Pracownicy Naukowi

Tomasz Jurek

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Listopad 15, 1989 , Instytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

doktor habilitowany – Instytut Historii PAN 1997
profesor – na wniosek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN 2003

Specjalizacja

historia średniowieczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski (kierownik)

Inne:
Urodziłem się (1962) i mieszkam w Poznaniu. Od 1986 r. pracuję w Instytucie Historii PAN, w poznańskiej Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Obecnie kieruję Zakładem Słownika. Jestem uczniem prof. Antoniego Gąsiorowskiego, który był promotorem mojego doktoratu i wprowadzał mnie w tajniki warsztatu badawczego. Zajmuję się dziejami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza Śląska i Wielkopolski, wczesnymi dziejami Kościoła polskiego, kwestiami świadomości regionalnej, początkami Polski, historią osadnictwa, historią regionalną, wojskową, genealogią, źródłoznawstwem, dyplomatyką i innymi naukami pomocniczymi. Przygotowywałem szereg edycji źródłowych, głównie dokumentów oraz ksiąg urzędowych. Pisałem podręczniki szkolne oraz akademickie.

Także:
– Redaktor czasopisma „Roczniki Historyczne” oraz członek kolegiów redakcyjnych szeregu czasopism.
– Obecnie przewodniczący Wydziału Historii i Nauk Społecznych w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
– Członek Commission Internationale de Diplomatique oraz członek-korespondent Historische Kommission für Schlesien.

Ważniejsze publikacje:

1985
1. [Rec.:] R. Żerelik, Dokumenty i kancelaria Henryka III księcia głogowskiego, Wrocław 1984, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 40, 1985, s. 560–563.

1987
1. Geneza księstwa głogowskiego, „Przegląd Historyczny” 78, 1987, s. 79–92.
2. Księstwo głogowskie pod rządami synów Konrada I (1273–1290), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 42, 1987, s. 395–410.
3. Henryk Probus i Henryk głogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273–1290, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 42, 1987, s. 555–570.

1988
1. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Jerzym Lucińskim, Grażyną Rutkowską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. II, zesz. 1, Wrocław 1988.

1989
1. Konrad I głogowski. Studium z dziejów dzielnicowego Śląska, „Roczniki Historyczne” 54, 1988 (wyd. 1989), s. 111–141.
2. Teodor Tyc 1896–1927, w: Wybitni historycy wielkopolscy, Poznań 1989, s. 152–160; wyd. 2, Poznań 2010, s. 159–170.
3. [Rec.:] A. Jureczko, Henryk III Biały książę wrocławski (1247–1266), Kraków 1986, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1989, s. 290–293.

1990
1. Studia nad dokumentami księcia głogowskiego Henryka I (III), „Studia Źródłoznawcze” 32–33, 1990, s. 47–56.
2. Zagadka biskupa wrocławskiego Roberta, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 45, 1990, s. 1–11.
3. Kancelarie i dokumenty Piastów głogowskich XIII i XIV wieku. [W związku z najnowszymi pracami Rościsława Żerelika i Winfrieda Irganga], „Roczniki Historyczne” 55–56, 1989–1990 (wyd. 1990), s. 199–212.
4. [Rec.:] J. Mularczyk, Władza książęca na Śląsku w XIII w., Wrocław 1984, „Roczniki Historyczne” 53, 1987, wyd. 1990, s. 186–189.
5. [Rec.:] Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. X, Varsaviae 1985, „Studia Źródłoznawcze” 31, 1990, s. 57–61.

1991
1. Księga ziemska kaliska 1400–1409, Poznań 1991, ss. XVIII + 328. – [Rec.:] J. S. Matuszewski, Historyk, źródło i… komputer, „Kwartalnik Historyczny” 100, 1993, nr 2, s. 27–36; A. Wędzki, „Rocznik Kaliski” 24, 1992/1993, wyd. 1994, s. 197–199.
2. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Jerzym Lucińskim, Grażyną Rutkowską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. II, z. 2, Wrocław 1991.
3. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Jerzym Lucińskim, Grażyną Rutkowską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. II, z. 3, Wrocław 1991.
4. Kandydatura Konrada II oleśnickiego do tronu polskiego w roku 1369, „Roczniki Historyczne” 57, 1991, s. 33–71.
5. Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII–XIV w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 45, 1990 (wyd. 1991), s. 439–457.
6. Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352–1369), czyli początki rodu Niesobiów, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 1, 1991, s. 11–42.
7. [Rec.:] Regesty śląskie, t. III, Wrocław 1990, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 45, 1990, wyd. 1991, s. 407–417.
8. [Rec.:] Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, Wrocław 1989, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 45, 1990, wyd. 1991, s. 553–559.
9. [Rec.:] W. Irgang, Das Urkunden- und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV. von Schlesien (1270–1290), Zeitschrift für Ostforschung 36, 1987, „Roczniki Historyczne” 57, 1991, s. 171–174.
10. [Rec.:] S. Szczur, Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990, „Roczniki Historyczne” 57, 1991, s. 174–176.

1992
1. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Jerzym Lucińskim] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. II, z. 4, Poznań 1992.
2. Prolog wojny polsko-krzyżackiej w 1327 r., w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII wieku, ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń 1992, s. 165–173.
3. Slesie stirps nobilissima. Jeleńczycy – ród biskupa wrocławskiego Tomasza I, „Roczniki Historyczne” 58, 1992, s. 23–58.
4. [Rec.:] W. Paravicini, Die Preussenreisen des europäischen Adels, t. 1, Sigmaringen 1989, „Roczniki Historyczne” 58, 1992, s. 125–128.
5. [Rec.:] Das Trebnitzer Rechnungsbuch von 1523–1524, wyd. H. Grüger, Marburg 1986, „Roczniki Historyczne” 58, 1992, s. 128–130.

1993
1. Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274–1309), Poznań 1993, ss. 168; wyd. 2 poprawione: Kraków 2006, ss. 338; wyd. 3: Kraków 2010. – [Rec.:] W. Irgang, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 45, 1996, s. 124–125; A. T[arnas]-T[omczyk], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 1, 1996, s. 140.
2. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Jerzyn Lucińskim, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. III, z. 1, Poznań 1993.
3. Uwagi o bitwie pod Płowcami, „Ziemia Kujawska” 9, 1993, s. 77–97.
4. Postscriptum do „Uwag o bitwie pod Płowcami”, „Ziemia Kujawska” 9, 1993, s. 287–289.
5. Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich XV wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria” 1 (12), 1993, s. 133–148.
6. Herby rycerstwa śląskiego na miniaturach Kodeksu o św. Jadwidze z 1353 roku, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 3, 1993, s. 9–36.
7. Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina (+ 1367) – przodek Bnińskich herbu Łodzia, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 3, 1993, s. 37–43.
8. Zapomniana Piastówna: Elżbieta córka Bolka II świdnickiego, „Przegląd Historyczny” 84, 1993, s. 433–442.
9. Czy Piastowie głogowscy panowali nad Żarami w XIII–XIV wieku?, „Roczniki Historyczne” 59, 1993, s. 113–117.
10. Die Familie von Pannewitz. Aufstieg und Karriere einer deutschen Adelsfamilie in Schlesien im 13. und 14. Jahrhundert, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 33, 1992 (wyd. 1993), s. 229–233.
11. Sambor z Kazanowa, „Polski słownik biograficzny”, t. 34, Wrocław 1993, s. 407–408.
12. [Rec.:] Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen, wyd. W. Irgang, Köln-Wien 1987, „Studia Źródłoznawcze” 34, 1993, s. 108–109.
13. [Rec.:] Schlesisches Urkundenbuch, t. IV, wyd. W. Irgang, Köln-Wien 1988, „Studia Źródłoznawcze” 34, 1993, s. 110–112.
14. [Rec.:] A. Barciak, Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku, Katowice 1992, „Roczniki Historyczne” 59, 1993, s. 144–146.
15. [Rec.:] T. Nowakowski, Małopolska elita władzy wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 1288–1306, Bydgoszcz 1992, „Roczniki Historyczne” 59, 1993, s. 146–147.
16. [Rec.:] Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, Bd. 32, 1991; Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 49, 1991, „Roczniki Historyczne” 59, 1993, s. 161–163.
17. [Rec.:] R. Grygiel, Zarembowie z Jarocina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, Łódź 1992, „Rocznik Kaliski” 23, 1991, wyd. 1993, s. 241–243.
18. [Rec.:] H. von Mosch, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Familie von Mosch 1245–1945, cztery woluminy, München 1980–1991, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 3, 1993, s. 115–117.

