Pracownicy Naukowi

Edmund Kizik

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 7, 1992 , Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1998, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego;
profesor nauk humanistycznych – 2005

Specjalizacja

historia nowożytna, społeczne dzieje kultury, dzieje Gdańska i regionu nadbałtyckiego (XVI – pocz. XIX wieku), kultura i społeczeństwo na pograniczu polsko-niemieckim, historia codzienności

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski
(kierownik)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.”, 2014–2018 – projekt badawczy nr 2013/09/B/HS3/00603 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 5), realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN (kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik).
2. „Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem badań technologiczno-technicznych”, 2014–2018 – projekt badawczy nr 2013/09/B/HS2/01197 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 5), realizowany w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (kierownik: prof. Helena Hryszko).
3. „Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI–XVIII wieku”, 2016–2019 – projekt badawczy nr 2015/17/B/HS3/00169 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 9), realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN (kierownik: prof. dr. hab. Edmund Kizik).
4. „Historia Gdańska”, t. 6: 1945–1990, 2017–2022 – projekt badawczy finansowany z dotacji bazowej IH PAN oraz przez Miasto Gdańsk, realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN i IPN Oddział w Gdańsku (koordynatorzy: prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Mirosław Golon).
5. „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIIII wieku” (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen).
6. „Gdańsk/Danzig – Vilnius/Wilno: historie paralelne 1939–2013. Transformacje historii i pamięci zbiorowej w Europie Środkowej” (projekt w przygotowaniu).
7. „Historiografia pruska XVI–XVIII. Bibliografia rozumowana prac drukowanych”, wraz z dr. Marcinem Grulkowskim (projekt w przygotowaniu).

Ważniejsze publikacje:

Edycje źródłowe:
1.
[Wspólnie z Radosławem Grześkowiakiem] Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ss. 460.
2. [Wyd.] Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi (1612). Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ss. 294.
3. [Oprac. wspólnie z Christoferem Herrmannem] Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen-Register” von Eberhard Bötticher (1616). [Kronika Kościoła Mariackiego w Gdańsku. „Historisches Kirchen-Register” Eberharda Böttichera (1616)], „Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz” 67, Böhlau Verlag, Kolonia–Weimar–Wiedeń 2013, ss. 776.

Monografie, syntezy, redakcje zbiorów artykułów:
1. Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII w. Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej, Gdańsk 1994.
2. [Wspólnie z C. Badstübner-Kizik] Polnische Forschungen zu Alltag und Materieller Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Eine Auswahlbibliographie, „Medium Aevum Quotidianum” 23, Krems 1991.
3. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998.
4. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku, „Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych” 1, Gdańsk 2001.
5. [Red. wspólnie z E. Barylewską-Szymańską i W. Szymańskim] Gdańszczanin w Berlinie. Daniel Chodowiecki i kultura 2. połowy XVIII wieku w Europie Północnej. Materiały z sesji / Ein Danziger in Berlin. Daniel Chodowiecki und die Kultur Nordeuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, „Dom Uphagena” 2, Gdańsk 2002.
6. [Red. wspólnie z J. Friedrichem] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, Gdańsk 2003.
7. Ciech 1945–2005. Dzieje spółki, Gdańsk 2005.
8. Die reglementierte Feier. Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse in der frühneuzeitlichen Hansestadt, „Klio in Polen” 10, Osnabrück 2008.
9. [Red.] Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 1, Gdańsk 2009; cz. 2, Gdańsk–Warszawa 2011; cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015; cz. 4, Gdańsk–Warszawa 2016.
10. [Red.] Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Klasztor OO. Karmelitów w Gdańsku dnia 15 maja 2008 roku, „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska” 4, Gdańsk 2010.
11. [Red.] Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku, „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska” 5, Gdańsk 2012.
12. [Red.] Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454–1772, Gdańsk 2012.
13. [Red. wspólnie z G. Berendtem] Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, „Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN” 27, Gdańsk 2012.
14. [Wspólnie z Tomaszem Jurkiem] Historia Polski do 1572, PWN, Warszawa 2013, ss. 781.
15. [Wspólnie z Hansem-Jürgenem Bömelburgiem] Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen 1500–1806, „Deutsch-Polnische Geschichte”, t. 2: Frühe Neuzeit., Verlag WGB: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2014, ss. 216.
16. [Red. wspólnie z S. Bykowską i P. Paluchowskim] Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy w dniach 24 października 2014 r., 29–30 maja 2015 r., „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska” 9, Gdańsk 2015.
17. [Red. wspólnie z C. Badstübner-Kizik] Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Festgabe für Sybille Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, Berlin 2016.
18. [Red. wspólnie ze S. Kościelakiem] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, Gdańsk 2017.

Ważniejsze artykuły (od 2015 r.):
1. Die Anfänge der fotografischen Dokumentation von Kunstdenkmälern in Danzig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, w: Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, red. C. Badstübner-Kizik, E. Kizik, Berlin 2015, s. 271–285.
2. Ceny domów na gdanskim rynku nieruchomości w latach 1774–1792 w świetle rękopiśmiennej gazety „Danziger Monathliche Sammlung“, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 82–140.
3. [Wspólnie z E. Barylewską-Szymańską] Domy Radziwiłłów w Gdańsku w opisach z 1736 i 1803 roku, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 141–161.
4. Kary za łamanie ordynacji świątecznej w Gdańsku w XVIII wieku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 882–896.
5. Katolickie budownictwo kościelne w rejencji gdańskiej w 2. połowie XIX i początkach XX wieku jako społeczny przejaw modernizacji, w: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, red. S. Wierzchosławski, Toruń 2015, s. 103–135.
6. Rękopiśmienna gazeta „Danziger Monathliche Sammlung” (1773–1792) – źródło do badań nad kulturą życia w Gdańsku u schyłku XVIII wieku, „Czasy Nowożytne” 28, 2015, s. 129–144.
7. Trzeci Ordynek. Z dziejów gdańskiej opozycji mieszczańskiej od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII w., w: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy w dniach 24 października 2014 r., 29–30 maja 2015 r., red. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 67–80.
8. Współpraca Izydora Gulgowskiego z gdańskim Kunstverein w 1909 r. U źródeł ceramiki nowokaszubskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 63, nr 3, 2015, s. 495–510.
9. Zapiski historyczne gdańszczanina Eberharda Bottichera (1554–1617). Addenda et corrigenda, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 201–208.
10. Zapomniane, niedokończone dzieje Elbląga „Zuverlässige Nachricht von Elbing” pióra Michaela Ch. Hanowa z lat 1758–1759, „Rocznik Elbląski” 26, 2015, s. 93–110.
11. Uwagi o ruchu naturalnym w parafii NMP w Gdańsku w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, w: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 59–74.
12. [Wspólnie z S. Kościelakiem] Finansowanie Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku, w: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk 2017, s. 268–291.
13. Mennonites, w: Under a common Sky. Ethnic Groups oft he Commonwealth of Poland and Lithuania, red. M. Kopczyński, W. Tygielski, Warszawa–Nowy Jork 2017, s. 226–243.
14. Pierwsza kaszubska wystawa ludoznawcza w Kościerzynie w 1911 roku. Początki pomorskiego wystawiennictwa etnograficznego, „Zapiski Historyczne“ 82, 2017, z. 3, s. 51–65.
15. Prawo i administracja Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na terytorium wiejskim miasta w XVI–XVIII wieku, w: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk 2017, s. 110–133.

Kontakt:

edmund.kizik@ug.gda.pl