Pracownicy Naukowi

Daniel Boćkowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 25, 1999 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 7 grudnia 2006, IH PAN, Warszawa;
profesor w IH PAN od 2010 r.

Specjalizacja

historia najnowsza powszechna i Polski; relacje polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej; sowiecka polityka represyjna; MENA

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. „Imperium dobroci” – propaganda radziecka kontra rzeczywistość północno-wschodniej Polski w latach II wojny światowej, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. Andrzej Nowak, IPN IH PAN, Warszawa 2010, ss. 640, s. 483–495.
2. Białystok w czasie II wojny światowej, w: Historia Białegostoku, red. nauk. Adam Czesław Dobroński, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2012, ss. 671, s. 403–453.
3. Urteilen im Zeichen von Hammer und Sichel. Die sowjetische Rechtsprechung in den besetzten Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik, w: Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945, red. Jochen Böhler/Stephan Lehnstaedt, Verlag, Osnabrück 2012, ss. 566, s. 33–44.
4. Władze sowieckie a polscy komuniści na ziemiach zajętych po 17 września 1939 r. (na przykładzie obwodu białostockiego), w: Polska Partia Robotnicza – Gwardia Ludowa / Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945, red. K. Kaczmarski i M. Krzysztofiński, IPN, Rzeszów 2013, ss. 376, s. 33–40.
5. [Wraz z: Ewa Rogalewska, Joanna Sadowska], Kres świata białostockich Żydów, Galeria im. Ślendzińskich, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 132.
6. Janusz Korczak, Aleksander Lewin and the Polish orphanage in Monetna in the Urals, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, Vol. 52 no 3 (2017), Special Issue, s. 127–136.

Kontakt:

daniel.bockowski@gmail.com