Pracownicy Naukowi

Maciej Janowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 16, 1993 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1999, IH PAN, Warszawa
profesor zwyczajny – 2010

Specjalizacja

historia Polski i Europy Środkowej XIX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku (kierownik)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Kierownik grantu „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” (zakończone w 2014).
2. Kierownik grantu „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce” (2016–2019).

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji 1889–1914, Warszawa 1996.
2. Polska Myśl Liberalna do 1918 roku, Warszawa 1998; wersja angielska: Polish Liberal Thought before 1918, CEU Press, Budapeszt–Nowy Jork 2004.
3. Narodziny Inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008; wersja angielska: Birth of the Intelligentsia 1750–1831, Peter Land, Frankfurt nad Menem 2014.
4. [Współautorstwo z: Balázs Trencsényi, Mónika Baar, Maria Falina, Michal Kopeček] A History of Modern Political Thought in East Central Europe, t. I: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’, Oxford University Press., Oksford 2016.
5. [Redakcja] Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, IH PAN, Warszawa 2014 (W tym tomie autorstwo dwóch tekstów: Drogi odrębne, drogi wspólne, s. 7–30; Stolica na peryferii. specyfika rozwoju wielkiego miasta w Europie Środkowo-Wschodniej, s. 367–384.)
6. [Opracowanie] Władysław Konopczyński, Historyka, Aspra-JR, Warszawa 2015.

Artykuły (wybór):
1. Wavering Frienship: Liberal and National Ideas in Nineteenth-Century East-Central Europe, „Ab Imperio”, nr 3–4/2000, s. 69–90.
2. Three Historians, „CEU History Department Yearbook 2001–2002”, s. 199–232.
3. Justifying Political power in 19th Century Europe: the Habsburg Monarchy and Beyond, w: Imperial Rule, red. Alexei Miller, Alfred Rieber, CEU Press, Budapeszt–Nowy Jork 2004, s. 69–82.
4. Galizien auf dem Weg zur Zivilgesellschaft, w: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, t. VIII: Politische Offentlichkeit und Zivilgesellschaft, red. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Wiedeń 2006, s. 805–858.
5. Marginal or central? The Place of  the Liberal Tradition in 19th century Polish History, w: Liberty and the Search for Identity. Liberal Ntionalisms and the Legacy of Empires, red. Ivan Zoltan Denes, CEU Press, Budapeszt 2006, s. 239–272.
6. Polen im XIX. Jh: Europa and der Weichsel?, w: Europa’s Platz in Polsen, red. Claudia Kraft, Katrin Steffen, Fibre, Osnabruck 2007, s. 131–156.
7. Polityka historyczna. Między edukacja a propagandą, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenie Polski i jej sąsiadów, red. Sławomir M. Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki, IPN, Łódź 2008, s. 229–246.
8. Mirrors for the Nation: Imagining the National Past among the Poles and Czechs in the 19th and 20th Centuries, w: The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, red. Stefan Berger, Chris Lorenz, Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2008, s. 442–462.
9. Rozpacz oświeconych? Przemiana polskiego języka politycznego a reakcje na upadek Rzeczypospolitej, „Wiek Oświecenia”, nr 25 (2009), s. 29–60.
10. Ex ossibus ultur. Virgil Ezekhiel and the Transformation of the Polish National idea after 1795, w: Multiple Antiquities – Multiple Modernities. Ancient Histories in Nineteenth Century European Cultures, Campus Verlag, Frankfurt-Nowy Jork 2011, s. 527–546.
11. Indywidualni Polacy i ich kolektywne ideologie w XIX wieku, w: Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVIII do XX wieku, red.Włodzimierz Mędrzecki, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 63–82.
12. Jedwabne, July 10, 1941: Debating the History of a Single Day, w: The Convolutions of Historical Politics, red. Alexei Miller, Maria Lipman, CEU Press, Budapeszt–Nowy Jork 2012, s. 59–90.
13. Król nie jest nagi. Wokół kryteriów oceny klasyków historiografii, „Kwartalnik Historyczny”, nr 4, r. CXXI, 2014, s. 898–920.
14. Postmodernizm przed modernizmem, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014, s. 37–58.
15. Inteligencja jako kategoria społeczna – fenomen środkowoeuropejski, w: Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały, red. Maciej Koźmiński, t. III, Universitas, Kraków 2014, s. 227–250.
16. Polish (and Central european) liberalism: A ‘Cntinental’ or an ‘Anglo-Saxon’ model?, w: Liberalismus im 20. Jahrhundert, red. Anselm Doering-Manteuffel, Jörn Leonhard, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, s. 348.
17. Polska dziewiętnastowieczna w Europie Środkowej: wyjątkowa czy typowa?, w: Historie Polski w XIX wieku, t. 4: Narody, wyznania, emigracje, porównania, red. Andrzej Nowak, Wyd. DiG, Warszawa 2015, s. 487–533.
18. Syroty Reczi Pospołytoj. Wid satnowoho suspilstwa do suczasnych nacij 1795–1918, w: Polszcza. Narys Istorii, red. Włodzimierz Mędrzecki, Jerzy Bracisiewicz, IPN, Warszawa 2015, s. 193–224.
19. Krakowska szkoła historyczna na środkowoeuropejskim tle porównawczym (Michał Bobrzyński, Josef Pekar, Gyula Szekfu), w: Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, PTH, Warszawa–Kraków 2017, s. 27–46.

Kontakt:

janowskim@ceu.edu