1994
1. Ryczyn biskupi. Studium z dziejów Kościoła polskiego w XI wieku, „Roczniki Historyczne” 60, 1994, s. 21–66. – [Rec.:] A. H[arc], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 2, 1997, s. 205.
2. Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat?, „Studia Źródłoznawcze” 35, 1994, s. 79–99.
3. Żydzi w późnośredniowiecznym Kaliszu, „Rocznik Kaliski” 24, 1992/1993 (wyd. 1994), s. 29–53.
4. Kto i kiedy fundował kolegiatę głogowską?, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 49, 1994, s. 21–35.
5. Najdawniejsze wywody szlachectwa na Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 49, 1994, s. 191–203.
6. Leszno i Leszczyńscy w XV i XVI w. (Uwagi krytyczne), „Przyjaciel Ludu” 1993 [wyd. 1994], z. I–II (XLIII–XLIV), s. 3–19.
7. Jeszcze o metodzie wydawania średniowiecznych ksiąg sądowych (na marginesie artykułu Jacka S. Matuszewskiego), „Kwartalnik Historyczny” 101, 1994, nr 1, s. 153–157.
8. Znowu o Wierzbięcie z Palowic, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 4, 1994, s. 137–140.
9. [Rec.:] Oberschlesien im späten Mittelalter, Berlin 1993, „Roczniki Historyczne” 60, 1994, s. 235–236.
10. [Rec.:] A. Ranft, Adelsgesellschaften, Sigmaringen 1994, „Roczniki Historyczne” 60, 1994, s. 243–245.
11. [Rec.:] Dzieje Pleszewa, Pleszew 1988, „Rocznik Kaliski” 24, 1992/1993, wyd. 1994, s. 200–205.
12. [Rec.:] J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 4, 1994, s. 141–149.

1995
1. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Jerzym Lucińskim, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. III, z. 2, Poznań 1995.
2. Das polnische bischöfliche Urkundenwesen bis ca. 1300, w: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250. La diplomatique épiscopale avant 1250. Referate zum VIII. Internationalen Kongreß für Diplomatik, Innsbruck, 27. September – 3. Oktober 1993, Innsbruck 1995, s. 147–158.
3. Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria” 2 (13), 1995, s. 41–51.
4. Wędrowni rycerze i ich damy. Małżeństwa obcych rycerzy na Śląsku w XIII i XIV wieku, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1995, s. 61–70.
5. Głogowscy kuzynowie Piastów wielkopolskich, „Kronika Miasta Poznania” 1995, nr 2 (Nasi Piastowie), s. 136–152.
6. O Płowcach znowu słów kilka, „Ziemia Kujawska” 11, 1995, s. 143–145.
7. Sepieński Jakub, „Polski słownik biograficzny”, t. 36, Warszawa 1995, s. 280.
8. Sepieński Jan, w: tamże, s. 280–282.
9. Sędziwój kantor gnieźnieński, fundator klasztoru w Obrze, w: tamże, s. 391–392.
10. [Rec.:] A. M. Wyrwa, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej. Łekno, Ląd, Obra, Poznań 1995, „Roczniki Historyczne” 61, 1995, s. 188–194.
11. [Rec.:] Księga Jadwiżańska, Wrocław 1995, „Roczniki Historyczne” 61, 1995, s. 196–199.
12. [Rec.:] Schlesisches Urkundenbuch, t. V, wyd. W. Irgang, Köln-Weimar-Wien 1993, „Roczniki Historyczne” 61, 1995, s. 199–201.
13. [Rec.:] W. Paravicini, Die Preussenreisen des europäischen Adels, t. 2, Sigmaringen 1995, „Roczniki Historyczne” 61, 1995, s. 205–207.
14. [Rec.:] J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, Słupsk 1993, „Zapiski Historyczne” 60, 1995, s. 539–541.
15. [Rec.:] A. Tarnas-Tomczyk, Ród Wierzbnów do końca XIV w., Wrocław 1993, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria” 2 (13), 1995, s. 239–240.

1996
1. Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, ss. 452; wyd. 2: Poznań 1998. – [Rec.:] J. Kurtyka, „Inter Finitimos” 1997, nr 11, s. 41–46; I. Hlaváček, „Český časopis historický” 95, 1997, s. 789; P. W[iszewski], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 2, 1997, s. 205; Th. Wünsch, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 53, 1997, s. 362–363; J. Walachowicz, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 50, 1998, z. 1, s. 308–310; H. Manikowska, „Kwartalnik Historyczny” 105, 1998, nr 3, s. 122–125; J. Wroniszewski, „Przegląd Historyczny” 89, 1998, s. 482–486; M. Löwener, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 48, 1999, s. 624; U. Schmilewski, „Herold-Jahrbuch” 4, 1999, s. 241–244; P. Górecki, „Speculum” 76, 2001, s. 1059–1062.
2. [wraz z Ryszardem Grygielem] Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, Łódź 1996, ss. 362 (autorstwo części pt. Dzieje właścicieli, s. 285–329). – [Rec.:] T. Poklewski‑Koziełł, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 44, 1996, s. 335–346; E. Kowalczyk, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 45, 1997, s. 88–91; A. Ciesielska, „Kronika Wielkopolski” 1998, nr 3 (86), s. 116-118; A. Ż[urek], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 4, 1999, s. 236.
3. U początków niemieckiej imigracji rycerskiej na Śląsk. Świadkowie układu Bolesława Rogatki z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z 1249 roku, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. VII, Warszawa 1996, s. 107–127.
4. Gąsawa – w obronie zdrajcy, „Roczniki Historyczne” 62, 1996, s. 151–167.
5. Czy istniało średniowieczne biskupstwo kaliskie?, „Rocznik Kaliski” 25, 1994/1995 (wyd. 1996), s. 83–93.
6. [wraz z Józefem Doboszem, Jackiem Jaskulskim, Andrzejem Kamieńskim, Maciejem Michalskim, Maciejem Serwańskim] Słownik władców polskich, Poznań 1996, autorstwo 55 haseł; wyd. 2: Poznań 1999.
7. Leszczyno – Leszno – Lissa. O najdawniejszej postaci nazwy Leszna, „Przyjaciel Ludu” 1996, z. III–IV (LXIII–LXIV), s. 2–3.
8. 1547 czy 1549? Jeszcze o dacie lokacji Leszna, „Przyjaciel Ludu” 1996, z. III–IV (LXIII–LXIV), s. 4–5.
9. Początki Sławy, „Nasza Sława” 1996, nr 1, s. 4–5.
10. Na tropie świerczewskich starożytności, „Rodzina Parafialna” nr 1/96, 24.12.96, s. 15–18.
11. [Rec.:] Stadtgeschichte Oberschlesiens, Berlin 1995, „Kwartalnik Historyczny” 103, 1996, nr 1, s. 116–118.
12. [Rec.:] D. Veldtrup, Prosopographische Studien zur Geschichte Oppelns als herzoglicher Residenzstadt im Mittelalter, Berlin 1995, „Roczniki Historyczne” 62, 1996, s. 195–198.
13. [Rec.:] Alltag bei Hofe, Sigmaringen 1995, „Roczniki Historyczne” 62, 1996, s. 198–200.
14. [Rec.:] P. Moraw, Über König und Reich, Sigmaringen 1995, „Roczniki Historyczne” 62, 1996, s. 200–201.
15. [Rec.:] W. Paravicini, Fürschrifften und Testimonia. Der Dokumentationskreislauf der spätmittelalterlichen Adelsreise am Beispiel des kastilischen Ritters Alfonso Mudarra 1411–1412, w: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, t. II, München 1994, „Roczniki Historyczne” 62, 1996, s. 203–204.

1997
1. [wraz z Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. III, z. 3, Poznań 1997.
2. Przygotowania do koronacji Przemysła II, w: Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, Poznań 1997, s. 167–180.
3. Kim był komes wrocławski Magnus?, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi…, Toruń 1997, s. 181–192.
4. Starostwo wschowskie w latach 1343–1422, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 241–253.
5. In sede viduali. Nad itinerarium księżnej świdnickiej Agnieszki z lat 1385–1392, w: Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, Toruń 1997, s. 275–289.
6. Przyczynek do życiorysu żupnika Antoniego z Florencji, „Teki Krakowskie” 5, 1997 (Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin), s. 47–52.
7. Zu den Anfängen des Bistums Breslau, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 36–37, 1995–1996 (wyd. 1997), s. 8–24.
8. Zagadki najdawniejszych dziejów Leszna, w: Leszno i Leszczyńscy, Leszno 1997, s. 13–21.
9. Skierka Jan z Sarbinowa, „Polski słownik biograficzny”, t. 38, Warszawa–Kraków 1997, s. 150–151.
10. [Rec.:] R. Żerelik, Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, Wrocław 1991, „Studia Źródłoznawcze” 36, 1997, s. 151–153.
11. [Rec.:] Opisanie podróży Mikołaja von Popplau rycerza rodem z Wrocławia, wyd. P. Radzikowski, Kraków 1996, „Kwartalnik Historyczny” 104, 1997, nr 3, s. 106–107.
12. [Rec.:] Regesty nowożytnych dokumentów klasztoru trzebnickiego, cz. 1, wyd. K. Bobowski, Wrocław 1995, „Kwartalnik Historyczny” 104, 1997, nr 3, s. 107–109.
13. [Rec.:] Krzeszów uświęcony łaską, Wrocław 1997, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 189–191.
14. [Rec.:] B. Nowacki, Przemysł II 1257–1296. Odnowiciel korony polskiej, Poznań 1997, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 191–193.
15. [Rec.:] M. Kaczmarek, M. Goliński, T. Kulak, W. Suleja, Wrocław. Dziedzictwo wieków, Wrocław 1997, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 209–211.
16. [Rec.:] Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska, wyd. R. Żerelik, Wrocław 1995, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 52, 1997, s. 411–412.

