Pracownicy Naukowi

Halina Manikowska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 10, 1977 , Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

1993 – habilitacja, Instytut Historii PAN;
2010 – profesor

Specjalizacja

historia średniowiecza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych (kierownik)

Inne:
– redaktor naczelna „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych” w latach 1996–2006;
– redaktor naczelna „Acta Poloniae Historica” w latach 2009–2015;
– członek Komitetu naukowego „Archivio Storico Italiano”;
– autorka podręczników szkolnych do liceum ogólnokształcącego.

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski”, 0038/NPRH3/H11/82/2014, 2014–2017, kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz.
2. „Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451–1456: studia i edycja łacińsko-angielska”, NCN UMO-2015/18.M/HS3/00091, 2016–2018, kierownik: dr hab. prof. IH PAN Paweł Kras.

Ważniejsze publikacje:

Książki i redagowane tomy zbiorowe:
1.
Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993.
2. [współautor] Kultura średniowiecznej Polski. XIV–XV w., pod red. Bronisława Geremka, Warszawa 1997.
3. Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Monografie FNP, Wrocław 2008.
4. Księga odpustów wrocławskich, wyd. i oprac., Warszawa 2016, Instytut Historii PAN.
5. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, pod red. Haliny Manikowskiej i Hanny Zaremskiej, Warszawa 1995.
6. Feudalizm w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. H. Manikowska, J. Kochanowicz, „Roczniki Dziejów społecznych i Gospodarczych” LVIII, 1998 (nr monograficzny).
7. Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, pod red. Haliny Manikowskiej i Hanny Zaremskiej, Warszawa 2002.
8. Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), t. 2, Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Institute of History, Polish Academy of Sciences, t. I, red. Halina Manikowska, Jaroslav Pánek, we współprac. z Martin Holý, Praga 2005.
9. Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha Brojera, Warszawa 2008.
10. Włochy średniowieczne (skrypt dla studentów Italianistyki), 2007.
11. Włochy wczesnonowożytne (skrypt dla studentów Italianistyki), 2009.
12. „Ratusz w miastach Polski i rzeczypospolitej obojga narodów: XIII–XVIII wiek” – Materiały z konferencji Kraków, 19–20 kwietnia 2013, pod red. Haliny Manikowskiej i Zdzisława Nogi, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, LXXIV (2014) (numer monograficzny).
13. Studies on Medieval Historiography, red. Jacek Banaszkiewicz, Halina Manikowska, „Acta Poloniae Historica”, nr 112 (2015) (nr monograficzny).

