Pracownicy Naukowi

Tadeusz Wolsza

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Kwiecień 2, 1987 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 26 lutego 1999, IH PAN, Warszawa
profesor – 22 stycznia 2007, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

najnowsza historia Polski, dzieje polskiej emigracji politycznej po 1945 r., historia sportu

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Wbrew partii, cenzurze i propagandzie. Represje wobec Polaków głoszących prawdę na temat zbrodni katyńskiej 1944–1956”.

Ważniejsze publikacje:

1. Narodowa Demokracja wobec chłopów 1887–1914, Warszawa 1992.
2. Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950, Warszawa 1998.
3. W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina 1945–1956, Warszawa 2003.
4. Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45–1953, Warszawa 2005.
5. „Katyń to już na zawsze Katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008.
6. Najdorf. Z Warszawy do Buenos Aires, Warszawa 2010.
7. Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 r. Studia, pod red. P. Szulca i T. Wolszy, Szczecin–Warszawa 2010.
8. Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945–1990, pod red. T. Wolszy i S. Ligarskiego, Warszawa 2010.
9. Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, pod red. P. Kardeli, P. Warota i T. Wolszy, Warszawa 2012.
10. [wraz z: A. Zaćmiński] Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946–1952), Bydgoszcz 2013.
11. Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013.
12. Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, pod red. Tadeusza Wolszy i Przemysława Wójtowicza, Warszawa 2014.
13. „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 r., Warszawa 2015.
14. The Return of the Executed Army, red. Sławomir Moćkun, Tadeusz Wolsza, Bruksela–Olsztyn 2017.

Kontakt:

mwolsza@wp.pl