Pracownicy Naukowi

Anna Nowakowska-Wierzchoś

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 2, 2014 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia kobiet i płci; historia społeczna Polski XX w.; archiwistyka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
2016–2017 – „Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski”. Projekt finansowany przez NPRH (nr 2bH 15 0156 83), Instytut Orientalistyki UW, kier. dr hab. Agaty Nalborczyk. Wykonawca grantu.
2. 2016–2019 – „Historia gender jako przedmiot wiedzy: teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłości kobiet na tle międzynarodowym”. Projekt finansowany przez NCN (nr 2015/17/B/HS3/00105). Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, kier. dr Dobrochna Kałwa. Wykonawca grantu.
3. 2019–2023 – „Patriotki jutra. Działania niepodległościowe, postawy obywatelskie i praca edukacyjna Polek we Lwowie (1863–1939) w świetle materiałów zebranych przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie oraz Ossolineum. Edycja i komentarz”. Projekt finansowany przez NPRH (nr 11H 18 0367 86), Instytutu Historii PAN, kier. dr Iwona Dadej. Wykonawca grantu.

Ważniejsze publikacje:

Monografia:
1. Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu, Avalon, Kraków 2009, s. 140.

Artykuły:
1. Sekcja Kobiet Prawników przy Lidze Kobiet Polskich i jej wkład w „doskonalenie systemu prawnego” w Polsce (1959–1989), w: Nie tylko Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie, red. Tadeusz Ruzikowski, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2017.
2. „Zamiast pilnować garnków mieszają się do polityki”. Udział polskich emigrantek we Francji w strajkach i protestach ekonomicznych w latach 1920–1950, w: Kobiety niepokorne. Buntowniczki, reformatorki, rewolucjonistki, red. Izabela Desperak, Inga Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 15–25.
3. Referendum w 1946 i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w propagandzie polskich „organizacji demokratycznych” we Francji na przykładzie Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej, w: Wybory i referenda w PRL, red. Sebastian Ligarski, Michał Siedziako, IPN, Szczecin 2014, s. 413–426.
4. [edycja tekstów źródłowych] „Praca polityczna” Polskiej Partii Robotniczej – oddział we Francji w środowisku polskich emigrantek w 1946 r., „Teki Archiwalne”, t. 11, 2011, s. 301–319.
5. Związek Kobiet Polskich imienia Marii Konopnickiej we Francji, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Łosowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 509–529.
6. Kazik and Kazia: A symbolic gender change in the midst of the fight for independence of Poland, „Interalia. A journal of queer studies”, nr 5, 2010.
7. [edycja tekstów źródłowych] Przysposobienie Wojskowe Kobiet w planach Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w trakcie przygotowań wojennych latem 1939 r., „Teki Archiwalne”, Seria nowa, t. 10 (32), Warszawa 2009, s. 219–243.
8. Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość. W trosce o zachowanie w pamięci bohaterek, w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca, wyd. Neriton, Warszawa 2009, s. 331–334.

Kontakt:

anowakowska@ihpan.edu.pl