Pracownicy Naukowi

Janusz Szyszka

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 18, 2013 , UMK w Toruniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

osadnictwo, geografia historyczna, dzieje społeczne i gospodarcze Rusi Czerwonej i Małopolski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Rozwój osadnictwa w ziemi lwowskiej w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych (XIV–XVI w.). (Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi lwowskiej)”. Grant MNiSW nr 1 H01G 003 30 – uczestnik (2006–2009).
2. „Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski t. V. Dokumenty z lat 1451–1506”. Grant NCN, nr rej. 2011/01/B/HS 3/04697 – uczestnik od 2011 r.
3. „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu”. Grant NPRH 11H11003780 – uczestnik od 2012 r.
4. „Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Spuścizna aktowa I Rzeczypospolitej w archiwach państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ksiąg sądowych (do 1831 r.) w zasobach archiwalnych Ukrainy.” Grant NPRH  11H 12 0413 81 – uczestnik od 2013 r.
5. „Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna z ksiąg sądowych z XIV–XV w.” Grant NPRH 11H13022582 – uczestnik od 2014 r.
6. „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja”. Grant NPRH 1aH 15 0197 83  – uczestnik od 2015 r.

Ważniejsze publikacje:

1. Krąg rodzinny Jakuba z Koniecpola, „Studenckie Zapiski Historyczne”, Nr 2 (2005), s. 17–39.
2. Gród w Rozprzy i najdawniejsza struktura własnościowa opola rozpierskiego, „Roczniki Historyczne”, R. 73 (2007), s. 57–81.
3. Osadnictwo opola rozpierskiego do połowy XIII wieku, w: Społeczeństwo Polskie Średniowiecznej. Zbiór studiów, T. 9, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 2007, s. 21–57.
4. Monarsze nadania dóbr ziemskich na rzecz mendykantów i innych instytucji kościelnych w ziemi lwowskiej w średniowieczu, w: Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, pod red. W. Długokęckiego, T. Gałuszki OP, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, s. 239–257.
5. Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 3 (7), pod red. J. Sperki i B. Czwojdrak, 2011, s. 120–140.
6. Terytorium i infrastruktura gospodarcza starostwa gródeckiego do połowy XVI wieku, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1, pod red. W. Bukowskiego, T. Jurka, Kraków 2013, s. 671–717.
7. Problemy ustrojowe i prawne na Rusi Halickiej w granicach Królestwa Polskiego do 1569 roku. Uwagi o pracy Igora Bojki „Organy władzy i prawo na Rusi Halickiej w składzie Królestwa Polskiego (1349–1569)”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. 66, z. 1, 2014, s. 417–437.
8. Starostowie ruscy w latach 1431–1450. Wokół kwestii objęcia urzędu przez Piotra Odrowąża ze Sprowy, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), pod red. A. Gąsiorowskiego, W. Bukowskiego, Warszawa–Poznań 2015, s. 557–572.
9. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków 2016, ss. 568.
10. Miasta i zamki Rusi Czerwonej, w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, pod red. J. Rajmana i D. Żurek, Kraków 2016, s. 299–311.
11. Świnka Jan z Pomorzan (Pomorzański) h. Kierdeja, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 51, z. 4, 2017, s. 605–607.

Kontakt:

szunaj80@op.pl