1998
1. Die Entwicklung eines schlesischen Regionalbewußtseins im Mittelalter, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 47, 1998, s. 21–48. – [Rec.:] P. A., „Századok” 135, 2001, s. 519–521.
2. Fremde Ritter im mittelalterlichen Polen, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 3, 1998, s. 19–49.
3. Die Edition der Schweidnitzer Landbücher, w: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, Marburg 1998 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 6), s. 189–194.
4. Kościoły średniowiecznego Międzyrzecza, w: Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum [Księga pamiątkowa ku czci Zofii Kurnatowskiej], Poznań 1998, s. 613–621.
5. Ślub z obcym. Żony i córki niemieckich rycerzy na Śląsku w XIII–XIV w., w: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 1998, s. 35–44.
6. Eine vergessene Urkunde für Heidau Kreis Ohlau aus der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert, „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 38–39, 1997–1998 (Opuscula Silesiaca. Festschrift für Josef Joachim Menzel zum 65. Geburtstag), s. 33–42.
7. Zbigniew, w: Lexikon des Mittelalters, t. IX, z. 3, Monachium 1998, s. 495.
8. Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1998 (Leksykon historii i kultury polskiej), autorstwo 13 haseł.
9. [Rec.:] J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, „Kwartalnik Historyczny” 105, 1998, nr 2, s. 129–132.
10. [Rec.:] Schlesisches Urkundenbuch, t. VI, wyd. W. Irgang, Köln–Weimar–Wien 1998, „Roczniki Historyczne” 64, 1998, s. 254–256.
11. [Rec.:] Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Frühhumanismus, Frankfurt am Main 1997, „Roczniki Historyczne” 64, 1998, s. 256–258.
12. [Rec.:] Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, König von Böhmen 1296–1346, Luxemburg 1997, „Roczniki Historyczne” 64, 1998, s. 258–261.
13. [Rec.:] A. Reitemeier, Ritter, Königstreue, Diplomaten. Deutsche Ritter als Vertraute der englischen und deutschen Könige im 14./15. Jahrhundert, „Zeitschrift für Historische Forschung” 24, 1997, „Roczniki Historyczne” 64, 1998, s. 262–264.

1999
1. [wraz z Antonim Gąsiorowskim, Tomaszem Jasińskim, Izabelą Skierską] Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. XI, Poznań 1999, ss. XXX + 498. – [Rec.:] Th. Wünsch, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 57, 2001, s. 235.
2. [wraz z Ryszardem Grygielem] Zduny. Późnośredniowieczne i nowożytne rezydencje właścicieli miasta, Łódź 1999, ss. 312 (autorstwo części pt. Właściciele rezydencji, s. 243–279).
3. [wraz z Pawłem Dembińskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. III, z. 4, Poznań 1999.
4. Fragmenty zaginionej księgi sądu dworskiego w Świdnicy z lat 1372–1404, „Roczniki Historyczne” 65, 1999, s. 105–123.
5. Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII–XIV w., w: Genealogia – władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, Toruń 1999, s. 7–27.
6. Piastowie, w: Słownik dynastii Europy, pod red. J. Dobosza i M. Serwańskiego, Poznań 1999, s. 322–327.
7. Dzieje średniowieczne. Podręcznik dla klasy pierwszej szkół średnich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, ss. 360; wyd 2: Warszawa 2000.
8. Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Średniowiecze, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999, ss. 216; wyd. 2: Warszawa 2002.

2000
1. Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, t. II: 1385–1395, Poznań 2000, ss. XXXVI + 370. – [Rec.:] M. D[erwich], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 6, 2001, s. 357; I. H[laváček], „Český časopis historický” 100, 2002, s. 439–440; P. Bar, „Časopis Matice moravské” 123, 2004, s. 493–494; M. Holá, „Archivní časopis” 55, 2005, nr 1, s. 79–81.
2. Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowski, przy współpracy T. J., I. Skierskiej, W. Swobody, Kraków 2000, ss. XIV + 254. – [Rec.:] K. Boroda, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 60, 2000, s. 192–195; K. O[żóg], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 6, 2001, s. 357–358; Th. Wünsch, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 57, 2001, s. 403.
3. Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 7–53. – [Rec.:] A. G[alar], „Quaestiones Medii Aevi Novae” 6, 2001, s. 349.
4. Losy arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w XI wieku, w: 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2000, s. 49–72.
5. Mikrokosmos prowincjonalny. Nad najstarszą księgą miejską Ponieca z przełomu XV i XVI wieku, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowicz w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 42–56.
6. „Nacionis de Slesia”. Ze studiów nad świadomością historyczną na późnośredniowiecznym Śląsku, w: Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, Poznań 2000, s. 441–448.
7. Omagialitas alias manowstwo. Przyczynek do dziejów recepcji prawa lennego w średniowiecznej Wielkopolsce, w: Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych [Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Trawkowskiego], Warszawa 2000, s. 259–271.
8. Married to a Foreigner. Wives and Daughters of German Knights in Silesia during the Thirteenth and Fourteenth Century, „Acta Poloniae Historica” 81, 2000, s. 37–50.
9. [Rec.:] Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. X et lib. XI (1406–1412), Varsaviae 1997, „Studia Źródłoznawcze” 37, 2000, s. 189–191.
10. [Rec.:] A. Wałkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w., Zielona Góra–Wrocław 1996, „Studia Źródłoznawcze” 37, 2000, s. 191–193.
11. [Rec.:] M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, „Studia Źródłoznawcze” 37, 2000, s. 209–211.
12. [Rec.:] M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku, Wrocław 1999, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 246–249.
13. [Rec.:] S. Baudisch, Lokaler Adel in Nordwestsachsen. Siedlungs- und Herrschaftsstrukturen vom späten 11. bis zum 14. Jahrhundert, Köln–Weimar–Wien 1999, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 249–251.
14. [Rec.:] Der Rechte Weg. Ein Breslauer Rechtsbuch des 15. Jahrhunderts, wyd. F. Ebel, t. I–II, Köln–Weimar–Wien 2000, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 265–267.
15. [Rec.:] Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der „privaten Welt” des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, Potsdam 2000, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 267–269.
16. [Rec.:] Geschichte Schlesiens, t. III, Stuttgart 1999, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 274–278.
17. Tłumaczenie (wraz z Edwardem Skibińskim): Jakuba de Cessolis Traktat o obyczajach i powinnościach szlachty na podstawie gry w szachy, w: A. Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia. Studium ikonograficzne, Poznań 2000, s. 141–176.

2001
1. [wraz z Pawłem Dembińskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 1, Poznań 2001.
2. Fryzura narodowa średniowiecznych Polaków, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne [Księga pamiątkowa ku czci Brygidy Kürbis], Poznań 2001, s. 635–651.
3. Mistrz Mikołaj – najstarszy znany lekarz poznański, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 1 (Lekarze), s. 9–21.
4. Jan z Czerniny. Człowiek, który stworzył Rydzynę, „Rydzyniak” nr 10–11 (1–2), 2000 [wyd. 2001], s. 24–29.
5. [Rec.:] Ch. Lübke, Fremde im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu verstaatlichten Gesellschaften (9.–11. Jahrhundert), Köln–Weimar–Wien 2001, „Roczniki Historyczne” 67, 2001, s. 230–233.
6. [Rec.:] P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda, Hrady českého Slezska, Brno-Opava 2000, „Roczniki Historyczne” 67, 2001, s. 246–248.
7. [Rec.:] P. Żmudzki, Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, „Roczniki Historyczne” 67, 2001, s. 249–258.
8. [Rec.:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon, opr. E. Gatz i C. Brodkorb, Berlin 2001, „Roczniki Historyczne” 67, 2001, s. 260–262.
9. [Rec.:] J. Witkowski, Szlachetna a wielce żałosna opowieść o Panu Lancelocie z Jeziora. Dekoracja malarska wielkiej sali wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, Wrocław 2001, „Roczniki Historyczne” 67, 2001, s. 264–265).

2002
1. Najdawniejsze dobra śląskich Pogorzelów, „Roczniki Historyczne” 68, 2002, s. 27–55.
2. Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, s. 1–18.
3. Trzynastowieczne lokacje miejskie w dobrach Pogorzelów, w: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej [Księga pamiątkowa ku czci Marty Młynarskiej-Kaletynowej], Wrocław–Praga 2002, s. 89–98.
4. Sprawa Marcina Zegana i Doroty Szczepankówny. Przyczynek do kwestii świadomości genealogicznej średniowiecznego chłopstwa, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 9, 1997 [wyd. 2002], s. 83–97.
5. Radziejowskie Pole (27 IX 1331 roku), w: Radziejów poprzez stulecia. Materiały z sesji naukowej „Radziejów poprzez stulecia. W 750-lecie nadania praw miejskich dla Radziejowa” zorganizowanej 11 maja 2002 r. w Radziejowie, Włocławek–Radziejów 2002, s. 99–123.
6. Powstanie księstwa głogowskiego, w: 750 lat Księstwa Głogowskiego. Referaty wygłoszone podczas sesji popularno-naukowej w Zamku Książąt Głogowskich dnia 17 listopada 2001 r. („Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej”, t. LV), Głogów 2002, s. 5–18.
7. [Rec.:] U. Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 51, 2002, s. 279–281; toż w wersji elektronicznej: „Sehepunkte” 2, 2002, nr 7/8.
8. [Rec.:] U. Schmilewski, Der schlesische Adel (jak wyżej), „Roczniki Historyczne” 68, 2002, s. 240–245.
9. [Rec.:] M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002, „Roczniki Historyczne” 68, 2002, s. 264–268.
10. [Rec.:] Z. Górczak, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), Poznań 2002, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 62, 2002, s. 248–252.
11. [Rec.:] Johannes Sinapius, Schlesischer Curiositäten erste Vorstellung, 1720; Des schlesischen Adels anderer Theil oder Fortsetzung schlesischer Curiositäten, 1728 – Nachdruck, Neustadt an der Aisch 2000, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, s. 265.
12. W odpowiedzi dr. Pawłowi Żmudzkiemu, „Roczniki Historyczne” 68, 2002, s. 291–292.
13. Quo vademus, quo vadis? W odpowiedzi Jackowi S. Matuszewskiemu, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, s. 283–284.

