Pracownicy Naukowi

Henryk Lulewicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 19, 1984 , Wydział Historyczny UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 23 I 2003, IH PAN, Warszawa;
profesor w IH PAN od 2010 r.

Specjalizacja

historia nowożytna Polski i Europy Wschodniej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Grant MKiDN „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo Żmudzkie XIV–XVIII wiek”, uczestnik, lata 2006–2007.
2. Grant MNiSW „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia połocka i województwo połockie XV–XVIII wiek”, kierownik, lata 2009–2011.
3. Grant NPRH „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII wiek; księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek”, kierownik, lata 2012–2017.
4. Grant NPRH „Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794. Województwo nowogródzkie”,  uczestnik, lata 2012–2016.

Ważniejsze publikacje:

1. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą] Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wiek, Kórnik 1994.
2. Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000.
3. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa 2002.
4. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą] Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., Warszawa 2002.
5. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą i P.P. Romaniukiem] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, Warszawa 2003.
6. Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze (Tyszkiewicze) – cztery pokolenia w dziejach rodu (XV wiek – pierwsza połowa XVI wieku), w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, pod red. J. Urwanowicza, Białystok 2003, s. 305–329.
7. Poselstwa polskie na Litwę po roku 1569, w: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, pod red. R Skowrona, Kraków 2003, s. 195–217.
8. Problem identyfikacji postaci na Rusi Litewskiej w drugiej połowie XV wieku, w: Świat pogranicza, red. M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzyński, Warszawa 2003, s. 97–115.
9. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą i P.P. Romaniukiem] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom I: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, Warszawa 2004.
10. Najstarsza znana instrukcja sejmikowa z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sejmik wileński przed sejmem warszawskim 1570 roku, w: Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin…, red. J. Dorobisz i W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 171–180.
11. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, tom I: Okresy bezkrólewi (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696–1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764), Warszawa 2006.
12. Przegrany faworyt. Polityczna pozycja marszałka ziemskiego i starosty żmudzkiego Jana Chodkiewicza po roku 1572, w: Faworyci i opozycjoniści. Król i elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVII wieku, pod red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 2006, s. 181–190.
13. Sejmiki litewskie przed sejmem 1572 roku. Projekt obsady funkcji poselskich, w: Litwa w epoce Wazów, pod red. W. Kriegseisena i A. Rachuby, Warszawa 2006, s. 115–127.
14. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą] Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582–1696), Warszawa 2007.
15. Nieformalne zjazdy senatorsko-szlacheckie w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie wydarzeń z lat 1595–1596 (inwazja S. Nalewajki), w: Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII стагоддзях, Mińsk 2008, s. 205–219.
16. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, tom II: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek, Warszawa 2009.
17. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą, P.P. Romaniukiem, A. Haratymem] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom II: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, Warszawa 2009.
18. [Współautor] Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa  (XIV–XXI wiek), wyd. II, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2013.
19. Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, współred. z M. Wagnerem, Siedlce 2013.
20. Strzelcy z puszcz litewskich, w: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), red. S. Górzyński i M. Nagielski, Warszawa 2014, s. 273–286.
21. [Oprac. wspólne  z A. Rachubą, P.P. Romaniukiem, A. Haratymem] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom III: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, Warszawa 2015.
22. Perypetie rodu marszałka Jakuba Rałowicza herbu Pobóg (XV–XVI wiek), w: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, pod red. S. Górzyńskiego, Warszawa 2015, s. 251–274.
23. Litewskie chorągwie dworzańskie (dworskie) w wyprawie mołdawskiej w 1509 r., w: Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały, Siedlce 2016.
24. Stephen Batory’s expeditions against Muscovy (1579–1581), w: Polish battles and campaignes in 13th–19th centuries, Warszawa 2016.
25. Jerzy Mikołajewicz Radziwiłł, starosta grodzieński, hetman dworzański (1514–1522/23), w: Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. M. Nagielski i M. Żojdź, Warszawa 2017, s. 13–31.
26. Wójtostwo służebnych. Grodzieńszczyzna na szlaku królewskich podróży Jagiellonów, „Гістарычна-Архэалагічны сборнік” 32, Mińsk 2018, s. 56–67.

Kontakt:

hlulewicz@wp.pl