Pracownicy Naukowi

Richard Butterwick-Pawlikowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 14, 1994 , University of Oxford

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2016, IH PAN

Specjalizacja

historia polityki, religii, idei i kultury w XVIII w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Nowożytnych

Inne:
Profesor Historii Polsko-Litewskiej na University College London
Szef Katedry Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym i kulturowym Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych”.
2. „Katolicyzm a oświecenie”
3. „Church and Commonwealth, 1569–1795”.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. [współred. z Quincym Cloetem i Alexem Dowdallem], Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe, Warszawa: Natolin 2017.
2. Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, przeł. Marek Ugniewski, Kraków: Arcana 2012.
3. The Polish Revolution and the Catholic Church, 1788–1792: A Political History, Oxford: Oxford University Press 2012.
4. [współred. z Simonem Daviesem i Gabrielem Sánchez-Espinosą], Peripheries of the Enlightenment, Oxford: Voltaire Foundation, SVEC 2008:1.
5. [red.] The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, c. 1500–1795, Basingstoke: Palgrave 2001.
6. Stanisław August a kultura angielska, przeł. Marek Ugniewski, Warszawa: IBL 2000.
7. Poland’s Last King and English Culture: Stanisław August Poniatowski 1732–1798, Oxford: Clarendon Press 1998.

Artykuły:
1. „In the Greatest Wildness of My Youth”: Sir Charles Hanbury Williams and Mid-Eighteenth-Century Libertinism, „Journal for Eighteenth-Century Studies” 41, 2018, 1, s. 3–23.
2. Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wieku. Rozważania nad Konstytucją 3 maja, w: O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie środkowej i wschodniej, red. Łukasz Adamski, Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2017, s. 135–151.
3. Chrześcijanin i obywatel w dyskursie politycznym drugiej połowy XVIII wieku, w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Jerzy Axer, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 175–195.
4. Kościół katolicki a państwo w Rzeczypospolitej za Augusta III i Stanisława Augusta. Zarys problematyki, w: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. Wojciech Kriegseisen, Warszawa: IH PAN 2016, s. 317–354.
5. Jews in the Discourses of the Polish Enlightenment, „Polin. Studies in Polish Jewry” 27, 2015, s. 45–62.
6. Before and After Suppression: Jesuits and Former Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth, c. 1750–1795, w: Jesuit Survival and Restoration: A Global History, 1773–1900, red. Robert A. Maryks, Jonathan Wright, Leiden–Boston: Brill 2015, s. 51–66.
7. Między oświeceniem a katolicyzmem, czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie, „Wiek Oświecenia” 30, 2014, s. 11–55.
8. „Z istotnego przekonania”. O postawie prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego wobec targowicy raz jeszcze, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początku XIX wieku, red. Dorota Dukwicz, Urszula Kosińska, Adam Danilczyk, Warszawa: Neriton 2014, s. 429–448.
9. How Catholic was the Grand Duchy of Lithuania in the Second Half of the Eighteenth Century?, „Central Europe” 8, 2010, 2, s. 123–145.
10. Catholicism and Enlightenment in Poland-Lithuania, w: A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, red. Ulrich L. Lehner, Michael Printy, Leiden–Boston: Brill 2010, s. 297–358.
11. Lawmaking in a Post-Composite State? The Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century, w: The Eighteenth-Century Composite State: Representative Institutions in Ireland and Europe, 1689–1800, red. D. W. Hayton, John Bergin, James Kelly, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010, s. 221–243.
12. Jak nie doszło do schizmy. Rzeczpospolita a Stolica Apostolska w czasie Sejmu Czteroletniego, „Kwartalnik Historyczny” 116, 2009, 3, s. 73–90.
13. Deconfessionalization? The Policy of the Polish Revolution towards Ruthenia, 1788–1792, „Central Europe” 6, 2008, 2, s. 91–121.
14. Political Discourses of the Polish Revolution, 1788–1792, „English Historical Review” 120, 2005, 487, s. 695–731.
15. What is Enlightenment (oświecenie)? Some Polish Answers, 1765–1820, „Central Europe” 3, 2005, 1, s. 19–37.
16. „Intrighi e simonie” wokół biskupstwa krakowskiego w 1789 roku, przeł. Marek Ugniewski, „Kwartalnik Historyczny” 111, 2004, 3, s. 103–126.
17. Polite Liberty or L’Esprit Monarchique? Stanisław August Poniatowski, Jean-Jacques Rousseau and Politesse in England, Oxford: Voltaire Foundation, SVEC 2003:7, s. 249–270.
18. Progress and Violence in the Thought of the Polish Enlightenment, w:  Progrès et violence au XVIIIe siècle, red. Valérie Cossy, Deidre Dawson, Paris: Honoré Champion 2001, s. 17–34.

Kontakt:

r.butterwick@ucl.ac.uk