2003
1. [wraz z Pawłem Dembińskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 2, Poznań 2003.
2. Die Migration deutscher Ritter nach Polen, w: Das Reich und Polen. Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation im hohen und späten Mittelalter, Ostfildern 2003 (Vorträge und Forschungen 59), s. 243–276.
3. [wraz z Antonim Gąsiorowskim i Izabelą Skierską] Die älteste Matrikel der Universität Krakau – eine Neuedition, w: Quellenvielfalt und editorische Methoden, Toruń 2003, s. 307–326.
4. Dokument starosty wschowskiego z 1361 r., „Roczniki Historyczne” 69, 2003, s. 99–104.
5. Wokół zagadek najdawniejszych dziejów fary poznańskiej, „Kronika Miasta Poznania” 2003, nr 3 („Stara i nowa Fara”), s. 46–62.
6. Monarchia Piastów 1038–1399 (Polska. Dzieje cywilizacji i narodu), Warszawa–Wrocław 2003 (autorstwo rozdziałów: Polscy pretendenci do korony, s. 122–127; Zjednoczenie pod czeskim berłem, s. 130–133; Droga ku koronie, s. 146–151; W walce o przetrwanie, s. 154–159; Śląsk, s. 162–165; notka: Wojna Nałęczów z Grzymalitami, s. 195).
7. [Rec.:] Kölner Geistliche im Mittelalter, t. 1, opr. K. Militzer, Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 91, Köln 2003, „Roczniki Historyczne” 69, 2003, s. 245–247.
8. [Rec.:] Peter Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau, wyd. G. Roth, Münster 2003, „Roczniki Historyczne” 69, 2003, s. 247–250.
9. [Rec.:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, Warszawa 2001, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 59, 2003, s. 220–221.
10. W odpowiedzi dr Zbyszkowi Górczakowi, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 63, 2003, s. 218–220.

2004
1. Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, tom I: 1366–1376, Poznań 2004, ss. XXX + 358. – [Rec.:] I. Hlaváček, „Český časopis historický” 102, 2004, s. 663–664; P. Bar, „Časopis Matice moravské” 123, 2004, s. 493–494; M. Holá, „Archivní časopis” 55, 2005, nr 1, s. 79–81; M. Derwich, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 11, 2006, s. 408–409.
2. [wydanie wraz z Antonim Gąsiorowskim, Izabelą Skierską, Ryszardem Grzesikiem] Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, Biblioteki Jagiellońska rkp. 258, t. I–II, Kraków 2004, ss. LXII + 650 + 768; także autorstwo Wstępu, t. I, s. XVII–XLIV. – [Rec.:] K. Boroda, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 65, 2005, s. 288–295; I. Hlaváček, „Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis” 44, 2004 (wyd. 2006), s. 229–231; K. Ożóg, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 13, 2008, s. 424–425.
3. Die Rechtskraft von Urkunden im mittelalterlichen Polen, w: The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, Turnhout 2004 (Utrechts Studies in Medieval Literacy 9), s. 59–91.
4. [wraz z Antonim Gąsiorowskim] Die Urkunden der weltlichen Gerichte im mittelalterlichen Polen, w: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII–XV). Commission Internationale de Diplomatique, X Congresso Internazionale, Rzym 2004, s. 533–555.
5. Język średniowiecznych dokumentów śląskich, „Kwartalnik Historyczny” 111, 2004, nr 4, s. 29–45.
6. Elity Śląska w późniejszym średniowieczu, w: Kolory i struktury średniowiecza, Warszawa 2004, s. 404–420.
7. Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 roku. Zapoznany dokument, w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy („Studia z dziejów średniowiecza” 10), Malbork 2004, s. 361–370.
8. Stefan dziekan wrocławski i kanonik poznański, „Polski słownik biograficzny”, t. 43, Warszawa–Kraków 2004, s. 141.
9. Stefan (Szczepan) Szczedrzykowic z Dupina, w: tamże, s. 160.
10. Kromno Maciej, w: Słownik biograficzny Leszna, Leszno 2004, s. 214.
11. Stefan z Leszna i Karmina, w: tamże, s. 416.
12. Posłowie, w: K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, wyd. II, Poznań 2004, s. 299–307.
13. [Rec.:] H. Schuster-Šewc, Gab es verwandtschaftliche Beziehungen zwischen dem polnischen Fürstenhaus der Piasten und den altsorbischen Milzenern? Ein historisch-linguistischer Beitrag zur Geschichte des Pagus Milska, Neues Archiv für sächsische Geschichte 73, 2002, „Roczniki Historyczne” 70, 2004, s. 224–225.
14. [Rec.:] A. Gut, Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Szczecin 2002, „Roczniki Historyczne” 70, 2004, s. 229–232.
15. [Rec.:] Kölner Geistliche im Mittelalter, t. 2, opr. K. Militzer, Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln 96, Köln 2004, „Roczniki Historyczne” 70, 2004, s. 232–233.
16. [Rec.:] G. Wąs, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII–XVI wieku, Wrocław 2000, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 60, 2004, s. 406.

2005
1. Rodowód Pogorzelów, Kraków 2005, ss. 112. – [Rec.:] M. Kopiec, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 14, 2009, s. 451–452.
2. [wraz z Pawłem Dembińskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 3, Poznań 2005.
3. Przebieg lokacji Poznania, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005, s. 173–191.
4. Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego państwa polskiego z perspektywy półwiecza, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 57, 2005, z. 1, s. 147–170.
5. Plany koronacyjne Henryka Probusa, w: Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, Wrocław 2005 („Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia” 8), s. 13–29.
6. [wraz z Michałem Rzepielą] Lubiąskie epitafium księcia Henryka głogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji łacińskiej z początków XIV wieku, „Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 185–199.
7. Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, „Studia Źródłoznawcze” 43, 2005, s. 1–18.
8. Die Urkundensprache im mittelalterlichen Schlesien, w: La langue des actes. Actes du XIe Congrés international de diplomatique, publikacja on-line w ramach Editiones en ligne de l’Ecole des chartes.
9. Stoigniew kasztelan legnicki, „Polski słownik biograficzny”, t. 43, Warszawa–Kraków 2005, s. 628–629.
10. Wstęp, w: O. Balzer, Królestwo Polskie 1295–1370, Kraków 2005, s. IX–XIII.
11. [Rec.:] B. Śliwiński, Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306–1309, Gdańsk 2003, „Zapiski Historyczne” 70, 2005, z. 1, s. 144–149.
12. [Rec.:] W. Hechberger, Der Sturz des Bischofs Rüdiger von Passau (1233–1250) und der Elekt Konrad (1248/49), Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde 39, 1997, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 60, 2005, nr 1, s. 100–101.
13. [Rec.:] W. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004, „Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 269–272.
14. [Rec.:] Wege zur Urkunde, Wege der Urkunde, Wege der Forschung. Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters, Wien–Köln–Graz 2005, „Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 276–278.
15. [Rec.:] C. A. Zonta, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten. Eine prosopographische Studie zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte, Köln–Weimar–Wien 2004, „Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 294–297.
16. [Rec.:] S. Witkowski, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu, Katowice 2004, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 65, 2005, s. 278–281.

2006
1. Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne, Kraków 2006, ss. 184. – [Rec.:] R. Antonín, „Časopis Matice moravské” 125, 2006, s. 555–556; J. Žemlička, „Český časopis historický” 105, 2007, s. 477; M. Kopiec, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 14, 2009, s. 450–451.
2. Średniowieczne Szamotuły i ich dziedzice, w: Szamotuły. Karty z dziejów 1, Szamotuły 2006 („Szamotulskie Zeszyty Muzealne” 1), s. 11–64.
3. Krakowski dyplom promocji magisterskiej z 1512 roku, „Rocznik Krakowski” 72, 2006, s. 69–85.
4. Agnes regina. W poszukiwaniu żony Bolesława Szczodrego, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 95–104.
5. Obce rycerstwo w średniowiecznej Wielkopolsce, w: Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 2006, s. 45–56.
6. Kontrowersyjne kontrowersje. Wokół przygotowań do koronacji Przemysła II, „Kwartalnik Historyczny” 113, 2006, nr 1, s. 103–111.
7. [wraz z Krzysztofem Skupieńskim] Die polnische Diplomatik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde” 52, 2006, s. 505–516.
8. Bibersteinowie i średniowieczne wędrówki niemieckich rycerzy na Śląsk, w: Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, Zielona Góra 2006, s. 21–30.
9. Stosz z Zarzycy, „Polski słownik biograficzny”, t. 44, Warszawa–Kraków 2006, s. 132–133.
10. Bulle polskich książąt. [W związku z książką: Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski. Eine Bulle von Fürst Bolesław von Polen, Poznań 2006], „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 161–165.
11. [Rec.:] W. Hechberger, Adel im fränkisch-deutschen Mittelalter. Zur Anatomie eines Forschungsproblems, Ostfildern 2005, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 175–177.
12. [Rec.:] L. Jan, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 196–198.
13. [Rec.:] Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland, Ostfildern 2005, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 198–200.
14. [Rec.:] Das ‘Leobschützer’ Rechtsbuch, wyd. G. Roth, Marburg 2005, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 208–210.
15. [Rec.:] Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493), zesz. 21, Wien–Weimar–Köln 2006, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 210–212.
16. [Rec.:] Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, Köln–Weimar–Wien 2005, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 212–214.
17. [Rec.:] K. Benyskiewicz, Mieszko Bolesławowic 1069–1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005, „Kwartalnik Historyczny” 113, 2006, nr 1, s. 125–128.

