Pracownicy Naukowi

Andrzej Nowak

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 20, 1990 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2000, IH PAN, Warszawa;
profesor zwyczajny od 2011 r.

Specjalizacja

historia Polski i powszechna XIX–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i stosunków polsko-rosyjskich

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku (kierownik)

Inne:
– wykładał historię Polski i Rosji na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. of Virginia, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie;
– członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Kolegium IPN oraz Rady ds. numizmatycznych przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, jak również przewodniczący Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
– członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”;
– od 1980 r. zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych;
– współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego zorganizowanego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie;
– od 1983 roku współpracownik, w latach 1988–1994 sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”;
– w latach 1990–1992 dziennikarz w dziale międzynarodowym „Czasu Krakowskiego” (w 1990 r. ukończył kurs dziennikarstwa międzynarodowego w agencji Reutera w Londynie);
– od końca 1994 r. do końca 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.

Ważniejsze nagrody:
1. Nagroda historyczna im. Kazimierza Moczarskiego (za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. Zapomniany appeasement 1920 r.) – 2016.
2. Nagroda dla Najlepszej Książki Roku (za Dzieje Polski, t. 1), przyznana przez Miesięcznik „Książki” – 2014.
3. Nagroda im. Jerzego Giedroycia – za obronę polskiej racji stanu: 2012.
4. MISTRZ – nagroda/stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznane w 2011.
5. Wacław Jędrzejewicz History Medal – przyznana przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku: 2011.
6. 4 Nagrody KLIO – za najlepszą książkę historyczną: za rok 1995 – II stopnia (za Jak robić rosyjskie imperium), za rok 1998 – II stopnia (za Kronikę Polski), za rok 2001 – I stopnia (za książkę Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego do kwietnia 1920 r.), za rok 2016 – II stopnia (za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. Zapomniany appeasement 1920 r.).
7. Nagroda im. Jerzego Łojka za prace poświęcone tradycjom walki niepodległościowej: 1999.
8. Nagroda „Przeglądu Wschodniego”: za najlepszą książkę z dziejów Europy Wschodniej: 1995 (za Między carem a rewolucją…).
9. Nagroda Fundacji POLCUL – za działalność publicystyczną w II obiegu: 1989.

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
Program Mistrz Fundacji Nauki Polskiej: 2012–2014.
2. Grant NPRH: Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenia-konsekwencje – 2014–2018.

Ważniejsze publikacje:

Opublikował 30 książek, w łącznym nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy, a także blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jak również kilkaset artykułów prasowych.

1. History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, ss. 363.
2. Imperium a ti druzi. Rusko, Polsko a moderni dĕjiny východni Evropy, Wydawnictwo CDK, Brno 2010, ss. 264 (w języku czeskim).
3. Imperial Victims/Empires as Victims: 44 Views. Ofiary imperiów/imperia jako ofiary: 44 spojrzenia, red. naukowa całości tomu, wyd. IH PAN oraz IPN, Warszawa 2010, ss. 652.
4. Imperiological Studies. A Polish Perspective, Wyd. Societas Vistulana, Kraków 2011, ss. 240.
5. Murder In the Cemetery: Memorial Clashes over the Victims of the Soviet-Polish Wars, w: Memory and Theory in Eastern Europe, eds. U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor, Palgrave-MacMillan, New York 2013, s. 149–171.
6. Eastern Europe and the British Imperial Imagination, 1914–1919, w: Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe, vol. 52, no 2 (2017).
7. Poland and Central-Eastern Europe: A Star Is Born (XIVth – XVth centuries), w: Dziedzictwo/Heritage, Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe, Kraków 2017, s. 30–45.
8. 1956: Memories of Anti-Imperial Rebellions, w: European Remembrance. Lectures, Discussions, Commentaries, 2012–2016, red. Rafał Rogulski, European Network Remembrance and Solidarity, Warszawa 2016, s. 255–262.
9. The Polish-Lithuanian Empire, w: Encyclopedia of Empires, red. John MacKenzie, Wiley-Blackwell, Londyn–Nowy Jork 2016.
10. A „Polish Connection” in American Sovietology, Or the Old Homeland Enmities in the New Host Country Humanities , w: East and Central European History Writing in Exile 1939–1989, red. M. Zadencka, A. Plakans, A. Lawaty, Brill-Rodopi, Amsterdam–Nowy Jork 2015, s. 375–395.
11. Political Correctness and Memories Constructed for ‘Eastern Europe’, w: Memory and Change in Europe – Eastern Perspectives, M. Pakier, J. Wawrzyniak, Berghan Books, Nowy Jork–Oxford 2015, s. 38–56.
12. Russia, Empire, and Evil: Dilemmas and Temptations in Contemporary Russian Political Imagination, w: Politics, History and Collective Memory in East Central Europe, red. Rudiger Ritter u.a., Kramer Verlag, Hamburg 2012, s. 163–196.
13. Intelligentsias in the Structure of the Empire. The Assimilative Function of the Central Counter-elite, „Acta Poloniae Historica” 100, nr 2, 2009, s. 32–55.
14. Unde malum? – H. Carr’s and Richard Pipes’ Visions of the Russian Revolution, w: East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. J. Malicki, L. Zasztowt, Bibliotheca Europea Orientalis XXXIV, Warsaw 2009, s. 77–102.
15. Reborn Poland or Resurrected Empire? Questions on the Course and Results of Polish Eastern Policy (1918–1921), „Lithuanian Historical Studies” 13, 2008, s. 127–150.
16. [Red.] Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 339.
17–20. Historie Polski w XIX wieku, t. 1, Wyd. DiG, Warszawa 2013, ss. 488; t. 2 i 3, Wyd. DiG., Warszawa 2013, ss. 505 i 347; t. 4, Wyd. DiG, Warszawa 2015, ss. 606 iej [redakcja naukowa całości].
21. Pierwsza zdrada Zachodu. 1920: zapomniany appeasement, WL, Kraków 2015, ss. 606.
22–24. Dzieje Polski, t. 1–3, Wyd. Biały Kruk, Kraków 2014, 2015, 2017, ss. 384 + 384 + 464.
25. „Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów…” Szkice z historii wyobraźni politycznej Polaków, WL, Kraków 2016, ss. 686.
26. Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowe na progu pierwszej wojny światowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, ss. 714.

Kontakt:

andrzejnowak2007@tlen.pl