Pracownicy Naukowi

Michał Raczkowski

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Kwiecień 24, 2014 , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia XX wieku, historia regionalna (w szczególności Kujaw wschodnich), historia oświaty i wychowania

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. O Autorze pamiętnika, w: W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego W. Byszewskiego (1876–1963), życiorysem autora poprzedził M. Raczkowski, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2013, s. 5–15.
2. [współautor i redaktor] Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, pod red. A. Iżyckiej i M. Raczkowskiego, Szczytno–Bydgoszcz–Rypin 2013, ss. 133.
3. [współredaktor i współautor] Gmina Choceń. Studia z przeszłości, pod red. A. Ciechalskiego i M. Raczkowskiego, Choceń 2014, ss. 263.
4. Szkoła Podstawowa w Szczytnie w latach 1892–2003, Szczytno 2014, ss. 95.
5. [współautor i redaktor] Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, pod red. A. Iżyckiej i M. Raczkowskiego, wyd. drugie, uzupełnione i poprawione, Szczytno–Bydgoszcz–Rypin 2015, ss. 141.
6. Trzeciak B., Moje wspomnienia. Historia jednego życia rodem z Chocenia, wydał, wstępem, życiorysem i przypisami opatrzył M. Raczkowski, Kołobrzeg–Choceń 2016, ss. 149.
7. O Autorze pamiętnika, w: W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego W. Byszewskiego (1876–1963), życiorysem autora poprzedził M. Raczkowski, pod red. M. Krajewskiego, wyd. drugie, zmienione i poprawione, Brodnica 2016, s. 5–16.
8. [przy współpracy J. Dygdały] Marian Zdzisław Palwak (1935–2016), „Zapiski Historyczne. Poświęcone dziejom Pomorza i Krajów Bałtyckich”, t. LXXXII, 2017, z. 1, s. 147–151.
9. [Rec.] Janusz Borkowski przedstawia z III cyklu: Polska prozą i wierszem malowana…, CIII (103): Obiekty kultu religijnego Kujaw. Chodecz, Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych „Krukowiak”, Osłonki 2016, ss. 181, il., w: „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. X, 2017, s. 309–311.
10. Feliks Brochocki h. Ossoria (1845–1929), Ziemianin, Powstaniec Styczniowy, Działacz Społeczny, „Wiadomości Ziemiańskie”, 2018, nr 74, s. 58–64.
11. [Oprac. i wstęp] Kuligowski W., Z okruchów życia. Wspomnienia z lat 1918, 1939–1945, Brodnica 2018, ss. XV, 71.

Kontakt:

mraczek16@gmail.com