Pracownicy Naukowi

Wojciech Kriegseisen

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 9, 1985 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1996, IH PAN, Warszawa;
profesor nauk humanistycznych – 2012

Specjalizacja

historia nowożytna, a szczególnie dzieje stosunków wyznaniowych od XVI do XVIII wieku, dzieje Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVIII wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Nowożytnych – kierownik

Ważniejsze publikacje:

1. Die Protestanten in Polen–Litauen (1696–1763). Rechtliche Lage, Organisation und Beziehungen zwischen den evangelischen Glaubensgemeinschaften, tł. P.O. Loew, R. Sendek, red. J. Bahlcke, K. Ziemer, Wiesbaden 2011, Harrasowitz Verlag.
2. J. Kalwin, O zwierzchności świeckiej [–] opisanie. Anonimowy przekład polski dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis nunc vere demum suo titulo respondens Jana Kalwina wydany w 1599 r., oprac. i wstęp W. Kriegseisen, Warszawa 2009.
3. Autonomia jednostki a wolność sumienia. Problem konwersji w nowożytnej Rzeczypospolitej, w: Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2011, s. 25–44.
4. Tarnogrodska konfederacija (1715–1717 gg.): projawlenije wnutrennogo krizisa szljachetskoj Reczi Pospolitoj ili rezul’tat konflikta w otnoszenijach Rossiji s Saksoniej, w: Rossija, Pol’sza, Germanija w jewropiejskoj politikie: istoriczeskij opyt, wzaimodiejstwija i i imperatiwy sotrudniczestwa I, red. B. W. Nosow, K. A. Koczegarow, L. P. Marniej, Moskwa 2012, s. 101–115.
5. Kalvinismus in Polen: gelehrter Adel und gelehrte Theologen? Forschungsfragen, w: Gelehrte Geistlichkeit – geistliche Gelehrte. Beitraege zur Geschichte des Buergertums in der Fruehneuzeit, red. L. Schorn-Schuette, Berlin 2012, „Historische Forschungen”, Bd. 97, s. 13–24.
6. Between state and church. Confessional relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2016.
7. My i Oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, pod red. W. Kriegseisena, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2016.

Kontakt:

wkriegseisen@ihpan.edu.pl