Zespół Badawczy ds. realizacji Projektu pt. "Pierwsza okupacja niemiecka. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918"

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

 

Charakterystyka badań Zespołu

Celem Zespołu jest realizacja projektów badawczych służących pogłębieniu wiedzy naukowej dotyczącej historii Prus i Niemiec od czasów nowożytnych do XX wieku. W skład poruszanych zagadnień wchodzą zarówno problemy związane z historią Prus i Niemiec oraz analiza badań na stosunkami polsko-niemieckimi obejmująca problem relacji między państwem brandenbursko/pruskim a Rzeczpospolitą Obojga Narodów oraz problematykę badań historycznych dotyczących zaboru pruskiego i relacji polsko-niemieckich w XX wieku. Projekty badawcze obejmują będący podstawowym celem Zespołu projekt syntezy dziejów państwa pruskiego oraz indywidualne projekty pracowników służące realizacji celów statutowych Zespołu.

 

Tematy i projekty badawcze realizowane w Zespołu

1. Projekt badawczy Zespołu:
Synteza dziejów Prus realizowana w ramach projektu badawczego: „Prusy. Narodziny-mocarstwo-obumieranie 1500–1947”. Obecnie realizowane jest przygotowanie IV tomu syntezy Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947 realizowany ze środków statutowych IH PAN pod kierownictwem prof. dr hab. G. Kucharczyka z udziałem pracowników: dr. hab. A. Kamieńskiego i dr. hab. D. Łukaszewicza.

2. Dzieje polityczne:
– „Polityka Brandenburgii – Prus wobec Korony Polskiej w latach 1696–1701” – projekt doktorski realizowany przez mgr. Marcina Swobodzińskiego, opieka naukowa dr hab., prof. IH PAN A. Kamieński.

3. Dzieje społeczne:
– „Życie codzienne w Królestwie Prus 1701–1871” – dr hab. prof. IH PAN D. Łukasiewicz projekt realizowany ze środków statutowych IH PAN.

 

Kontakt:
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel./fax: 061 848 09 01