Pracownicy Naukowi

Paweł Figurski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 21, 2016 , Wydział Historyczny UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Master of Theological Studies, University of Notre Dame (21 maja 2017 r.)

Specjalizacja

historia średniowiecza, tworzenie tożsamości politycznych w Europie Środkowej, sakralizacja władzy, liturgia, teologia polityczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Strona internetowa:
https://pan-pl.academia.edu/PawełFigurski

Wyróżnienia:
1. International Fellow WWU Münster (wrzesień–grudzień 2018).
2. Fellow at the Center for Ethics and Culture, University of Notre Dame (2016/2017).
3. Absolwent Collegium Invisibile; tutoriale od 2008 do 2016 r. z prof. Grażyną Jurkowlaniec (UW), prof. Hagenem Kellerem (WWU Münster), prof. Peterem Jeffery’m (Notre Dame).
4. Self-Placed Graduate Award na University of Notre Dame, Fulbright Commission (2015/2016).
5. Garstka Fellow at the Department of History, University of Notre Dame (2014/2015).
6. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012 oraz 2013).
7. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2007 do 2011 r.)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Zaniedbane źródła. Społeczno-polityczna historia Polski (do początku XIV wieku) na podstawie rękopisów liturgicznych (NCN Sonatina 2)”, nr grantu: 2018/28/C/HS3/00464.

Ważniejsze publikacje:

1. Political Liturgies, Cologne’s Manuscript Culture, and Historical Myths, or: The Provenance of the Sacramentary of Tyniec, w: Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Krakau in der Zeit Kasimir des Erneuerers, red. Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, Böhlau Verlag, Kolonia 2018, s. 66–91.
2. The Exultet of Bolesław II of Mazovia and the Sacralisation of Political Power in the High Middle Ages, w: Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King’s Body Never Dies, red. K. Mroziewicz, A. Sroczyński, Amsterdam 2017, s. 73–111.
3. [Razem z K. Mroziewicz i A. Sroczyńskim] Introduction, w: Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King’s Body Never Dies, red. K. Mroziewicz, A. Sroczyński, Amsterdam 2017, s. 9–21.
4. [Współpraca z N. Hoffmann i E. Schlotheuber] De institucione Paradysi et humili ingressu sororum (edycja źródłowa), w: Liturgical Life and Latin Learning at Paradies bei Soest, 1300–1425: Inscription and Illumination in the Choir Books of a North German Dominican Convent, t. 2, red. J. Hamburger, E. Schlotheuber, S. Marti, M. Fassler, Münster 2016, s. 4–17.
5. Das sakramentale Herrscherbild in der politischen Kultur des Frühmittelalters, „Frühmittelalterliche Studien” 50, 2016, s. 129–161.
6. „Mactata hostia”. O tożsamości Brunona z Kwerfurtu oraz „logice wizji” dla czasów ottońskich, w: Ja–my–oni. Tożsamości ludzi średniowiecza, L. Jurek, P. Figurski, W. Oczkowski, M. Sas, Warszawa 2012, s. 67–85.
7. Duchowość eucharystyczna Bernwarda z Hildesheim. O obrazowości kultury ottońskiej, „Kwartalnik Historyczny”, R. 119, z. 3, 2012, s. 425–465.
8. Przekaz ideowy i datacja „Mors et miracula beati Verneri”, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 48, 2010, s. 25–43.

Kontakt:

pfigursk@alumni.nd.edu