Pracownicy Naukowi

Jacek Adamczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 19, 2004 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia gospodarcza średniowiecza, historia pieniądza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” (projekt afiliowany przy Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego).
2.
„Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej, Inskrypcje w najstarszych kościołach warszawskich (fundowanych do końca XVIII wieku), część 1”.

Ważniejsze publikacje:

1. Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, Warszawa 2004.
2. Fur money – a by-product of the inflow of Arabic silver, Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800–1200 AD, red. Mateusz Bogucki, Marian Rębkowski, Szczecin 2013, s. 159–167.
3. Nowa synteza dziejów Słowacji, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVII, 2012.

Kontakt:

jadamczyk@ihpan.edu.pl