Stypendia

Doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendia, granty badawcze i pobyty stypendialne w ramach wymiany między akademiami nauk (z Białorusią, Czechami, Litwą, Łotwą, Słowacją, Ukrainą i Węgrami) oraz programu Erasmus+.

Dyrektor IH PAN przyznaje stypendia doktoranckie na wniosek doktoranta po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką (p. § 5. Regulaminu Studiów Doktoranckich).

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) są przyznawane na wniosek doktoranta przez komisję stypendialną, złożoną z pracowników IH PAN i Samorządu Doktorantów. W ramach stypendiów FPM można wnioskować o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne i zapomogi losowe. Wnioskodawca powinien zapoznać się z regulaminem FPM i złożyć wymagane dokumenty w dziale administracji Studium Doktoranckiego (w pok. 43). Termin naboru wniosków ustalany jest co roku i ogłaszany na stronie.

Co roku Instytut przyznaje stypendium im. Ryszarda Kiersnowskiego dla najlepszego doktoranta.

Jest współorganizatorem konkursu o stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten dla najlepszego doktoranta w zakresie historii najnowszej.

Doktoranci mają także możliwość uzyskania środków na realizację projektów (kwerendy, wyjazdy na konferencje) w ramach Wewnętrznego Konkursu Wspierania Badań Naukowych.