Pracownicy Naukowi

Andrzej Karpiński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 12, 1978 , Instytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, 1996, Instytut Historii PAN;
profesor belwederski, 2002

Specjalizacja

historia społeczeństwa i kultury Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII wieku), ze szczególnym uwzględnieniem marginesu społecznego i środowiska przestępczego, dobroczynności, zdrowotności i higieny oraz miejsca kobiety w społeczeństwie

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Projekt badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 12 0219 81 pt.: „Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturalne” (kierownik grantu realizowanego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego od grudnia 2012 r.).
2. Uczestnik grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki PH 42 (tak jest zarejestrowany w Instytucie Historycznym UW) pt.: „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca 1795 r.” (kierownik grantu – prof. dr hab. Urszula Augustyniak, początek realizacji – grudzień 2012 r.).

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983.
2. Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995.
3. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, Warszawa 2000 [wyd. 2001].
4. [wraz z Agnieszką Bartoszewicz i Krystyną Wardą] Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog, Warszawa 2010, ss. 99.
5. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, Warszawa 1917 [wyd. 2018], ss. 435.

Artykuły:
1. Female Servants in Polish Towns in the late 16th and in the 17th Centuries, „Acta Poloniae Historica”, R. LXXIV, 1996, s. 21–44.
2. Child Abuse in Polish Towns, 16th–18th Centuries, „Acta Poloniae Historica”, R. LXXXVIII, 2003, s. 37–64.
3. Women in Professional and Socio-Religious Corporations in Polish Towns during the Sixteenth-Seventeenth Century, w: La femme dans la societe medievale et moderne (Actes du colloque de Nieborow 6–8 juin 2002), pod red. Perrine Mane’a, Francoise Piponniera, Małgorzaty Wilskiej, Warszawa 2005, s. 189–210.
4. Mieszczanie krakowscy na sejmach rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Zarys problematyki, w: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 1: Społeczeństwo a polityka, oprac. red. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Warszawa 2008, s. 39–63.
5. Epidemie w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku (zarys problematyki), w: Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku, pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2012, s. 15–26.
6. [Art. rec. dot. J. Pazoutova, Francouzsky pożar Prahy (1689), Praha 2011] Zwykła lekkomyślność czy okrutna zbrodnia?, „Przegląd Historyczny” 104, z. 1, 2013, s. 122–134.
7. Miracula ostrowieńskie z lat 1643–1728, w: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), pod red. Sławomira Górzyńskiego i Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2014, s. 191–204.
8. Kopacze – grabarze morowi w miastach Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 62, nr 3, 2014, s. 367–378.
9. Więźniowie poznańskiego aresztu w latach 1790–1793, „Przegląd Historyczny” 105, z. 3, 2014, s. 379–398.
10. Posłowie mieszczańscy na sejmach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., w: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, pod. red. Wojciecha Kriegseisena, Warszawa 2016, s. 199–242.

Redaktor naczelny serii: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. I–IV, Warszawa 2008–2015.

Kontakt:

atkarpinski@tlen.pl