2007
1. Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, t. III: 1396–1407, Poznań 2007, ss. XXXVIII + 638. – [Rec.:] I. Hlaváček, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 64, 2008, s. 191–192; K. Borchardt, „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 49, 2008, s. 324–326; M. Derwich, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 13, 2008, s. 422.
2. Polska pod władzą obcego króla. Rządy czeskie w latach 1291–1306, w: Król w Polsce XIV i XV wieku, Kraków 2007, s. 187–220.
3. Geneza szlachty polskiej, w: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, Praga 2007 („Colloquia mediaevalia Pragensia” 7), s. 63–140.
4. Kilkanaście niedrukowanych dotąd dokumentów wielkopolskich z XIII i XIV wieku, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań 2007, s. 91–116.
5. Średniowieczna Dobrzyca, „Rocznik Kaliski” 33, 2007, s. 9–31.
6. Notes on the Nałęcz Family of Szamotuły. A Contribution to the Lords’ Historiography in Mediaeval Poland, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 12, 2007, s. 155–165.
7. Heinrich von Würben (+ 1319), w: Schlesische Lebensbilder, t. IX, Insingen 2007, s. 23–33.
8. Piastowie śląscy i ich rodowód, w: K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, wyd. II, Kraków 2007, s. 7–24.
9. [Rec.:] Rittertum und höfische Kultur der Stauferzeit, Köln–Weimar–Wien 2006 (Roczniki Historyczne 73, 2007, s. 254–256).
10. [Rec.:] W. Irgang, Schlesien im Mittelalter. Siedlung – Kirche – Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007, „Roczniki Historyczne” 73, 2007, s. 257–258.
11. [Rec.:] Dvory a rezidence ve středověku, Praha 2006, „Roczniki Historyczne” 73, 2007, s. 258–260.
12. [Rec.:] S. Jujeczka, Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym, Legnica 2006, „Roczniki Historyczne” 73, 2007, s. 273–277.
13. [Rec.:] Z. Górczak, Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej, Poznań 2007, „Roczniki Historyczne” 73, 2007, s. 277–284.
14. [Rec.:] O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007, „Roczniki Historyczne” 73, 2007, s. 304–308.

2008
1. [wraz z Pawłem Dembińskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 4, Poznań 2008.
2. Odrodzenie Królestwa. Od Polski dzielnicowej do zjednoczonej monarchii, w: Studia nad dawną Polską, t. I, Materiały z wykładów wygłoszonych w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od października 2007 do czerwca 2008 roku, Gniezno 2008, s. 111–131.
3. Kníže, koruna a prameny. Polemika o politice a metodě, „Časopis Matice moravské” 127, 2008, s. 155–160.
4. Początki Sierakowa, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” 1, Sieraków 2008, s. 11–47.
5. Metryka miasta Śmigla, w: Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, t. XII, 2005–2008, Kościan 2008, s. 73–101.
6. Suchorzewski Jan, „Polski słownik biograficzny”, t. 45, Warszawa–Kraków 2008, s. 314–315.
7. Sułek z Lasocina, w: tamże, s. 513–514.
8. [Rec.:] K. Tanaś, Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202–1314), Poznań 2006, „Kwartalnik Historyczny” 115, 2008, nr 1, s. 81–84.
9. [Rec.:] A. Celej, Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980–2001, Warszawa 2006, „Kwartalnik Historyczny” 115, 2008, nr 2, s. 172–176.
10. [Rec.:] J. Baszkiewicz, Odnowienie Królestwa Polskiego 1295–1320, Poznań 2008, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 255–258.
11. [Rec.:] K. Maráz, Václav III. Poslední Přemyslovec na českém trůně, České Budějovice 2007, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 258–260.
12. [Rec.:] Straßen- und Verkehrswesen im hohen und späten Mittelalter, Ostfildern 2007, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 260–263.
13. [Rec.:] G. Schwedler, Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen – Rituale – Wirkungen, Ostfildern 2008, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 263–266.
14. [Rec.:] Das Dekanatsbuch der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald 1456–1662, wyd. H. G. Thümmel, Stuttgart 2008, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 271–273.

2009
1. Matrimonium sub fide Judaica contractum. Were mixed Christian-Jewish marriages possible in late medieval Poland?, w: Central and Eastern Europe in the Middle Ages. A cultural history. [Essays in Honour Paul W. Knoll], Londyn–Nowy Jork 2009, s. 82–93, 241–248 (przypisy).
2. Dyplomatyka i łowy. Za kulisami układu klęckiego (1299), w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2009, s. 27–41.
3. Ad Mestris locum. Gdzie znajdował się klasztor założony przez św. Wojciecha?, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 7–23.
4. Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami średniowiecznej diecezji poznańskiej, w: Kościół Poznański w historiografii, Poznań 2009, s. 15–52.
5. Początki miasta Kórnika, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 29, 2009, s. 55–80.
6. Stare Szamotuły na nowo odkrywane, w: Szamotuły. Karty z dziejów miasta 2, Szamotuły 2009 („Szamotulskie Zeszyty Muzealne” 3), s. 27–37.
7. Wokół najdawniejszych dziejów Pleszewa – pytania, problemy, perspektywy, „Rocznik Pleszewski” 2008 (wyd. 2009), s. 152–157.
8. Ze źródeł do średniowiecznej historii Pleszewa, „Rocznik Pleszewski” 2008 (wyd. 2009), s. 177–188.
9. Wojowie – rycerze – szlachta, w: Miłość, damy i rycerze. Wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach V Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 6–7 czerwca 2009 roku, Poznań–Ląd 2009, s. 35–48.
10. Odkrywanie Witolda Molika, w: Sztambuch Witolda Molika, Poznań 2009, s. 73–76.
11. Sykstus kasztelan rudzki, „Polski słownik biograficzny”, t. 46, Warszawa–Kraków 2009, s. 210.
12. [Rec.:] Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, t. VI, fasc. 1, wyd. Z. Sviták, H. Krmíčková, J. Krejčíková, J. Nechutová, Pragae 2006, „Studia Źródłoznawcze” 46, 2009, s. 161.
13. [Rec.:] Th. Vogtherr, Urkundenlehre. Basiswissen, Hannover 2008, „Studia Źródłoznawcze” 46, 2009, s. 174–175.
14. [Rec.:] Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. Katalog wystawy, Gniezno 2008, (Studia Źródłoznawcze 46, 2009, s. 175–177).
15. [Rec.:] J. Pražák, Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií, Praha 2006, „Studia Źródłoznawcze” 46, 2009, s. 200.
16. [Rec.:] Přemyslovci. Budování českého státu, red. P. Sommer, D. Třeštík, J. Žemlička, Praha 2009, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 162–164.
17. [Rec.:] M. Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Poznań 2009, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 165–168.
18. [Rec.:] Z. Rymaszewski, Woźny sądowy. Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu, Warszawa 2008, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 186–189.
19. [Rec.:] Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích), wyd. P. Kreuz, I. Martinovský, Praha 2007, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 194–196.
20. [Rec.:] N. Conrads, Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines habsburgischen Landes, Köln–Weimar–Wien 2009, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 199–201.
21. Jeszcze o metodzie badań nad majątkami możnowładczymi. Odpowiedź na uwagi Zbyszka Górczaka, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 232–234.

