Pracownicy Naukowi

Przemysław Olstowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 16, 1998 , Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, 25 czerwca 2009 r., Instytut Historii PAN;
profesor w IH PAN od 1 października 2010 r.

Specjalizacja

historia najnowsza Polski; dzieje Pomorza Nadwiślańskiego w XIX–XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu

Ważniejsze publikacje:

Prace monograficzne:
1. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny, Toruń 2000 i 2002.
2. Oświata polska i niemiecka w Toruniu w latach 1920–1939, w: Historia Torunia, pod red. Mariana Biskupa, t. III, cz. 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), Toruń 2006, s. 311–378.
3. Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa 2008.
4. Procesy „starościńskie” w województwie pomorskim w latach 1936–1937. Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, Warszawa 2014.
5. Charakterystyka źródeł i stanu badań do dziejów województwa pomorskiego, w: Historia Pomorza, tom V (1918–1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, pod red. Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstowskiego, Toruń 2015, s. 11–47.
6. Stosunki ludnościowe w województwie pomorskim, w: Historia Pomorza, tom V (1918–1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, pod red. Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstowskiego, Toruń 2015, s. 88–148.

Artykuły:
1. Dywizja jazdy płk. Gustawa Orlicza-Dreszera w bitwie warszawskiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1997, nr 1–2, s. 35–63.
2. Biografistyka piłsudczyków – stan badań i potrzeby dalszych prac badawczych, „Czasy Nowożytne”, t. 8 (9), 2000, s. 221–253.
3. PET i Organizacja Młodzieży Narodowej w Częstochowie w latach 1904–1914. Przyczynek do dziejów ruchu zetowego w Królestwie Polskim przed I wojną światową, „Czasy Nowożytne”, t. 10 (11), 2001, s. 119–146.
4. Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – organizacja i funkcjonowanie służby informacyjno-wywiadowczej II Rzeczypospolitej, w: Marian Rejewski 1905–1980. Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005, s. 125–140.
5. The Second Department of the General Staff of the Polish Army – the organization and activities of the information-intelligence service of the Second Polish Republic, [in:] Marian Rejewski 1905–1980. Living with the Enigma Secret, Bydgoszcz 2005, s. 127–142.
6. Oddział II Sztabu Głównego – stan badań i postulaty dalszych prac badawczych nad dziejami służby informacyjno-wywiadowczej Wojska Polskiego w latach 1918–1945, w: Polski wywiad wojskowy 1918–1945, pod red. Piotra Kołakowskiego i Andrzeja Pepłońskiego, Toruń 2006, s. 13–41.
7. Szkoły wydziałowe w Toruniu lat Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Toruński”, t. 33, 2007, s. 119–147.
8. Zur Rolle der Polnischen Legionen (1914–1918) bei der Gestaltung der militärischen und politischen Eliten der Zweiten Polnischen Republik (1918–1939), w: Österreichisch-polnische militärische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Symposium 6. November 2009. Acta, Wien 2010, s. 111–126.
9. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer jako realizator przewrotu majowego, „Niepodległość”, t. 60, 2011, s. 7–35.
10. Dzieje pewnego rozkazu. Wokół rzekomego rozkazu ministra spraw wojskowych gen. Lucjana Żeligowskiego z 18 kwietnia 1926 r. Przyczynek do genezy zamachu majowego, „Niepodległość”, t. 61, 2012, s. 61–80.
11. Uwagi o roli urzędników administracji państwowej w regionalnej elicie politycznej i w rozwoju wpływów obozu pomajowego w województwie pomorskim w latach 1926–1939, w: Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Białystok 2012, s. 233–249.
12. O genezie i istocie konfliktu między mjr. Janem Henrykiem Żychoniem a kpt. Antonim Jerzym Niezbrzyckim. Garść refleksji, w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, pod red. Wojciecha Skóry i Pawła Skubisza, t. 1, Szczecin 2012, s. 461–477.
13. Rola oficerów Wojska Polskiego w administracji państwowej w latach 1926–1939 na przykładzie województwa pomorskiego. Zarys problematyki, w: Wojsko – polityka – społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, pod red. Jacka Jędrysiaka, Daniela Koresia, Grzegorza Straucholda i Krzysztofa Widzińskiego („Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. II), Wrocław 2013, s. 345–365.
14.  Państwo a społeczeństwo na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939), w: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza Żarnowskiego („Metamorfozy społeczne”, t. 8), Warszawa 2014, s. 65–83.
15. Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu (1920–1939) jako instytucja pracy, w: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Włodzimierza Mędrzeckiego i Cecylii Leszczyńskiej („Metamorfozy społeczne”, t. 9), Warszawa 2014, s. 243–260.
16. The idea of Maritime Poland in the programme and activity of the Maritime and Colonial League (1930–1939), w: Marea. Loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice, coordinator Florian Anghel, Gabriel Stelian Manea, Metin Omer, Târgovişte 2014, s. 307–315.
17. Oficerowie Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w administracji państwowej i obozie władzy w województwie pomorskim w latach 1926–1939. Zarys problematyki, w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, pod red. Wojciecha Skóry i Pawła Skubisza, t. 2, Szczecin 2015, s. 187–210.
18. O potrzebach badań nad dziejami walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej (1914–1921), w: Z dziejów walk o niepodległość, t. 3, red. Marek Gałęzowski, Sławomir Kalbarczyk, Jerzy Kirszak, Daniel Koreś, Warszawa 2015, s. 90–107.
19. Wojewodowie pomorscy w latach II Rzeczypospolitej (1920–1939). Szkic do portretu zbiorowego, „Zapiski Historyczne”, t. 80: 2015, z. 3, s. 273–286.
20. Z dziejów polityki wewnętrznej rządów pomajowych. Wojewoda Stefan Kirtiklis, „Niepodległość”, t. 64, 2015, s. 77–118.
21. „Romantyczna reakcja przeciw zbyt materialistycznemu pozytywizmowi”. Związek Młodzieży Polskiej ZET – trójzaborowa organizacja młodzieży w kraju i na wychodźstwie (1886–1918), w: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, pod red. Szczepana Wierzchosławskiego, Toruń 2015, s. s. 225–252.
22. Major Jan Henryk Żychoń (1902–1944) – żołnierz i oficer wywiadu, w: Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej, pod red. Stefana Pastuszewskiego, Bydgoszcz 2015, s. 147–171.
23. [Wraz z: Tomasz Łaszkiewicz] Wzlot i upadek wojewody pomorskiego Wiktora Lamota (1928–1931). Z dziejów pomajowej elity władzy, „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016, z. 1, s. 97–130.
24. Przegląd badań nad dziejami Oddziału II Sztabu Generalnego i Sztabu Głównego WP, w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, pod red. Wojciecha Skóry i Pawła Skubisza, t. 3, Szczecin 2016, s. 27–43.
25. Wokół genezy i formy cywilnej obrony Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. Przyczynek do wydarzeń bydgoskich 3–4 IX 1939 i polskich działań nieregularnych w kampanii polskiej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2016, nr 2–3, s. 223–294.

Kontakt:

przemyslaw.olstowski@wp.pl