Pracownicy Naukowi

Włodzimierz Mędrzecki

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 4, 1991 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2001, IH PAN, Warszawa
profesor nadzwyczajny – 2002, Uniwersytet Warszawski
profesor – 2009, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

historia społeczna XIX i XX wieku; antropologia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
kierownik grantu NPRH „I wojna światowa na ziemiach  polskich”.

Ważniejsze publikacje:

1. Województwo wołyńskie 1921–1939. Elementy przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, Wrocław 1988.
2. Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 r., Warszawa 2000.
3. Młodzież chłopska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002.
4. Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Warszawa 2005.
5. Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX w., red. Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2011.
6. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska, Warszawa 2012.
7. Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, red Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski, Warszawa 2015.
8. Model posttradycyjny jako forma odpowiedzi wsi polskiej na wyzwania XIX i XX wieku, „Rocznik Łódzki”, t. 66, Łódź 2017 , s. 181–188.

Kontakt:

wmedrzecki@ihpan.edu.pl