Pracownicy Naukowi

Jerzy Dygdała

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 19, 1974 , Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1983, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
profesor nauk humanistycznych – 1995

Specjalizacja

historia nowożytna (historia społeczno-polityczna XVIII wieku, historia kultury materialnej)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Pomorza; Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu

Ważniejsze publikacje:

1. Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. III: Województwo malborskie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes TNT nr 103, Toruń 2011, ss. 134.
2. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej… Fragmenty „Diariusza” Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z lat 1721, 1737 i 1752, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2013, ss. 146.
3. Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. XXXII + 226.
4. U początków „czarnej legendy” czasów saskich, „Czasy Nowożytne”, t. 23, 2010, s. 63–84.
5. Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, wyd. Jerzy Dygdała, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, ss. 494.

Kontakt:

jdygdala@ihpan.edu.pl