2010
1. [wydanie wraz z Antonim Gąsiorowskim, Izabelą Skierską, Ryszardem Grzesikiem] Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, Biblioteka Jagiellońska rkp. 259, Warszawa 2010, ss. LVIII + 678; także autorstwo Wstępu, s. XIII–XLIII. – [Rec.:] I. Hlaváček, „Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis” 50, 2010, s. 269–270; Th. Wünsch, „Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 51/52, 2010/2011, s. 255; M. Chachaj, „Studia Źródłoznawcze” 50, 2012, s. 173–175.
2. [wydanie wraz z Antonim Gąsiorowskim i Izabelą Skierską] Szamotulska księga ławnicza z lat 1567–1579, Szamotuły 2010, ss. 300. – [Rec.:] W. Kowalski, „Studia Źródłoznawcze” 50, 2012, s. 175–177.
3. Vom Rittertum zum Adel. Zur Herausbildung des Adelstandes im mittelalterlichen Schlesien, w: Adel in Schlesien, t. 1: Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, Monachium 2010, s. 53–76.
4. Bolko II. von Schweidnitz (+ 28. Juli 1368), w: Schlesische Lebensbilder, t. X, Insingen 2010, s. 9–23.
5. Die Schaffgotsch im Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer (1366–1407), w: Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, Würzburg 2010, s. 19–34.
6. Poznań i jego mieszkańcy w XIII i XIV wieku, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań 2010, s. 527–545.
7. Mazowieckie świnie, Ślązacy i dobrzy ludzie z ziemi sandomierskiej. Z badań nad stereotypami dzielnicowymi w Polsce późnośredniowiecznej, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, Warszawa 2010, s. 716–733.
8. Ritual und Technik der sozialen Kommunikation zwischen Landesherrn und Gesellschaft in Polen im 13. Jahrhundert, w: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Wiesbaden 2010 („Quellen und Studien des Deutschen Historischen Instituts Warschau” 24), s. 101–126.
9. Schlesische Urkundenbücher und Schlesisches Urkundenbuch – Geschichte und Perspektiven der Urkundenpublikationen zu Schlesien, w: Regionale Urkundebücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique, St. Pölten 2010 (NÖLA. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv 14), s. 162–179.
10. Polska droga do korony królewskiej 1295–1300–1320, w: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely, Brno 2010 („Země a kultura ve střední Evropě” 14), s. 139–191.
11. Księga Iura vicariorum i jej przygotowywana edycja, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 241–254.
12. Polnische, tschechische und deutsche Ritter im Schlesien des 13.–15. Jahrhunderts, w: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, t. XII („Kontinuitäten und Brüche: Lebensformen – Zuwanderer – Alteingesessene von 500 bis 1500”), Klagenfurt 2010, s. 331–335.
13. Wprowadzenie do elektronicznej edycji Słownika historyczno-geograficznego, publikacja on-line: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/intro.php.
14. Szamotulski Andrzej, „Polski słownik biograficzny”, t. 46, Warszawa–Kraków 2010, s. 562–565.
15. Szamotulski Dobrogost Świdwa, w: tamże, s. 565–569.
16. Szamotulski Jan Świdwa (zm. 1449), w: tamże, s. 569–570.
17. Szamotulski Jan Świdwa (zm. 1497–99), w: tamże, s. 570–571.
18. Szamotulski Jan Świdwa (zm. 1580/1), w: tamże, s. 571–572.
19. Szamotulski Piotr Świdwa, w: tamże, s. 572–576.
20. Szamotulski Sędziwój Świdwa, w: tamże s. 576–578.
21. Szamotulski Tomisław (zm. 1294/5), w: tamże, s. 578–581.
22. Szamotulski Tomisław (zm. 1346–48), w: tamże, s. 581–582.
23. Szamotulski Wincenty (zm. 1332), w: tamże, s. 582–584.
24. Szamotulski Wincenty Świdwa (zm. 1444), w: tamże, s. 584–587.
25. Szamotulski Wincenty Świdwa (zm. 1528), w: tamże, s. 587–588.
26. Piast dynasty, w: The Oxford Dictionary of the Middle Ages, t. III, Oxford University Press 2010, s. 1305–1306.
27. [Rec.:] Th. Frenz, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 294–296.
28. [Rec.:] M. Kuźmicki, O zdmuchnięciu nagłosowego s-, a nawet sch-, czyli jak odczytać dwa zapisy z „Dagome iudex”, Kwartalnik Językoznawczy 2010/1 (1), „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 296–298; toż w wersji on-line jako: O zdmuchiwaniu nagłosowego s-, a nawet sch-, w dwóch zapisach z „Dagome iudex”, Kwartalnik Językoznawczy 2010/3 (3).
29. [Rec.:] E. Hlawitschka, Die Ahnen der hochmittelalterlichen deutschen Könige, Kaiser und ihrer Gemahlinnen. Ein kommentiertes Tafelwerk, t. I–II, Hannover 2006–2009, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 298–301.
30. [Rec.:] K. Benyskiewicz, W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, Wrocław 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 301–304.
31. [Rec.:] E. Doležalová, Svěcenci pražské diecéze 1395–1416, Praha 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 313–316.
32. [Rec.:] Z. Rymaszewski, Czynności woźnego sądowego. Z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu, Warszawa 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 316–318.
33. [Rec.:] S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 318–322.
34. [Rec.:] Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411, cz. II: Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren, opr. S. Ekdahl, Köln–Weimar–Wien 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 322–325.
35. [Rec.:] M. Müller, Besiegelte Freundschaft. Die brandenburgischen Erbeinungen und Erbverbrüderungen im späten Mittelalter, Göttingen 2010, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 335–337.
36. [Rec.:] B. Śliwiński, Leszek książę inowrocławski (1274/1275 – po 27 kwietnia 1339), Kraków 2010, „Studia Źródłoznawcze” 48, 2010, s. 172–174.
37. [Rec.:] Z. Domżał, Trzynastowieczne skryptorium dokumentowe w Eldenie, Łódź 2008, „Cistercium Mater Nostra” 4, 2010, s. 188–191.
38. [Rec.:] W. Kościelniak, Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz 2010, „Rocznik Kaliski” 36, 2010, s. 401–403.
39. Janusz Kurtyka (13 VIII 1960 – 10 IV 2010), „Kwartalnik Historyczny” 117, 2010, nr 4, s. 159–162.

2011
1. [wydanie wraz z Antonim Gąsiorowskim i Izabelą Skierską] Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, Warszawa 2011, ss. XXXVIII + 420; także autorstwo Wstępu, s. VII–XXX. – [Rec.:] I. Hlaváček, „Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis” 51, 2011, s. 116–117; M. Janowski, „Mówią Wieki” 2011, nr 10, s. 62; Th. Wūnsch, „Deutsches Archiv fūr Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 414–415.
2. Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428–1444), Poznań 2011, ss. 110. – [Rec.:] A. Kozak, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 64, 2012, zesz. 1, s. 515–517; P. Kardyś, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 60, 2012, s. 526–527.
3. [wraz z Pawłem Dembińskim, Tomaszem Gidaszewskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1, Poznań 2011.
4. Der Einfluß Böhmens auf das geteilte Polen im 13. Jahrhundert, w: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit, Ostfildern 2011 („Vorträge und Forschungen” 74), s. 161–201.
5. Die Stadtlokationen auf den Gütern der Herren von Pogarell im 13. Jahrhundert, w: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, Köln–Weimar–Wien 2011 („Städteforschung A” 81), s. 205–222.
6. Der Posener Lokationsprozess, w: tamże, s. 223–244.
7. Dokument jako przejaw uczoności w Polsce średniowiecznej, w: Od genealogii do historii społecznej, Warszawa 2011, s. 97–116.
8. Potyczka pod Koninem (24 IX 1331 r.), w: In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 381–390.
9. Funkcje i symbolika polskich bulli książęcych, w: Moc a její symbolika ve středověku, Praha 2011 („Colloquia mediaevalia Pragensia” 13), s. 11–31.
10. Pismo w życiu społecznym Polski późnego średniowiecza, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, Warszawa 2011, s. 203–231.
11. Ad Mestris locum: Where Was the Monastery Founded by Saint Adalbert Situated?, „Acta Poloniae Historica” 103, 2011, s. 5–29.
12. Dobrawa – matka chrzestna Polski, w: Kościół w Poznaniu – czasy biskupa Jordana i kardynała Augusta Hlonda, Poznań 2011, s. 35–54.
13. [wraz z Antonim Gąsiorowskim i Izabelą Skierską] Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1551, w: Almanach medievisty-editora, Praga 2011, s. 89–95.
14. Szelejewski Krystyn, „Polski słownik biograficzny”, t. 47, Warszawa Kraków 2011, s. 635–636.
15. Vorwort, w: A. Radzimiński, Kirche und Geistlichkeit im Mittelalter. Polen und der Deutsche Orden in Preussen, Toruń 2011, s. 7–9; toż po polsku: w: A. Radzimiński, Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Toruń 2012, s. 7–9.
16. [Rec.:] Bohemia-Moravia pontificia… vel etiam Germania pontificia, vol. V/3, pars VII, opr. W. Könighaus, Gottingae 2011, „Roczniki Historyczne” 77, 2011, s. 246–248.
17. [Rec.:] R. Zehetmayer, Urkunde und Adel. Ein Beitrag zur Geschichte der Schriftlichkeit im Südosten des Reiches vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Wien–München 2010, „Roczniki Historyczne” 77, 2011, s. 253–257.
18. [Rec.:] J. Žemlička, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011, „Roczniki Historyczne” 77, 2011, s. 257–260.
19. [Rec.:] B. W. Scholz, Das geistliche Fürstentum Neisse. Eine ländliche Elite unter der Herrschaft des Bischofs (1300–1650), Köln–Weimar–Wien 2011, „Roczniki Historyczne” 77, 2011, s. 260–263.
20. [Rec.:] Chronik des Konstanzer Konzils 1414–1418 von Ulrich Richental, wyd. T. M. Buck, Ostfildern 2010, „Roczniki Historyczne” 77, 2011, s. 281–283.
21. [Rec.:] Das Urbar der Herrschaft Cosel 1578, wyd. S. Guzy, Herne 2010, „Roczniki Historyczne” 77, 2011, s. 300–302.

