie związane z przebiegiem Studiów Doktoranckich należy, po zaopiniowaniu przez opiekuna naukowego i Kierownika Studiów Doktoranckich, przedstawiać pisemnie Dyrektorowi Instytutu Historii PAN.

2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. pt. Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.