Pracownicy Naukowi

Marek Kornat

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 10, 2000 , Wydział Historyczny UJ

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2005, IH PAN, Warszawa
profesor – 2015

Specjalizacja

historia polityczna Polski i Europy w XX wieku; zagadnienia sowietologii i totalitaryzmów; dzieje dyplomacji polskiej XIX–XX wieku; historia polskiej myśli politycznej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku (kierownik) / Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych (kierownik)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP (1918–1923), edycja źródłowa, grant NPRH.
2. Polityka zagraniczna Polski (1921–1926).
3. Dzieje sowietologii polskiej i zachodniej (1917–1989/1991).
4. Zagraniczne opinie polityczne o Polsce Odrodzonej i jej dyplomacji (1918–1939).
5. Edycja polskich dokumentów dyplomatycznych do stosunków polsko-sowieckich (lipiec 1932 – sierpień 1939), grant Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Ważniejsze publikacje:

Monografie i książki:
1. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop–Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, ss. 808.
2. Polska szkoła sowietologiczna (1930–1939), wyd. „Arcana”, Kraków 2003, ss. 628.
3. Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 12, wyd. „Księgarnia Akademicka”, Kraków 20032004, ss. 379+398.
4. „Polityka równowagi” (1934–1939). Polska między Wschodem a Zachodem, „Arcana”, Kraków 2007, ss. 499.
5. Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit. Aus dem Polnischen übersetzt von Bernard Wiaderny, wyd. Bebra, Berlin–Brandenburg 2012, ss. 303.
6. Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Muzeum II Wojny Światowej, wyd. Oskar, Gdańsk 2012, ss. 626.
7. [Wspólnie z Wojciechem Materskim] Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej z lat 1918–1945/Between Peace and War. Essays on Polish Diplomacy in 1918–1945, wstęp K. Skórzyńska, Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego i Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 163.
8. Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, ss. 321.

Wydawnictwa źródeł:
1. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1938, PISM, Warszawa 2007, ss. 960.
2. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz: Listy 1952–1963, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2008, ss. 791; Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1964–1972, Warszawa 2011, ss. 644; Listy 1973–2000, Warszawa 2012, ss. 615.
3. Adam Jerzy Czartoryski, Essai sur la Diplomatie, avant-propos par Jerzy Buzek, „Noir sur Blanc”, Lausanne 2011, ss. 490.
4. Adam Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, przekł. J. M. Kłoczowski, oprac. i studium: Reforma dyplomacji i legitymizm narodów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, ss. 629.
5. Michał Łubieński, Refleksje i reminiscencje, wstęp i oprac., Warszawa 2012, ss. 215.
6. [Oprac. wspólnie z Mikołajem Morzyckim-Markowskim] W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, tłum. R. Janowska-Lascar, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2011, ss. 283.
7. Rafał Marceli Blüth, „Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933–1938, wybór, wstęp i noty M. Kornat, wyd. „Więź”, Warszawa 2016, ss. 296.
8. Józef Jaklicz, A więc wojna! Kampania wrześniowa 1939 oraz inne pisma i wspomnienia, przedm. i wybór M. Kornat, wyd. Bellona, Warszawa 2016.
9. Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki, Listy 1959–1982, oprac. i wstęp Marek Kornat, wyd. Więź, Warszawa 2017, ss. 775.

Prace zbiorowe pod redakcją:
1. Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów. Historiografia i polityka, Kraków 2010, ss. 270.
2. Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej 1918–1940. Studia i szkice, Warszawa 2012, ss. 353.
3. [Wspólnie z Magdaleną Satorą] Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej (1921–1939). Studia z polityki międzynarodowej, Kraków 2013, ss. 292.
4. [Wspólnie z Małgorzatą Willaume] Élites polonaises et roumaines et leurs relations réciproques à travers les siécles. Colloque de la Commission d’historiens polonais et roumains, Kazimierz Dolny, 13–16 septembre 2011, Warszawa 2013.
5. [Wspólnie ze Sławomirem M. Nowinowskim i Rafałem Stobieckim] Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista. Zbiór rozpraw, Warszawa–Łódź 2014.
6. Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny. Studia i rozważania, Warszawa 2016.
7. [Wspólnie z Małgorzatą Willaume i Mariuszem Wołosem] Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, Kraków 2017, ss. 147.
8. [Wspólnie z Marcinem Kruszyńskim i Tomaszem Osińskim] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo IPN, Lublin–Warszawa 2017, ss. 527.