2012
1. Die Entstehung des polnischen Adels, w: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen, Wiesbaden 2012, s. 13–117.
2. Die Rotation der Hofelite bei den schlesischen Piasten im 12.–14. Jahrhundert, w: tamże, s. 255–274.
3. Między Poznaniem a Czerskiem i Warszawą. Geneza i początki mazowieckiej enklawy diecezji poznańskiej, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 1 (Poznań–Warszawa, wspólna sprawa), s. 27–41.
4. Ziemia występku i zawiści. Stereotyp Mazowsza i Mazowszan w późnym średniowieczu, tamże, s. 54–69.
5. Heinrich IV., Herzog von Breslau (1257/58–1290), w: Schlesische Lebensbilder, t. XI, Insingen 2012, s. 39–53.
6. Abstructores castrorum. Przyczynek do dziejów społecznych i politycznych Śląska w połowie XIII wieku, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2012, t. II, s. 767–786.
7. [wraz z Waldemarem Bukowskim] Słowo wstępne, w: tamże, t. I, s. 7–14.
8. Najdawniejsze dzieje Lutomia, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” 8, Sieraków 2012, s. 7–29.
9. [Rec.:] Bruno z Kwerfurtu. Osoba – dzieło – epoka, Pułtusk 2010, „Kwartalnik Historyczny” 119, 2012, nr 1, s. 126–130.
10. [Rec.:] B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza polskiego, Warszawa 2012, „Roczniki Historyczne” 78, 2012, s. 271–273.
11. [Rec.:] J. Nuhlíček, Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce, Praha 2011, „Roczniki Historyczne” 78, 2012, s. 290–292.
12. [Rec.:] Tannenberg – Grunwald – Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter, Wiesbaden 2012, „Roczniki Historyczne” 78, 2012, s. 304–308.

2013
1. [wraz z Edmundem Kizikiem] Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, ss. 784 (autorstwo rozdz. 1–7, s. 15–498).
2. Potrzeby badań historycznych nad średniowiecznym Poznaniem, w: Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza, Poznań 2013, s. 168–179.
3. Dokumenty odpustowe dla franciszkanów śląskich z XIII wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 68, 2013, nr 2, s. 129–137.
4. Nieznany list kanonika Dobrogosta Nowodworskiego z 1376 roku. Z antecedencji unii polsko-litewskiej, w: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2013, s. 9–19.
5. Dokument św. Bennona, biskupa miśnieńskiego, czyli przyczynek źródłowy do dziejów panowania Bolesława Śmiałego, w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, Kielce 2013 [księga pamiątkowa ku czci Wojciecha Iwańczaka], s. 29–42.
6. W sprawie daty koronacji Wacława II na króla polskiego, Kwartalnik Historyczny 120, 2013, nr 3, s. 549–551.
7. Horyzont kościelnej wieży. Lokalne wspólnoty w średniowiecznej Polsce, w: Wioski i parafie w średniowieczu. Wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach IX Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 8–9 czerwca 2013 roku, Poznań–Ląd 2013, s. 19–35.
8. Wstęp, w: Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, Warszawa 2013, s. V–X, także redakcja tomu.
9. [Rec.:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, „Roczniki Historyczne” 79, 2013, s. 211–215.
10. [Rec.:] W. Rohrer, Wikinger oder Slawen? Die ethnische Interpretation frühpiastischer Bestattungen mit Waffenbeigabe in der deutschen und polnischen Archäologie, Marburg 2012, „Roczniki Historyczne” 79, 2013, s. 225–227.
11. [Rec.:] M. Lindner, Jacza von Köpenick (ca. 1125/30 – 1176). Ein Slawenfürst des 12. Jahrhunderts zwischen dem Reich und Polen. Geschichte aus einer Zeit, in der es Berlin noch nicht gab, Berlin 2012, „Roczniki Historyczne” 79, 2013, s. 227–228.
12. [Rec.:] M. Holá, Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., Praha 2011, „Roczniki Historyczne” 79, 2013, s. 234–238.

2014
1. [wraz z Pawłem Dembińskim, Tomaszem Gidaszewskim, Krystyną Górską-Gołaską, Grażyną Rutkowską, Izabelą Skierską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2, Poznań 2014.
2. Początki Łęczycy, t. I–III, Łódź 2014, redakcja całości [wraz z Ryszardem Grygielem], a także [wraz z R. Grygielem] autorstwo Wstępu (t. I, s. 9–15) i Zakończenia. Początki Łęczycy: Dyskurs archeologa i historyka (t. III, s. 303–311) oraz samodzielnie autorstwo części: Pierwsze wieki historii Łęczycy (t. III, s. 7–196). – [Rec.:] D. A. Sikorski, „Slavia Antiqua” 57, 2016, s. 245–255.
3. [wraz z Adamem Kozakiem] Pozostałości regestru kancelarii biskupa wrocławskiego Jana Romki (1292–1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane, w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, s. 346–359.
4. Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426), „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 169–184.
5. Historia społeczna w badaniach Janusza Kurtyki, w: Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, Kraków 2014, s. 50–71.
6. Początki Sławy, w: Siedem wykładów na siedem wieków Sławy. Zeszyt historyczny, Sława 2014, s. 39–52.
7. [Rec.:] Ch. Lackner, Möglichkeiten und Perspektiven diplomatischer Forschung. Zum Privileg Herzog Albrechts III. für die Universität Wien vom Jahr 1384, Wien–Köln–Weimar 2013, „Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung” 122, 2014, z. 2, s. 481–483.
8. [Rec.:] Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, tomi VII fasciculus quintus, wyd. D. Havel, Brno 2011; D. Havel, Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře I. (Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283 – květen 1297), Brno 2011, „Studia Źródłoznawcze” 52, 2014, s. 200–201.
9. [Rec.:] R. Jež, Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy „Matrica privilegiorum ab anno 1558”, Český Těšín 2010, „Studia Źródłoznawcze” 52, 2014, s. 234–235.
10. [Rec.:] Th. Frenz, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart. Tafelband, Stuttgart 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 215–216.
11. [Rec.:] B. Śliwiński, Bezprym, pierworodny syn pierwszego króla Polski (986 – zima/wiosna 1032), Kraków 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 216–220.
12. [Rec.:] Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius. Magistri Vincentii Chronica Polonorum, wyd. E. Mühle, Darmstadt 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 221–222.
13. [Rec.:] Polonia pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum, opr. W. Könighaus, Gottingae 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 222–224.
14. [Rec.:] R. Stelmach, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Wrocław–Racibórz 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 224–228.
15. [Rec.:] Z. Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 240–243.
16. [Rec.:] Księga ziemska krakowska 2 1394–1397, wyd. W. Bukowski, M. Zdanek, Warszawa 2012, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 249–250.
17. [Rec.:] K. Bracha, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa 2013, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 258.
18. [Rec.:] Kronika Dzierzwy. Chronica Dzirsvae, wyd. K. Pawłowski, Monumenta Poloniae Historica, nova series, tomus XV, Kraków 2013, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 267–268.
19. [Rec.:] Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507, wyd. P. Kozák, Opava 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 713–714.
20. [Rec.:] H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna, Lublin 2013, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 763.
21. [Rec.:] V. Mykhailovs’kyi, Elastyčna spil’nota. Podil’s’ka šliakhta v drugii polovyni XIV – 70-kh rokakh XVI stolittia, Kiyiv 2012, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 70, 2014, s. 866.
22. Izabela Skierska (1967–2014), „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 287–291.