Artykuły:
1. Zwischen Askesis und Modestia. Buß- und Armutsideale in polnischen, böhmischen und ungarischen Hofkreisen im 13. Jahrhundert, „Acta Poloniae Historica” 47, 1983, s. 33–53.
2. Polizia e servizi d’ordine a Firenze nella seconda metá del XIV secolo, „Ricerche Storiche” XVI, 1986, n. 1, s. 17–38 (tłum. artykułu, nr 7).
3. „Accor’ uomo. Il „popolo” nell’amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo, „Ricerche Storiche” XVIII, 1988, n. 3, s. 523–549.
4. Świadomość regionalna na Śląsku w późnym średniowieczu, w: Państwo – naród – stany w świadomości wieków średnich, pod red. A. Gieysztora, S. Gawlasa, Warszawa 1990, s. 253–267.
5. Il controllo sulle città. Le istituzioni dell’ordine pubblico nelle cittá italiane dei secoli XIV e XV , w: Città e servizi sociali nell’ Italia dei secoli XII–XV. Atti del dodicesimo Convegno Internazionale di studi tenuto a Pistoia nei giorni 9–12 ottobre 1987, Pistoia 1990, s. 481–511.
6. The Florentine communal prison – Le Stinche – in the fourteenth century, “Acta Poloniae Historica” 71 (1995), s. 133–160.
7. Popolo, contrada, gonfaloneod wspólnoty sąsiedzkiej do grupy klientalnej w późnośredniowiecznej Florencji, „Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu”, t. I, Toruń 1996, s. 35–45.
8. Le culte des saints patrons de villes dans l’archidiocèse de Gniezno au bas moyen âge, w: Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Àge et à l’époque moderne. Approche comparative, red. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław 1999, s 161–181.
9. Princeps fundator w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka Brodatego, w: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, pod red. E. Opalińskiego i T. Wiślicza, Warszawa 2000, „Neriton”, s. 37–57; wyd. w jęz. niem.: Princeps fundator im vorrechtstädtischen Breslau. Von Piotr Włostowic bis zu Heinrich dem Bärtigen. w: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, red. Eduard Mühle, Akademie-Verlag, Berlin 2013, s. 291–316.
10. Średniowieczne miasta–państwa na Półwyspie Apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. naukową Henryka Samsonowicza, Bellona, Warszawa 2001, s. 250–378.
11. Miasta i mieszczaństwo na ziemiach polskich w średniowieczu – postulaty i perspektywy badawcze, w: Pytania o średniowiecze: potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 99–127.
12. L’aristocrazia nelle „sedes regni principales” della Polonia del secolo XII, w: Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di L. Gatto e P. Supino Martini, t. I–II, Florencja 2002, t. I, s. 341–358.
13. Religijność miejska (Wstęp), w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. Halina Manikowska i Hanna Zaremska, Warszawa 2002, Instytut Historii PAN („Colloquia Mediaevalia Varsoviensia”, 3), s. 11–34.
14. La Pologne sous l’influence des Angevins de Hongrie, w: Les Princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen. Actes des journées d’étude des 15 et 16 juin 2001 organisées par l’Université d’Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire, sous la direction de N.-Y. Tonnerre, E. Verry, Rennes 2003 (Collection „Histoire“), s. 247–264.
15. Les couvents féminins dans les villes médiévales de L’Europe du Centre-Est, w: La femme dans la société médiévale et moderne (Actes du colloque de Nieborów 6–8 juin 2002), Instytut Historii PAN, Warszawa 2005, s. 113–140.
16. Political Identities of Towns in Central Europe during the Late Middle Ages, w: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), t. I, red. Halina Manikowska, Jaroslav Pánek, we współprac. z Martin Holý, Praga 2005, s. 135–159.
17. Der Breslauer liber indulgentiarum und andere Quellen zur Erforschung spätmittelalterlicher Pilgerfahrten, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau“ XLVII/XLVIII (2006/2007), s. 47–64.
18. Geografia sakralna miasta, w: Animarum Cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. I: Struktury kościelno-publiczne, red. Halina Manikowska i Wojciech Brojer, Warszawa 2008, Instytut Historii PAN („Colloquia Mediaevalia Varsoviensia”, 4), s. 95–; wyd. w języku ang.: Sacred Geography of a Town, „Acta Poloniae Historica” 101, 2010, s. 51–87.
19. Od domus civium do pałacu komunalnego. Średniowieczne początki siedziby władz miejskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” LXXIV, 2014, s. 15–35.
20. Does the Concept of ‘Popular Religion’ in the Middle Ages Still Make Sense? Regarding Alicja Szulc’s Homo Religiosus, „Kwartalnik Historyczny” 121, 2014 Special Issue, s. 157–168.
21. [Wraz z: Anna Pomierny-Wąsińska] Główne nurty badań nad przestrzenią miasta średniowiecznego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” LXIII, z. 2, 2015, s. 189–200.
22. Przedmowa, w: Valla Lorenzo, O rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, Warszawa 2015, s. 9–37.
23. Topos czy rzeczywistość? O czarnej śmierci w Dekameronie raz jeszcze, „Studia Źródłoznawcze” 53, 2015, s. 17–54.
24. „Owce swoje rzucasz wilkom na pożarcie!” czyli o tym, czy i jak Wrocław papieżowi naubliżał, w: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, pod red. Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera, Warszawa 2016, s. 253–278.
25. [Wraz z: Marek Słoń] Über zwei Dimensionen hinaus Die sakrale Geographie der mittelalterlichen Stadt „nach innen” und „nach oben”, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej / Bulletin der Polnischen Historischen Mission“ 12, 2017: Między Sacrum i Profanum/ Zwischen Sacrum und Profanum) s. 75–104.

Kontakt:

hmanik@supermedia.pl