Ważniejsze artykuły w językach kongresowych:
1. Anti-Communism in Polish Political Thought during the Second World War, w: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), t. II, red. M. Hułas, J. Pánek, Warszawa 2005, s. 219–244.
2. Polish Interpretations of Bolshevism and Totalitarian Systems (1918–1939), w: Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, red. J. W. Borejsza and K. Ziemer, Nowy Jork–Oksford 2006, s. 80–105.
3. The Policy of Equilibrium and Polish Bilateralism, 1934–1939, w: Reflections on Polish Foreign Policy. Proceedings from Conference sponsored by the East Central European Center Columbia University and Józef Piłsudski Institute for Research in the Modern History of Poland. 17 November 2005, red. P. Wandycz, J. Micgiel, Nowy Jork 2007, s. 47–88.
4. Sehenden Auges. Polens Außenpolitik vor dem Hitler-Stalin Pakt, „Osteuropa”/Berlin, 59. Jahrgang, 7–8, 2009, s. 47–74.
5. Choosing Not to Choose in 1939: Poland’s Assessment of the Nazi-Soviet Pact, “The International History Review” (Burnaby/British Columbia), t. XXXI, nr 4, 2009, s. 771–797.
6. Die Anfänge der polnischen Sowjetologie (1917–1939), w: Ideengeschichte als politische Aufklärung. Festschrift für Wolfgang Wippermann zum 65. Geburtstag, red. S. Vogt, U. Herbeck, R. Kinet, S. Pocai, B. Wiaderny, Berlin 2010, s. 380–398.
7. Rafał Lemkin’s Formative Years and the Beginning of International Career in the Inter-war Poland (1918–1939), w: Rafał Lemkin: A Hero of Humankind, red. A. Bieńczyk-Missala, S. Dębski, Warszawa 2010, s. 59–73.
8. [Wspólnie z Tomaszem Schrammem] La politique étrangère de la Pologne 1918–1939 en débats. Les dilemmes et les réalités, „Revue d’Histoire diplomatique”, nr 4, 2010, s. 343–368.
9. Die Wiedergeburt Polens als multinationaler Staat in den Konzeptionen von Józef Piłsudski, „Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte“ 14, z. 1, 2011, s. 11–42.
10. The Polish Idea of the Third Europe (1937–1938). A realistic concept or an ex-post vision?, „Acta Poloniae Historica”, nr 103, 2011, s. 101–126.
11. Polen und Sowjetrußland (1917/18–1939). Versuch einer neuen Interpretation, w: Zwischen (Sowjet-)Rußland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902–1985), „Studia Brandtiana” 4, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, 2012, s. 13–55.
12. Papst Pius XI, das Europa der Totalitarismen und Polen (1933–1939), „Jahrbuch für Europäische Geschichte” 13, 2012, s. 87–112.
13. Das Problem der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus den an Polen anzuschließenden Gebieten in den Plänen der polnischen Exilregierung (1942–1945), „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” (Berlin) 6, 2012/2013, s. 52–88.
14. Il crepuscolo della “politica di equilibrio”. Polonia e Unione Sovietica (settembre 1938 – settembre 1939), w: Il patto Ribbentrop-Molotov. L’Italia e l’Europa (1939–1941). Atti del convegno (Roma, 31 maggio – 1 giugno 2012), red. Alberto Basciani, Antonio Macchia, Valentina Sommella, wstęp Luigi Vittorio Ferraris, Rzym 2013, s. 125–158.
15. Die politische Krise des Jahres 1939 in Europa und die Möglichkeiten der polnischen Außenpolitik, w: Die Tragödie Europas 1939–1941. Mitteilungen der Gemeinsammen Kommision für die Erforschung der jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen. Herausgegeben im Auftrag der Gemeinsamen Kommission von Horst Möller und Aleksandr Čubarjan, Oldenburg–Monachium 2013, s. 129–243.
16. Czesław Miłosz et « l’Opium des intellectuels » de Raymond Aron, w: Czesław Miłosz et la France, red. Maria Delaperière, Paryż 2013, s. 93–104.
17. Sommer 1939. Die Außenpolitik Polens: Motive, Interessen, Interpretationen, w: Gab es einen Stalin-Hitler Pakt? Charakter, Bedeutung und Deutung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939, red. Christoph Koch, Peter Lang, Frankfurt nad Menem–Bern–Bruksela 2015, s. 223–255.
18. Europe’s „seminal catastrophe” or the “great turning point in the history of mankind”? On the centennial of the outbreak of the Great War, w: Re-Visiting World War I. Interpretations and Perspectives of the Great Conflict, red. J. Suchoples, S. James, Frankfurt nad Menem 2016, s. 315–334.
19. Ricordi di Pio XI sul maresciallo Piłsudski alla luce dei documenti diplomatici polacchi, w: Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI, in Polonia (1918–1921), red. Quirino Alessandro Bortolato, Mirosław Lenart, Watykan 2017, s. 99–109 i 341–550.
20. Polish Conception of an Alliance with Finland in the early post-World War I years. A reconsideration attempt, w: Finland Suomi 100. Language, Culture, History, red. U. Tuomarla, I. Piechnik, B. Biró, Kraków–Helsinki 2017, s. 408–425.

Kontakt:

m_kornat@o2.pl