Pracownicy Naukowi

Edward Opaliński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 14, 1978 , Instytut Historyczny UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1995, IH PAN, Warszawa
profesor, 2009, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

historia nowożytna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.” – temat cząstkowy, własny: „Społeczeństwo szlacheckie wobec państwa 1572-1668” – środki statutowe IH PAN. Finalizacja: Społeczeństwo szlacheckie wobec Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie 1577–1668. Reakcja na spadek efektywności państwa, w: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, pod red. W. Kriegseisena, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, s. 13–45.
2. Grant 501/87-PH-34, kierownik prof. Nowicka-Jeżowa, „Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – lata 2013–2015. Finalizacja: Prawo i wolność w szlacheckim systemie wartości w drugiej połowie XVI i na początku XVII stulecia, w: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 242–263.

Ważniejsze publikacje:

1. Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III, Poznań 1981.
2. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.
3. Sejm srebrnego wieku 1587–1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 268.
4. Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, ss. 401.
5. Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renaissance, w: Republicanism. A Shared European Heritage, vol. I, Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, red. Martin van Gelderen i Quentin Skinner, Cambridge 2002, s. 147–166.
6. Civic Culture of the Polish Nobility in the 16th and Early 17th Century, w: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), Part. I, Middle Ages and Early Modern Era, red. Halina Manikowska, Jaroslav Pánek, Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Institut of History, Polish Academy of Sciences, Warszawa–Praga 2005, s. 233–248.
7. Zjazd rokoszowy w Jędrzejowie w roku 1607, w: Król a prawo stanów do oporu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii PAN, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 4–6 października 2006, pod red. M. Markiewicza, E. Opalińskiego i R. Skowrona, Kraków 2010, s. 221–236 [druk: 2011].
8. Aktywność kobiet w życiu publicznym w czasach pierwszych Wazów, w: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. Katarzyna Justyniarska-Chojak i Sylwia Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 233–248.
9. Zjazd rokoszowy warszawski w październiku 1607 r., „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXI, 2014, nr 3, s. 521–539.
10. Confederations and rokosz, w: Fruehneuzeitliche Reiche in Europa. Das Heilige Reich und Polen-Litauen im Vergleich; Empires in Early Modern Europe. The Holy Empire and Poland-Lithuania in Comparision, wyd. T. Gromelski i inni. Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Band 32, Wiesbaden 2016, s. 105–118.

Kontakt:

e.opalinski@gmail.com