2015
1. Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015, redakcja całości oraz autorstwo części: Wstęp (s. 11–15), Wprowadzenie do dyplomatyki (s. 17–48, wraz z Krzysztofem Skupieńskim), Polskie wydawnictwa źródeł dyplomatycznych (s. 49–63), Początki dokumentu polskiego (s. 64–87), Rozwój dokumentu polskiego w XIII wieku (s. 88-–144), Dokumenty klasztorne (s. 376–379), Dokumentacja uniwersytecka (s. 379–383), Dokument prywatny w późnym średniowieczu (s. 461–468), Zarys dyplomatyki śląskiej w późnym średniowieczu (s. 498–508), Zakończenie: Dokument w systemie komunikacji społecznej w Polsce (s. 554–559). – [Rec.:] I. Hlaváček, Dyplomatyka staropolska, „Paginae historiae. Sborník Národního archivu” 24, 2016, nr 1, s. 446–450; T. Velička, Nové polské práce z oblasti diplomatiky, „Sborník archivních prací” 2016, s. 223–233; Z. Wojciechowska, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 3, 2016, s. 277–281; W. Irgang, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, s. 244–245.
2. Kilka dokumentów odpustowych biskupów krakowskich z przełomu XIII i XIV wieku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), Warszawa–Poznań 2015, s. 232–246.
3. O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 35–56.
4. Łukasz Górka – magnat i mecenas, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 32, 2015, s. 11–36.
5. Nowsze badania historyków nad dziejami Polski w XII i XIII wieku, „Fontes Archaeologici Posnanienses” 51, 2015, s. 7–19.
6. Mikołaja Ciotczanego kazanie wygłoszone podczas egzekwii po śmierci Andrzeja Łaskarza, w: Andrzej Łaskarz. Dyplomata, duchowny 1362–1426, Konin 2015, s. 99–114; tamże Wprowadzenie: Europa i Polska na przełomie czasów (s. 9–16) i Podsumowanie: Człowiek na tle swoich czasów (s. 145–150).
7. Szymon h. Zaremba (zm. 1274), „Polski słownik biograficzny”, t. 50, Warszawa–Kraków 2015, s. 271–273.
8. Szymon z Dębna h. Doliwa (zm. po 1279), w: tamże, s. 274–275.
9. [Rec.:] Akkulturation im Mittelalter, Ostfildern 2014, „Rocznik Historyczne” 81, 2015, s. 216–219.
10. [Rec.:] Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt, Wien 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 219–221.
11. [Rec.:] Polen im Mittelalter. Ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französich publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik, opr. E. Mühle, Krakau 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 221–223.
12. [Rec.:] Slezsko v dějinách českého státu, I. Od pravěku do roku 1490, II. 1490–1763, Praha 2012, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 223–227.
13. [Rec.:] B. Stasiewski, Die Anfänge der Christianisierung Polens auf dem Hintergrund der slavischen Missionsgeschichte des frühen Mittelalters, Münster 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 227–229.
14. [Rec.:] J. Osiński, Statut Bolesława Krzywoustego, Kraków 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 230–233.
15. [Rec.:] J. Žemlička, Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 235–238.
16. [Rec.:] J. Heyde, Transkulturelle Kommunikation und Verflechtung. Die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, Wiesbaden 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 260–262.
17. [Rec.:] D. Adamska, A. Latocha, D. Nowakowski, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, tom 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 263–267.
18. [Rec.:] R. Stelmach, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Wrocław–Racibórz 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 218.
19. [Rec.:] A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 233–234.
20. [Rec.:] P. Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza Kraków 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 411.
21. [Rec.:] Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519, wyd. A. Kozak, Poznań 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 690–691.
22. [Rec.:] Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, Warszawa 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 753).
23. [Rec.:] D. von Güttner-Sporzyński, Poland, Holy War, and the Piast Monarchy, 1100–1230, Turnhout 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 849–850.
24. [Rec.:] Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich. Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, Warszawa 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 851–852.
25. [Rec.:] E. Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w średniowiecznej Nysie, Kraków 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 854–855.
26. [Rec.:] Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660, Warszawa 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, s. 856–857.
27. Izabela Skierska (1967–2014), w: Mediewiści III, Poznań 2015, s. 229–232.

2016
1. [wraz z Pawłem Dembińskim, Tomaszem Gidaszewskim, Krystyną Górską-Gołaską, Adamem Kozakiem, Grażyną Rutkowską] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 3, Poznań 2016.
2. „Usque in Vurta fluvium”. Nad trybutem Mieszkowym, „Kwartalnik Historyczny” 123, 2016, s. 425–445.
3. Zaginiony dokument Przemysła II dla plebana w Tłokini, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 20, 2016 [księga ku czci Błażeja Śliwińskiego], s. 29–38.
4. Biskup Jordan w świetle roczników, w: Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, Poznań 2016, s. 43–51.
5. Świetność miniona. Giecz późnośredniowieczny i wczesnonowożytny, w: Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst, Poznań 2016, s. 91–111.
6. Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty, „Studia Źródłoznawcze” 54, 2016, s. 51–58.
7. [Rec.:] J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, „Kwartalnik Historyczny” 123, 2016, s. 357–362.
8. [Rec.:] Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, Wiesbaden 2015, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 223–226.
9. [Rec.:] Ł. M. Stanaszek, Wampiry w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2016, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 227–229.
10. [Rec.:] L. Jan, Václav II. Král na stříbrném trůnu, Praha 2015, „Roczniki Historyczne” 82, 1026, s. 238–241.
11. [Rec.:] P. O. Krafl, Polské provinciální synody 13.–15. století, Praha 2016, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 241–243.
12. [Rec.:] Zwischen Tradition und Innovation: Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Frommen (814–840), Paderborn 2014, „Studia Źródłoznawcze” 54, 2016, s. 228–229.
13. [Rec.:] Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, t. I–II, Kraków 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, s. 235–236.
14. [Rec.:] Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1492 roku), Gdańsk 2014, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, s. 236–237.
15. [Rec.:] R. Czarnecki, Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego, Warszawa 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, s. 274.
16. [Rec.:] K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, s. 309.
17. [Rec.:] K. Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, s. 404.
18. Profesor Jacek Wiesiołowski (1940–2016), „Kronika Miasta Poznania” 2016, nr 2 („Samorządowa rewolucja” 1990), s. 281–290.

2017
1. [wraz z: Jiří Friedl, Miloš Řezník, Martin Wihoda] Dějiny Polska, Praga 2017, ss. 692 (autorstwo rozdziału 2, s. 102–209).
2. Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny, w: Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, Poznań 2017, s. 93–109.
3. Garść uwag nad początkami Złotowa, w: Pomerania et alia. Opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, Toruń 2017, s. 173–189.
4. Między Polską, Niemcami a Czechami. Średniowieczny Śląsk i jego kultura, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIV, cz. 1, Wrocław 2017, s. 39–58.
5. O autentyczności dokumentu Przemysła II w sprawie ustanowienia sądu wyższego prawa niemieckiego w Kaliszu z 1283 roku, w: Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Rzeszów 2017, s. 63–73.
6. Smród, garbusy, dewotki i szubienica. Najdawniejsze Garbary, „Kronika Miasta Poznania”, 2017, nr 3 (Wielkie Garbary), s. 11–29.
7. Mieszczańskość poznańska (i nie tylko) w wiekach średnich, „Kronika Miasta Poznania”, 2017, nr 4 (Mieszczanie), s. 22–36.
8. Tumlin Dobrzycki i średniowieczna Dobrzyca, w: Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów, Dobrzyca 2017, s. 7–36.
9. Świętopełk z Zadusznik, w: Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa–Kraków 2017, s. 528–530.
10. [Rec.:] M. Danielewski, Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, Poznań 2016, „Kwartalnik Historyczny” 124, 2017, nr 1, s. 174–178.
11. [Rec.:] M. Matla, Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X–XI wieku, Poznań 2017, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 271–274.
12. [Rec.:] J. Bölling, Zwischen Regnum und Sacerdotium. Historiographie, Hagiographie und Liturgie der Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit (1024–1125), Ostfildern 2017, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 274–276.
13. [Rec.:] Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas, Marburg 2017, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 294–297.
14. [Rec.:] W. Paravicini, Ehrenvolle Abwesenheit. Studien zum adligen Reisen im späteren Mittelalter, Ostfildern 2017, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 298–300.
15. [Rec.:] R. Rexheuser, Juden im öffentlichen Raum einer christlichen Stadt. Posen im 16.–18. Jahrhundert, Wiesbaden 2017, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 313–316.
16. [Rec.:] Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk), Gdańsk 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 279.
17. [Rec.:] Mezi peryferií a centrem jagellonského světa. Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493–1510, wyd. P. Kozák, K. Rábai, Opava 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 313.
18. [Rec.:] W. Brzeziński, Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku, Wrocław 2012, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 372–373.
19. [Rec.:] R. Michałowski, The Gniezno Summit: The Religious Premises of the Founding of the Archbishopric of Gniezno, Leiden–Boston 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 384–385.
20. [Rec.:] The Teutonic Order in Prussia and Livonia. The political and ecclesiastical structures 13th–16th c., red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 440–441.
21. [Rec.:] T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 479–480.
22. [Rec.:] „Formularz z Uppsali“. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich, wyd. R. Biskup, Toruń 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 790–791.
23. [Rec.:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, Kraków 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 906–907.
24. [Rec.:] Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, Warszawa 2017, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 907–908.
25. [Rec.:] J. Laberschek, Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa 2016, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, s. 908.

2018
1. Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, Poznań 2018 (Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I), ss. 664.
2. Dziesięć niepublikowanych dotąd dokumentów do dziejów Mazowsza z XIV i XV wieku z ksiąg czynności biskupów poznańskich, w: Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Białystok 2018, s. 275–297.
3. Szlachta w mieście i pod miastem w średniowieczu, „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 1 (Szlachta w mieście), s. 11–32.
4. Chybski, Suski, Regnolt i inni. Szlachta-rozbójnicy przed miejskim sądem (1497), „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 1 (Szlachta w mieście), s. 47–68.
5. Kiedy nie było Placu Wiosny Ludów, „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 2 (Plac Wiosny Ludów), s. 11–32.
6. [Rec.:] T. Kruszewski, Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich. Studium historycznoprawne i genealogiczne, Wrocław 2017, publikacja on-line, „Kwartalnik Historyczny” 125, 2018, nr 3, s. 735–738.
7. M. Maciorowski, B. Maciejewska, Władcy polscy. Historia na nowo opowiedziana, Warszawa 2018 [rozmowy z B. Maciejewską o władcach:] s. 327–344 (Władysław Laskonogi), 459–479 (Henryk IV Probus), 483–503 (Przemysł II), 507–517 (Henryk głogowski), 521–537 (Wacław II).

Kontakt:

tnjurek@wp.pl, tjurek@ihpan.edu.pl