Pracownicy Naukowi

Jacek Banaszkiewicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 14, 1977 , Instytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja 1984 – IH PAN,
docent w IH PAN – 1986,
profesor tytularny 1999 – Instytut Historyczny UW,
profesor zwyczajny 2002 – tamże

Specjalizacja

historia średniowiecza

Dodatkowe informacje

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Mistrz 2006 – grant czteroletni Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (kierownik).
2. Grant NPRH „Przeszłość w kulturze Polski średniowiecznej”.

Ważniejsze publikacje:

1. Takie sobie średniowieczne bajeczki, wyd. Avalon, Kraków 2013.
2. Podanie o Piaście i Popielu. Studium nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, wyd. II rozszerzone, wyd. PWN, Warszawa 2010.
3. Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
4. Bischof Alberich von Marsica und seine Reliquiengeschenke fuer Dietrich von Metz und Otto I, „Fruehmittelalterliche Studien” 46, 2013, s. 99–156.
5. „Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść niesie”. Mechanizm fabularny „wizyty Saby u Salomona” w średniowiecznych realizacjach kronikarsko-epickich (Kronika salernitańska, Kronika Galla, Pèlerinage de Charlemagne, Galien Restoré), w: Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. A. Teterycz-Puzio, Wydawn. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, s. 365–282.

Kontakt:

jrbanaszkiewicz@gmail.com